Quê hươngTỶ LỆ ĐẺ SẠch và tiêm uv2+ Ở CÁc bà MẸ DÂn tộc thiểu số TỈnh đẮk lăk năM 2012TỶ LỆ ĐẺ SẠch và tiêm uv2+ Ở CÁc bà MẸ DÂn tộc thiểu số TỈnh đẮk lăk năM 2012
Theo báo cáo tỷ lệ tiêm uv2+ cho phụ nữ có thai ở Đắk Lắk từ 1994 đến 2011 đạt trên 90 %, tỷ lệ đẻ sạch năm 2011 là hơn 95%. Tuy nhiên
133.41 Kb. 1
đọc
VĂn phòng hưỚng đẠo trưỞng niêN 2518 Pebblestone Dr. Garland, tx 75044 Phone: (214) 679-4874 danh sách cáC ĐƠn vị HƯỚng đẠo trưỞng niêNVĂn phòng hưỚng đẠo trưỞng niêN 2518 Pebblestone Dr. Garland, tx 75044 Phone: (214) 679-4874 danh sách cáC ĐƠn vị HƯỚng đẠo trưỞng niêN
42.99 Kb. 1
đọc
Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phốPhòng Tài chính Kế hoạch Thành phố
Trung Quốc. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế và an ninh trật tự tại một số địa phương. Trước tình hình trên, ubnd thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, ubnd các phường thực hiện một số nội dung sau
9.16 Kb. 1
đọc
10 tcn 149-91 tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç10 tcn 149-91 tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç
T¹p chÊt lµ toµn bé phÇn lät sµng  5 (mm) nh÷ng vËt chÊt kh ng ph¶i lµ ng h¹t cßn l¹i trªn sµng nµy vµ nh÷ng h¹t ng bÞ h­ háng hoµn toµn
52.44 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
175.17 Kb. 1
đọc
TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Ban hành theo quyết định số 191ngày 05tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
32.75 Kb. 1
đọc
Số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namSố: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-cp ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
70.12 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1347 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcUỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1347 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường Hữu Nghị Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
25.48 Kb. 1
đọc
Về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuếVề việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế
Căn cứ Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-cp ngày 13/03/2012 của Chính Phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kiểm toán độc lập
9.51 Kb. 1
đọc
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩuCấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu
Tên thủ tục hành chính (tthc): Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu
183.1 Kb. 1
đọc
Công ty: Cổ phần Dược Liên PhongCông ty: Cổ phần Dược Liên Phong
Nghị định 114/2002/NĐ/-cp ngày 31/1/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
15.93 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊNHQuyếT ĐỊNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989
8.01 Kb. 1
đọc
TỔng cục quản lý ĐẤT Đai số: 1357/tcqlđĐTỔng cục quản lý ĐẤT Đai số: 1357/tcqlđĐ
V/v hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh
11.41 Kb. 1
đọc
Chuyện Dễ Bị Gạt Của Phe TaChuyện Dễ Bị Gạt Của Phe Ta
Mời các bạn có thì giờ thì đọc chơi, có khi có ích hơn toa thuốc email bày chuyện chết người. Dưới cùng là chuyện bói trật lất
31.32 Kb. 1
đọc
Guide to maintenanceGuide to maintenance
Tcxdvn 348: 2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-cp ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và
Guide 0.7 Mb. 10
đọc
THỦ TƯỚng chính phủ Số: 144THỦ TƯỚng chính phủ Số: 144
Quyết định này quy định về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện và đánh
54.46 Kb. 1
đọc
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng namVề việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Quyết định số 25/2010/QĐ-ubnd ngày 29/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
12.33 Kb. 1
đọc
419 (Tình một đêm) / /Hiện đại, 10c, 18+/ebook419 (Tình một đêm) / /Hiện đại, 10c, 18+/ebook
Ai hiểu được lòng em? / /Hiện đại, nữ chính mạnh mẽ, nam chính chung tình/ebook: prc epub
0.81 Mb. 4
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
Quyết định số 1804/QĐ-ubnd ngày 7/7/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm, các phòng, ban đơn vị phổ biến để cán bộ, công chức
35.88 Kb. 1
đọc
BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi
10.18 Kb. 1
đọc
Số: 1530/2002/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSố: 1530/2002/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994
11.58 Kb. 1
đọc
THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thươngTHÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
31.52 Kb. 1
đọc
GIẤy uỷ quyền i/we, the undersignedGIẤy uỷ quyền i/we, the undersigned
Do hereby nominate and appoint ageless co., Ltd., 11th Floor, 102 Tran Phu Road, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam (ageless)
13.88 Kb. 1
đọc
ĐÍnh chính danh mục thuốc thú y đƯỢc phép lưu hàNH, HẠn chế SỬ DỤNGĐÍnh chính danh mục thuốc thú y đƯỢc phép lưu hàNH, HẠn chế SỬ DỤNG
Trị viêm ruột- tiêu chảy, thương hàn, tht, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo
1.04 Mb. 8
đọc
BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1423/QĐ-bvhttdlBỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1423/QĐ-bvhttdl
Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8.67 Kb. 1
đọc
10 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử10 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử
Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của học mà thế giới mới phát triển như ngày nay. Không phải nghiên cứu nào cũng đạt được thành quả ngay lập tức mà cần trải qua một quá trình lâu dài
422.96 Kb. 6
đọc
BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tưBỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-ttg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước
99.67 Kb. 1
đọc
PHỤ LỤC 1 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị cho phép khám bệNH, chữa bệnh nhâN ĐẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/tt-byt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ y tế) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcPHỤ LỤC 1 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị cho phép khám bệNH, chữa bệnh nhâN ĐẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/tt-byt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ y tế) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/tt-byt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ y tế
114.06 Kb. 1
đọc
Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc bènGi¶i ph­¬ng tr×nh bËc bèn
Trong ch­¬ng tr×nh ®¹i sè hiÖn nay ë tr­êng thpt c¸c b¹n chØ häc mét lo¹i ph­¬ng tr×nh bËc bèn d¹ng ®Æc biÖt. §ã lµ ph­¬ng tr×nh trïng ph­¬ng
32.34 Kb. 1
đọc
CỤc hải quan bình dưƠNGCỤc hải quan bình dưƠNG
Căn cứ theo qui định tại phụ lục 7, Điều 13 Quyết định 19/2008/QĐ-btc ngày 24/07/2008 của Bộ Tài chính : C/O mẫu d phải được nộp cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu trong vòng một (01)
10.21 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương