Quê hươngQuyếT ĐỊnh phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Tâm) đi Yên Giang thị trấn Thống Nhất Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chủ TỊch ubnd tỉnh thanh hóAQuyếT ĐỊnh phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Tâm) đi Yên Giang thị trấn Thống Nhất Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chủ TỊch ubnd tỉnh thanh hóA
Phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Tâm) đi Yên Giang thị trấn Thống Nhất Yên Lâm
15.27 Kb. 1
đọc
TÓm tắt tác giả: Hồ Thị Ngọc Hải gvhd: ts. Trần tấn việT ts. Trác khưƠng laiTÓm tắt tác giả: Hồ Thị Ngọc Hải gvhd: ts. Trần tấn việT ts. Trác khưƠng lai
Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp đối với sâu đục trái Alophia sp. (Lepidoptera: Noctuidae) trên cây vú sữa Lò Rèn (Chrysophyllum cainito L.)” được tiến hành tại Châu Thành – Tiền Giang, thời gian từ 9/ 2006 đến 9/ 2007
11.55 Kb. 1
đọc
TRƯỜng đẠi học thuỷ LỢi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTRƯỜng đẠi học thuỷ LỢi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Quyết định số 1249/bnn-tccb ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi
40.98 Kb. 1
đọc
TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt namTỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
Kết luận 56-kl/tw ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
63.71 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêNCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêN
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014
34.62 Kb. 1
đọc
KIỂm tra học kỳ IKIỂm tra học kỳ I
2.23 Mb. 6
đọc
Tæng hîp kiÕn thøc häc ®­îcTæng hîp kiÕn thøc häc ®­îc
KÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp cã môc tiªu chÝnh lµ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n cho ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp do ngn s¸ch cÊp vµ mét phÇn tõ thu sù nghiÖp
11.29 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8197: 2009 iso 17249: 2004TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8197: 2009 iso 17249: 2004
Tcvn 8197: 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia tcvn/tc 94 Phương tiện bảo hộ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
148.74 Kb. 1
đọc
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I m n: TiÕng Anh – Khèi 3Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I m n: TiÕng Anh – Khèi 3
16.24 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huếUỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-ttg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
101.56 Kb. 1
đọc
Số: 1690/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namSố: 1690/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
12 Kb. 1
đọc
TỔng liêN ĐOÀn lđvn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỔng liêN ĐOÀn lđvn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nhằm đổi mới công tác Thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-LĐLĐ ngày 30/7/2004 cụ
53.42 Kb. 1
đọc
Dùng cho các lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyềnDùng cho các lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền
Quy chế này quy định điều kiện, yêu cầu, quy trình và chấm điểm tiểu luận cuối khóa
55.54 Kb. 1
đọc
XÂy dựng một hệ thống tin tức offlineXÂy dựng một hệ thống tin tức offline
Hình 18: Trang tin chi tiết: (Trích 1 tin tức về Đại dịch virus Việt từ báo Tuổi Trẻ Online) 37
369.86 Kb. 3
đọc
BÁo cáo kết qủa trúng thầu và TÌnh hình sử DỤng dưỢc liệU, VỊ thuốc y học cổ truyền năM 2014BÁo cáo kết qủa trúng thầu và TÌnh hình sử DỤng dưỢc liệU, VỊ thuốc y học cổ truyền năM 2014
1.12 Mb. 22
đọc
SỞ XÂy dựng số: 1521 / sxd-vlqln v/v trả lời văn bản số 6232/sxd-qln&kdbđS của Sở Xây dựng Hà Nội. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namSỞ XÂy dựng số: 1521 / sxd-vlqln v/v trả lời văn bản số 6232/sxd-qln&kdbđS của Sở Xây dựng Hà Nội. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh nhận được văn bản số 6232/sxd-qln&kdbđS ngày 30/8/2011 của Sở Xây dựng Hà Nội “V/v tham vấn việc cấp chứng chỉ Môi giới BĐS và Định giá BĐS”
8.43 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh phú thọ Số: /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namUỶ ban nhân dân tỉnh phú thọ Số: /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1793/bxd-gđ ngày 14/8/2015 về việc báo cáo tổng kết Đề án 258 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trong lĩnh vực xây dựng
24.66 Kb. 1
đọc
E, “The Church Age of LaodiceaE, “The Church Age of Laodicea
Age of Laodicea”, dài 147 phút, được giảng bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, vào tối Chúa nhật, ngày 11/12/1960, tại Nhà thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, usa
367.78 Kb. 5
đọc
LUẬn văn thạc sỹLUẬn văn thạc sỹ
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
1.02 Mb. 7
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003
0.72 Mb. 4
đọc
TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phócTØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
XÐt tê tr×nh sè 09 mt-ktcb ngµy 20/5/1993 cña ®¬n vÞ Tæng c ng ty xuÊt nhËp khÈu my tre vÒ viÖc xin sö dông ®Êt vµo môc ®Ých xy dùng khach s¹n
10.54 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giangQuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-cp ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
22.46 Kb. 1
đọc
Về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng YênVề việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 83/2006/NĐ-cp ngày 17/8/2006 quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
38.75 Kb. 1
đọc
11. Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã thuộc huyện Trình tự thực hiện: Bước 111. Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã thuộc huyện Trình tự thực hiện: Bước 1
Bước 2- công dân nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn để làm thủ tục đăng ký thường trú
88.89 Kb. 1
đọc
TỈnh hà giang số: 801/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh hà giang số: 801/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/nq-cp ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
0.56 Mb. 4
đọc
TẢn mạn về ĐỔi mới phưƠng pháp giảng dạy cho trẻ emTẢn mạn về ĐỔi mới phưƠng pháp giảng dạy cho trẻ em
Trung tâm ngoại ngữ Đà Nẵng – Trung tâm Smart English xin giới thiệu một vài suy nghĩ về xây dựng triết lý cho giáo dục của Bé ở những năm đầu tiên đi học
12.22 Kb. 1
đọc
ĐỀ CƯƠng tham khảo lịch sử 8ĐỀ CƯƠng tham khảo lịch sử 8
Tác dụng của văn học tiến bộ trong cuộc đấu tranh về quyền sống và hạnh phúc của nhân dân là gì?
76 Kb. 1
đọc
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao độngTài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động
H, Pháp, Đức, Mỹ phát triển mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động
39.01 Kb. 1
đọc
Nội dung số nàyNội dung số này
TIẾc một thờI
3.08 Mb. 26
đọc
Phần 1 Quan niệm về Thận của Lãn Ông đối chiếu với Tây yPhần 1 Quan niệm về Thận của Lãn Ông đối chiếu với Tây y
Quan niệm này đã được trình bày cặn kẽ trong quyển Huyền Tẫn Phát Vi và trình bày sơ lược trong quyển Châu Ngọc Cách Ngôn của cụ
205.66 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương