QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giangtải về 50.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích50.61 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1942/QĐ-UBND
An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Tờ trình số 651/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, với các nội dung như sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn.

3. Địa điểm đầu tư: Xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, có tứ cận.

- Phía Đông giáp: UBND xã Vĩnh Gia.

- Phía Tây giáp: Trường học.

- Phía Nam giáp: Vườn.

- Phía Bắc giáp: Tỉnh lộ 955A.

4. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Hiện trạng cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính) có khối 02 phòng học + 01 phòng giáo viên, cột cờ, nhà vệ sinh, cổng hàng rào,… đã xuống cấp nặng không còn sử dụng được, chưa có khối hiệu bộ, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ nên không đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương hiện nay. Do đó, việc đầu tư xây dựng mới 05 phòng học, khối hiệu bộ, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật là cần thiết nhằm góp phần hoàn chỉnh cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của trường ngày càng tốt hơn. Đồng thời để trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia theo Đề án được duyệt.

5. Sự phù hợp với quy hoạch: Vị trí xây dựng công trình phù hợp với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Gia được UBND huyện Tri Tôn phê duyệt.

6. Loại, cấp công trình:

- Khối hiệu bộ (01 trệt + 02 lầu), khối 02 phòng học (trệt), khối 03 phòng học (trệt): Công trình công cộng – giáo dục, cấp III.

- Các hạng mục còn lại: Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

8. Hình thức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành.

9. Quy mô đầu tư:

9.1. Quy mô: Tổng diện tích khu đất 3.114m2.

- Khối hiệu bộ (01 trệt + 02 lầu): 927,78m2.

- Khối 02 phòng học (trệt): 323,19m2.

- Khối 03 phòng học (trệt): 541,32m2.

- Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật:

+ Nhà xe: 32m2.

+ Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ: 119,4m.

+ Cột cờ: 01 cột.

+ Sân, đường nội bộ: 1.122m2.

+ Mương thoát nước: 92m, hố ga: 07 hố, cống BTCT: 4m.9.2. Thiết bị: Danh mục đính kèm (Chủ đầu tư trang bị theo Thông báo số 2679/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

10. Giải pháp xây dựng:

- Khối hiệu bộ, khối 02 phòng học, khối 03 phòng học: Móng, khung BTCT, tường xây gạch hoàn thiện sơn nước, nền lát gạch ceramic, cửa khung sắt, mái khối hiệu bộ lợp ngói, mái khối 02 và 03 phòng học lợp tole, trần và khung trần chuyên dụng. Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét.

- Nhà xe: Móng, cổ móng BTCT, khung thép, nền láng vữa XM lăn gai, mái lợp tole.

- Nhà bảo vệ: Móng, khung BTCT, tường xây gạch hoàn thiện sơn nước, nền lát gạch ceramic, cửa nhôm kính, mái lợp ngói.

- Cột cờ: Trụ bằng Inox.

- Sân, đường: BTCT.

- Cổng, hàng rào: Gồm hàng rào song sắt, chân xây tường, móng, cột BTCT và hàng rào lưới B40, trụ BTCT, cửa cổng thép.

- Mương thoát nước và hố ga xây gạch trên có nắp đậy dale BTCT, cống BTCT.11. Tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy và chống sét:

- Tác động môi trường và chống sét: Thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

- Phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 110d/TD-PCCC (PC66) ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Phòng cảnh sát PCCC & CNCH.

12. Tổng mức đầu tư : 13.910 triệu đồng

Trong đó:


- Chi phí xây dựng

:

8.891 triệu đồng

- Chi phí thiết bị

:

1.835 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án

:

245 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

1.049 triệu đồng

- Chi phí khác

:

75 triệu đồng

- Chi phí dự phòng

:

1.815 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Tri Tôn.

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 13.038 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối hiệu bộ, khối 02 phòng học, khối 03 phòng học, thiết bị).

- Ngân sách huyện Tri Tôn: 872 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật).

14. Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 – Quý IV/2017.

Phân kỳ bố trí vốn thực hiện như sau:ĐVT: Triệu đồng

Năm thực hiện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ghi chú

- Năm 2014

70

0

Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Năm 2015

3.756

758
- Năm 2016

3.756

0
- Năm 2017

3.755

0
- Dự phòng phí

1.701

114
Tổng cộng

13.038

872
15. Phương thức tổ chức thực hiện: Theo Luật đấu thầu.

16. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chi nhánh Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang - Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng.

17. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: KTS. Nguyễn Quang Lạc Long.

18. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Phù hợp theo quy định.

19. Đánh giá tổng thể về hiệu quả kinh tế - xã hội: Việc đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính) hoàn thành sẽ mang lại hiệu quả như sau: Tạo cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác dạy và học của Trường ngày càng tốt hơn. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của ngành giáo dục tỉnh An Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung BCKTKT theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chủ đầu tư thực hiện một số nội dung kiến nghị nêu tại Tờ trình số 651/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


- VP UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT; Sở GD&ĐT;

- Sở XD; Sở TC;

- Sở TN&MT; Kho bạc NN tỉnh AG;

- UBND huyện Tri Tôn;

- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã kýVõ Anh Kiệt: files -> common -> File
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học b mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
File ->  chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
File -> Ubnd tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương