QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giangtải về 63.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích63.33 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1932/QĐ-UBND
An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Tờ trình số 668a/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, với các nội dung như sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn.

3. Địa điểm đầu tư: Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, có tứ cận.

- Phía Bắc giáp: Đất nông nghiệp.

- Phía Tây giáp: Đất nông nghiệp + vườn tạp.

- Phía Nam giáp: Tỉnh lộ 943.

- Phía Đông giáp: Vườn tạp.

4. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Hiện nay xã Vĩnh Trạch chưa có Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng nên không đáp ứng nhu cầu học tập và hoạt động của địa phương, nay Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn thực hiện theo chủ trương tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng tại xã Vĩnh Trạch là cần thiết.

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của UBND cấp xã đến với nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn.

- Phối hợp với điểm Thông tin Khoa học và Công nghệ cấp xã khai thác và cung cấp thông tin khoa học - công nghệ từ thư viện điện tử công nghệ nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm định hướng, nâng cao trình độ thẩm mỹ và thị hiếu lành mạnh về văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, sáng tạo văn hóa nghệ thuật cho nhân dân tại cơ sở.

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho phong trào văn hóa văn nghệ và thể thao quần chúng ở cơ sở.

- Cung ứng dịch vụ công về văn hóa, thông tin và thể thao.

5. Sự phù hợp với quy hoạch: Vị trí xây dựng công trình nằm ở khu vực nông thôn nên việc bố trí các phân khu chức năng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Hiện nay đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn xã Vĩnh Trạch đã được UBND huyện phê duyệt, do đó UBND huyện căn cứ vào đồ án quy hoạch nói trên để xác định sự phù hợp với quy hoạch xây dựng của công trình tại vị trí nêu trên theo thẩm quyền.

6. Loại, cấp công trình:

- Khối công trình chính (01 trệt + 01 lầu): Công trình công cộng – văn hóa, cấp III.

- Các hạng mục còn lại: Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

8. Hình thức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành.

9. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích khu đất 3.183m2.

9.1. Xây lắp:

- Khối công trình chính (01 trệt + 01 lầu): 1.108m2.

- Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật:

+ Nhà xe: 35m2.

+ Cổng, hàng rào: 227,2m.

+ Sân đan: 1.279m2, bó nền: 111m.

+ Sân bóng đá mini: 684m2.

+ Cấp nước: 01 hệ thống.

+ Thoát nước: Mương nổi 109m, hố ga 05 cái.

+ Hệ thống PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT): 01 hệ thống.

+ San lấp mặt bằng: 3.180,8m2.9.2. Thiết bị: Bàn làm việc: 03 cái; ghế làm việc: 03 cái; tủ hồ sơ: 03 cái, máy vi tính để bàn: 04 bộ; giá để tạp chí, báo: 03 cái; bàn ngồi đọc sách báo: 03 cái; ghế ngồi đọc sách báo: 17 cái; bàn 02 chổ ngồi: 50 cái; ghế: 100 cái; loa: 04 cái; Amply: 02 cái; micro: 01 cái; chân micro: 02 cái; dây loa chuyên dùng: 200m; bàn đại biểu: 04 cái; ghế đại biểu: 16 cái; bàn hội trường: 32 cái; ghế hội trường: 250 cái; phông màn sân khấu hội trường: 01 bộ; bục thuyết trình: 01 cái; bục tượng bác và tượng bác: 01 bộ.

10. Giải pháp xây dựng:

- Khối công trình chính: Móng, khung BTCT, tường xây gạch không nung hoàn thiện sơn nước, nền lát gạch ceramic, cửa sắt kính và nhôm kính, trần và khung trần chuyên dụng, xà gồ thép, mái lợp tole. Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện nước và chống sét.- Cổng, hàng rào: Hàng rào lưới B40, cột BTCT, cửa cổng sắt.

- Nhà xe: Móng, cổ móng BTCT, khung thép, nền láng vữa XM, mái lợp tole, xà gồ, kèo thép.

- Sân: Đan BTCT, bó nền xây gạch.

- Sân bóng đá mini: Cỏ nhân tạo.

- Mương thoát nước và hố ga xây gạch trên có nắp đậy đan BTCT.

- Cấp nước: Đấu nối từ hệ thống cấp nước có sẳn của khu vực cấp cho công trình.

- San lấp mặt bằng: Bằng cát đen vận chuyển từ nơi khác đến công trình.

11. Tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy và chống sét:

- Tác động môi trường và chống sét: Thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

- Phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 107/TD-PCCC (PC66) ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Phòng cảnh sát PCCC & CNCH.

12. Tổng mức đầu tư : 13.646 triệu đồngTrong đó:

- Chi phí xây dựng

:

9.582 triệu đồng

- Chi phí thiết bị (Bao gồm PCCC)

:

971 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án

:

240 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

913 triệu đồng

- Chi phí khác

:

160 triệu đồng

- Chi phí dự phòng

:

1.780 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 5.844 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối công trình chính, hạ tầng kỹ thuật, PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT), san lấp mặt bằng) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).

- Ngân sách huyện: 7.802 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật).

14. Thời gian thực hiện: Năm 2014 – năm 2016.

Phân kỳ bố trí vốn thực hiện như sau:ĐVT: Triệu đồng

Năm thực hiện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ghi chú

- Năm 2014

0

74

Một phần chi phí chuẩn bị đầu tư theo đề nghị của chủ đầu tư

- Năm 2015

2.922

2.247
- Năm 2016

2.922

5.481
Tổng cộng

5.844

7.802
15. Phương thức tổ chức thực hiện: Theo Luật đấu thầu.

16. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Khánh.

17. Chủ trì lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: KS. Võ Anh Tuấn.

18. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Phù hợp theo quy định.

19. Đánh giá tổng thể về hiệu quả kinh tế - xã hội: Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch hoàn thành sẽ mang lại hiệu quả như sau: Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng. Đồng thời cũng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm định hướng, nâng cao trình độ thẩm mỹ và thị hiếu lành mạnh về văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, sáng tạo văn hóa nghệ thuật,... cho nhân dân tại cơ sở.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung BCKTKT theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chủ đầu tư thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Tờ trình số 668a/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


- VP UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT; Sở VHTT&DL;

- Sở XD; Sở TC;

- Sở TN&MT; Kho bạc NN tỉnh AG;

- UBND huyện Thoại Sơn;

- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Võ Anh Kiệt: files -> common -> File
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học b mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
File ->  chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
File -> Ubnd tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương