Quê hươngCăn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-cp ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
16.12 Kb. 1
đọc
BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcBỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012
32.54 Kb. 1
đọc
Hồi tưởng của một sinh viên trường Luật Sài gòn khóa 1958 ls đoàn Thanh LiêmHồi tưởng của một sinh viên trường Luật Sài gòn khóa 1958 ls đoàn Thanh Liêm
Năm mươi năm trước, lớp sinh viên tốt nghiệp văn bằng Cử nhân Luật khoa Saigon năm 1958 chỉ có chừng 60-70 người. Đây là khóa đầu tiên của Trường Luật khoa Saigon dưới sự điều hành và giảng dạy của các giáo sư Việt nam
21.83 Kb. 1
đọc
1/- tại sao các cuộc phát kiến địa lý lại được tiến hành bằng đường biển?1/- tại sao các cuộc phát kiến địa lý lại được tiến hành bằng đường biển?
Cuộc hành trình nào được xem là sự kiên nổi bật nhất của lịch sử phát kiến địa lí
21.81 Kb. 1
đọc
Vui học thánh kinh chúa nhậT 4 phục sinh năm bVui học thánh kinh chúa nhậT 4 phục sinh năm b
Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành
73.77 Kb. 1
đọc
Điều 47. Tài khoản 242 Chi phí trả trướcĐiều 47. Tài khoản 242 Chi phí trả trước
Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sxkd của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sxkd của các kỳ kế
43.87 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính bộ TƯ pháPBỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/ttlt-btc-btp ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
19.46 Kb. 1
đọc
BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúcBỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
1.16 Mb. 13
đọc
NHỮng chữ viết tắTNHỮng chữ viết tắT
Bpv phụng vụ, Tạp chí nghiên cứu Phụng vụ, Thánh nhạc, Nghệ thuật tôn giáo, do Đức Cha Giuse Phạm văn Thiên làm Chủ nhiệm, linh mục Giacôbê Nguyễn văn VI làm Chủ bút, Saigon, 1970-1975
497.83 Kb. 5
đọc
Phạm Thị Lan AnhPhạm Thị Lan Anh
English and Vietnamese idioms concerning cats – a cross-linguistic Analysis and Pedagogical Implications
76.96 Kb. 1
đọc
Së xy dùng Sè: 814/sxd-ht v/v: ý kiÕn vÒ ph¹m VI dù ¸n, vÞ trÝ xy dùng cÇu h¹ luu cÇu GhÐp. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namSë xy dùng Sè: 814/sxd-ht v/v: ý kiÕn vÒ ph¹m VI dù ¸n, vÞ trÝ xy dùng cÇu h¹ luu cÇu GhÐp. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Së Xy dùng ®· nhËn ®­îc v¨n b¶n sè 133/TV497-tk1 ngµy 10/3/2010 cña c ng ty cæ phÇn t­ vÊn 497 vÒ viÖc Xin ý kiÕn vÒ vÒ ph¹m VI dù ¸n, vÞ trÝ xy dùng cÇu h¹ luu cÇu GhÐp. Sau khi nghiªn cøu hå s¬ vµ kiÓm tra thùc ®Þa
7.87 Kb. 1
đọc
Thủ tướng phát biểu nhân Ngày aseanThủ tướng phát biểu nhân Ngày asean
Asean (1967-2012), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu mong muốn asean tiếp tục phát triển vững vàng và thành công hơn nữa trên nền tảng những thành quả tốt đẹp của 45 năm qua
19.46 Kb. 1
đọc
GIÁo lý thánh kinh bài TÔi tin I. Giới thiệu các đoạn Thánh KinhGIÁo lý thánh kinh bài TÔi tin I. Giới thiệu các đoạn Thánh Kinh
Hãy đặt trình thuật này vào bối cảnh cuộc đời tổ phụ Abraham: Thiên Chúa gọi Abraham (St 12, 1-9); Thiên Chúa hứa ban cho Abraham một người con (St 15, 1-20); Hagar và Ismael
61.74 Kb. 1
đọc
CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc SƠ YẾu lý LỊCHCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc SƠ YẾu lý LỊCH
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?
168.56 Kb. 1
đọc
VIỆn kiểm sát nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việTVIỆn kiểm sát nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việT
Căn cứ Nghị quyết số 356/2003/nqubtvqh 11 ngày 25/02/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn Quyết định số 01/vkstc-tccb ngày 19/02/2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
159.96 Kb. 1
đọc
Đề ra những tiêu chuẩn chung về marketing đối với một số sản phẩm thuỷ sảnĐề ra những tiêu chuẩn chung về marketing đối với một số sản phẩm thuỷ sản
Tài liệu này chỉ là một công cụ bằng văn bản và các cơ quan này không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của nó
353.39 Kb. 3
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậNỦy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-cp ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng
17.98 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân tỉnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-ttg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010
37.9 Kb. 1
đọc
Scholarship application form zlog class of 2016 2017Scholarship application form zlog class of 2016 2017
Please note that a completed copy of this form and the following documents must be returned to the zlc financial Aid Office
18.76 Kb. 1
đọc
Bch đOÀn huyện hóc môn số: ct/Đtn đOÀn tncs hồ chí minhBch đOÀn huyện hóc môn số: ct/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
Năm 2015 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn tncs hồ Chí Minh huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2012-2017. Năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Bác Hồ, đất nước, thành phố
106.82 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀOTẠO Độc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀOTẠO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (pcgdmn tnt) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/tt bgdđT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22.86 Kb. 1
đọc
Trường thpt nguyễn Du TÓm tắt lý thuyết cơ BẢn sinh họC 11Trường thpt nguyễn Du TÓm tắt lý thuyết cơ BẢn sinh họC 11
Trao đổi nước diễn ra trong suốt đời sống thực vật, bao gồm 3 quá trình: (1) qt hấp thụ nước ở rễ
137.03 Kb. 1
đọc
SỐ 79 trung bình 第七十九号簽 中平 乾亥來龍仔细看 坎居午向自當安 若移辰丑陰陽逆 門户凋零家道難 Xăm chữ hánSỐ 79 trung bình 第七十九号簽 中平 乾亥來龍仔细看 坎居午向自當安 若移辰丑陰陽逆 門户凋零家道難 Xăm chữ hán
Thánh ý : Danh cùng lợi, nên theo lý, hôn và tụng, đừng tính ngông, bệnh chọn thầy, mới không sầu, ngời dđi tới, phiền bỏ qua
8.88 Kb. 1
đọc
CHÁnh niệm và ĐẠO ĐỨc giao thoa giữa khoa học và tâm linh ở MỹCHÁnh niệm và ĐẠO ĐỨc giao thoa giữa khoa học và tâm linh ở Mỹ
Học Massachusetts: Hội Thảo Hàng Năm về Giảm Thiểu Bức Xúc Dựa Vào Chánh Niệm mbsr
95.79 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002
45.54 Kb. 1
đọc
[1] Internet caên baûN – Vöông Trí Hieáu, ttñt- ñhbk (1998) Chöông 1: GiÔÙi thieäu Internet[1] Internet caên baûN – Vöông Trí Hieáu, ttñt- ñhbk (1998) Chöông 1: GiÔÙi thieäu Internet
Pfiev tin hoïc ñaïi cöông Ngöôøi phuï traùch giaûng daïy: huyønh quang linh
273.64 Kb. 6
đọc
Ubnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namUbnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (gvdg) cấp thcs năm học 2012-2013 như sau
18.01 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúcCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
15.42 Kb. 1
đọc
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngCục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ quy định tại Điều 74 Luật quản lý thuế số 748/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
24.93 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn ngành 22tcn 62: 1984TIÊu chuẩn ngành 22tcn 62: 1984
Khối lượng thể tích và khối lượng riêng của các phối liệu trong hỗn hợp bêtông nhựa
218.13 Kb. 3
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương