Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơNtải về 8.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.94 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ AN NHƠN

___________________

Số: 39/UBND

V/v thực hiện một số nội dung triển khai Luật Đầu tư công.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcAn Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:  • Phòng Quản lý đô thị;

  • Ban Quản lý dự án- đầu tư và xây dựng;

  • Ban Quản lý các cụm công nghiệp;

  • Phòng Tài chính- kế hoạch

  • UBND các xã, phường.

Thực hiện ý kiến của Sở Kế hoạch và đầu tư tại văn bản số 1520/ SKHĐT-TH ngày 31/12/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung triên khai Luật Đầu tư công, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

1. Giao Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án- đầu tư và xây dựng, Ban Quản lý các cụm công nghiệp, Phòng Tài chính- kế hoạch và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các nội dung tại văn bản số 1520/SKHĐT-TH ngày 31/12/2014 của Sở Kế hoạch và đầu tư ( có văn bản kèm theo). Các Phòng ban liên quan và UBND các xã, phường nào chậm trễ, chậm triển khai thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.
2. Giao Phòng Tài chính- kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường thực hiện các nội dung tại văn bản số 1520/SKHĐT-TH ngày 31/12/2014 của Sở Kế hoạch và đầu tư và tổng hợp, báo cáo về Sở Kế hoạch- đầu tư trước ngày 15/02/2015.
Yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;

- CT và các PCT UBND thị xã;

- Lưu: VT, K2, K4.CHỦ TỊCH

( Đã ký)Nguyễn Tự Công Hoàng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương