Quê hươngAsimic Dịch vụ giấy phép lao độngAsimic Dịch vụ giấy phép lao động
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
0.98 Mb. 9
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn số: 1470/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namUỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn số: 1470/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
494.22 Kb. 6
đọc
HỘI ĐỒng bầu cử Số: 351 /nq-hđbc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỘI ĐỒng bầu cử Số: 351 /nq-hđbc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Căn cứ khoản 3 và khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12
7.02 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính số: 130/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namBỘ TÀi chính số: 130/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
267.52 Kb. 8
đọc
Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸
Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña tØnh uû vµ ubnd tØnh vÒ c«ng t¸c phn bæ lao ®éng vµ dn c­ nh»m khai th¸c cã liªn quan, ®Êt ®ai, lao ®éng thuéc ®Þa bµn cña tõng huyÖn
9.96 Kb. 1
đọc
Tt hđnd ubnd quận hoàn kiếm lịch công tác tuần củA tt hđnd ubnd quậNTt hđnd ubnd quận hoàn kiếm lịch công tác tuần củA tt hđnd ubnd quậN
Dự công bố Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Thị Thư Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Hoàn Kiếm
85.35 Kb. 1
đọc
PHỤ LỤc IV báo cáo minh bạch tài sảN, thu nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị Số: / CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcPHỤ LỤc IV báo cáo minh bạch tài sảN, thu nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị Số: / CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Kèm theo Thông tư số 08/2013/tt-ttcp ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
47.14 Kb. 1
đọc
Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Nhơn Thường trú: 554 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy NhơnKính gửi: Ông Nguyễn Văn Nhơn Thường trú: 554 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn
Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, kèm theo giấy cam kết có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2006 của hai ông Nguyễn Văn Nhơn và Lê Đức Tỏ; Chủ tịch ubnd tỉnh có ý kiến như sau
10.55 Kb. 1
đọc
Số: 1298/ubnd-tc huế, ngày 26 tháng 5 năm 2014Số: 1298/ubnd-tc huế, ngày 26 tháng 5 năm 2014
Ubnd thành phố nhận được tờ trình số 23/TTr-ubnd ngày 24/4/2014 của ubnd phường An Hòa, về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của ubnd phường An Hòa. Sau khi xem xét, đồng chí Chủ tịch ubnd thành phố có ý kiến như sau
4.91 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8739: 2011 mayonnaise lời nói đầuTIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8739: 2011 mayonnaise lời nói đầu
Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
267.08 Kb. 1
đọc
TỈnh hà giang số: 1678/2013/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh hà giang số: 1678/2013/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1183/2013/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định tiêu chí xác định
10.87 Kb. 1
đọc
PHẦn chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm)PHẦn chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm)
Tìm tọa độ điểm m trên sao (C) cho khoảng cách từ điểm I
87.14 Kb. 1
đọc
Câu 1: Đồng chí hãy trình bày các quan điểm chỉ đạo trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Nghị quyết sốCâu 1: Đồng chí hãy trình bày các quan điểm chỉ đạo trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Nghị quyết số
Nghị quyết số: 20-nq/tw ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
51.72 Kb. 1
đọc
Quy hoạch danh mục các khu công nghiệpQuy hoạch danh mục các khu công nghiệp
Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và bổ sung tại văn bản số 1607/TTg-ktn ngày 09/9/2009 về việc bổ sung quy hoạch các kcn tỉnh Quảng Ninh
7.53 Kb. 1
đọc
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016
V/v đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/tt-btc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
11.45 Kb. 1
đọc
Sách Tự Thú của Thánh Augustinô Bản dịch của Lm. Ngô Tường dzũng, Texas, usaSách Tự Thú của Thánh Augustinô Bản dịch của Lm. Ngô Tường dzũng, Texas, usa
Roma, một nhân vật danh tiếng trong lịch sử Kitô giáo ra đời. Tên ngài là Augustin thành Hippo. Dù không phải là người Công giáo ngay từ lúc mới sinh ra, ngài đã lãnh phép rửa tội vào năm ngoài 30, và làm linh mục, giám mục
360.07 Kb. 6
đọc
Phong trào thiếu nhi thánh thể việt nam tại hoa kỳ The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in AmericaPhong trào thiếu nhi thánh thể việt nam tại hoa kỳ The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in America
Chủ Đề: “And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.” Matthew 16-18
10.73 Kb. 1
đọc
Ubnd tỉnh ninh bìNHUbnd tỉnh ninh bìNH
Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-bgdđT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ gd&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
48.33 Kb. 1
đọc
TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 224 2003TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 224 2003
Ng t¸c ®iÒu tra ph¸t hiÖn sinh vËt h¹i (svh) cy trång, phôc vô cho c ng t¸c ph¸t hiÖn, dù b¸o vµ phßng trõ svh ®¹t hiÖu qu¶ cao, tiÕt kiÖm chi phÝ, an toµn cho ng­êi, ®éng vËt, sinh vËt cã Ých (svci) vµ m I tr­êng
0.59 Mb. 4
đọc
PHƯƠng pháp xáC ĐỊnh đỘ Ẩm củA ĐẤt tại hiện trưỜNGPHƯƠng pháp xáC ĐỊnh đỘ Ẩm củA ĐẤt tại hiện trưỜNG
Ng cho các loại đất hạt mịn và đất hạt thô có lượng chứa không quá 5% vật chất hữu cơ. Cũng có thể áp dụng cho đất có chứa 5% đến 10% vật chất hữu cơ
58.27 Kb. 1
đọc
Làm Chứng Về Lời Chứng Thật ( Lời chứng Thật Của Đức Chúa Trời )Làm Chứng Về Lời Chứng Thật ( Lời chứng Thật Của Đức Chúa Trời )
God’s True Witness”, dài 138 phút, giảng vào sáng Chúa nhật, ngày 5/11/1961, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Đền tạm Branham, Tp. Jeffersonville, Indiana, usa
319.05 Kb. 3
đọc
ĐẠI-ĐẠo tam-kỳ phổ-ĐỘ TÒa-thánh đỊnh-tưỜng hội-thánh chơn-lý thiêN-ĐẠo chơn-truyềNĐẠI-ĐẠo tam-kỳ phổ-ĐỘ TÒa-thánh đỊnh-tưỜng hội-thánh chơn-lý thiêN-ĐẠo chơn-truyềN
Than Đời mạt kiếp, người lành ít lắm, kẻ dữ quá đông; nên Trời phải hạ trần mở Đại-Đạo, để hiệu Tam- kỳ Phổ-Độ hay là Đại Ân-Xá Kỳ Ba, đặng cứu thế, tránh khỏi cái nạn Ngũ- lôi tiêu diệt Linh-Hồn
2.13 Mb. 5
đọc
THÔng tin kh&cn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn mục lụCTHÔng tin kh&cn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn mục lụC
Quyết định số 34/2016/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 8 năm 2016 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa àn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
1.51 Mb. 10
đọc
Về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninhVề việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
21.56 Kb. 1
đọc
Thưa quí bạnThưa quí bạn
Hôm nay xin góp mặt cùng các bạn ba điều bốn chuyện, chuyện thắc mắc về computer nhiều nhất, sau đó là chuyện trên trời
0.6 Mb. 2
đọc
VIỆn nghiên cứu khoa học y dưỢc lâm sàng 108 trầN ĐẮc tiệPVIỆn nghiên cứu khoa học y dưỢc lâm sàng 108 trầN ĐẮc tiệP
Nkq, bệnh nhân (BN) thường bị đau họng, tăng tiết, ho khạc nhiều làm ảnh hưởng đến sự phục hồi cột sống cổ sau mổ (yêu cầu bất động hoàn toàn những ngày đầu sau mổ) và nguy cơ ùn tắc làm cản trở đường hô hấp
247.85 Kb. 3
đọc
ĐẢng uỷ khối doanh nghiệp quảng nam đẢng cộng sản việt namĐẢng uỷ khối doanh nghiệp quảng nam đẢng cộng sản việt nam
Ly a 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Cty tnhh mtv đầu tư Phát triển Kỳ Hà- chu Lai Quảng Nam
40.5 Kb. 1
đọc
TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
40.92 Kb. 1
đọc
Low-Fat MilkLow-Fat Milk
Approximately 2 10 wic participants, including pregnant women and parents/caregivers of children up to 5 years from a variety of cultural, socio-economic and educational backgrounds
102.45 Kb. 1
đọc
Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát ht. Thanh Từ o0o NguồnThâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát ht. Thanh Từ o0o Nguồn
Mỗi vị đều đầy đủ tất cả công hạnh như nhau, song tuy sở nhân tu hành từ vô lượng kiếp của mỗi vị mà có hiển bày ưu liệt khác nhau
170.59 Kb. 5
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương