QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giangtải về 50.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích50.3 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1908/QĐ-UBND
An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Tờ trình số 634/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, với các nội dung như sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

3. Địa điểm đầu tư: Xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có tứ cận.

- Phía Bắc giáp: Lộ liên xã Nhơn Mỹ - Mỹ Hội Đông.

- Phía Đông giáp: Đường vào chợ Nhơn Mỹ.

- Phía Nam giáp: UBND xã Nhơn Mỹ.

- Phía Tây giáp: Trường tiểu học “A” Nhơn Mỹ (dự kiến mở rộng).

4. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Hiện trạng cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ chỉ có 05 phòng học, nhà vệ sinh, căn tin, nhà kho ( trong đó có 03 phòng học và nhà vệ sinh đã xuống cấp nặng phải tháo dở) nên còn thiếu 03 phòng học và chưa có các phòng chức năng, công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ nên không đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương hiện nay. Ngoài ra, diện tích mặt bằng tại vị trí hiện hữu không đạt chuẩn theo quy định nên địa phương chọn địa điểm mới cách điểm củ khoảng 50m có diện tích sử dụng đất đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu phát triển sau này và xây mới khối 03 phòng học + các phòng chức năng, công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật là cần thiết, nhằm góp phần hoàn chỉnh cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của trường ngày càng tốt hơn. Còn điểm trường hiện trạng vẫn tận dụng 02 phòng học còn lại để dạy học.

5. Sự phù hợp với quy hoạch: Vị trí xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch nông thôn của xã Nhơn Mỹ tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (Theo Văn bản số 2123/UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới).

6. Loại, cấp công trình:

- Khối 03 phòng học + các phòng chức năng: Công trình công cộng – giáo dục, cấp III.

- Các hạng mục còn lại: Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

8. Hình thức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành.

9. Quy mô đầu tư:

9.1. Quy mô: Tổng diện tích khu đất 5.393m2.

- Khối 03 phòng học + các phòng chức năng: 745,49m2.

- Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật:

+ Nhà xe: 30m2.

+ Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ: 265,16m.

+ San lấp mặt bằng: 6.120,3m2 (San lấp tiếp giáp đến đường liên xã để nối đường vào trường).

+ Cột cờ: 01 cột.

+ Sân nền, đường nội bộ: 1.070,4m2.

+ Thoát nước: Rãnh thoát nước 129,1m, cống 66,3m.

+ Hệ thống PCCC: 01 hệ thống.9.2. Thiết bị: Bàn ghế giáo viên: 03 bộ, bàn ghế học sinh: 54 bộ, bảng chống lóa: 03 cái.

10. Giải pháp xây dựng:

- Khối 03 phòng học + các phòng chức năng: Móng, khung BTCT, tường xây gạch hoàn thiện sơn nước, nền lát gạch ceramic, cửa đi sắt, cửa sổ nhôm, mái tole, xà gồ thép, trần tấm nhựa. Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện nước và chống sét.

- Cổng, hàng rào: Gồm hàng rào song sắt, chân xây tường, cột BTCT và hàng rào lưới B40, trụ BTCT, cửa cổng sắt.

- Nhà bảo vệ: Móng, khung BTCT, tường xây gạch hoàn thiện sơn nước, nền lát gạch ceramic, cửa nhôm, mái lợp ngói, xà gồ, rui, mè thép.

- Nhà xe: Khung thép, nền BT tạo phẳng, mái lợp tole xà gồ thép.

- Cột cờ: Trụ bằng Inox.

- Rãnh thoát nước xây gạch trên có nắp đậy bằng dale BTCT, cống bằng ống nhựa.

- Sân + đường nội bộ: BTCT.

- San lấp mặt bằng: Bằng cát đen vận chuyển từ nơi khác đến công trình.

11. Tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy và chống sét:

- Tác động môi trường và chống sét: Thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

- Phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 73/TD-PCCC (PC66) ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Phòng cảnh sát PCCC & CNCH.

12. Tổng mức đầu tư : 8.688 triệu đồng

Trong đó:


- Chi phí xây dựng

:

6.497 triệu đồng

- Chi phí thiết bị (Bao gồm PCCC)

:

116 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án

:

150 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

672 triệu đồng

- Chi phí khác

:

119 triệu đồng

- Chi phí dự phòng

:

1.134 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Chợ Mới.

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 6.093 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối 03 phòng học + các phòng chức năng, PCCC, thiết bị phòng học).

- Ngân sách huyện Chợ Mới: 2.595 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật).14. Thời gian thực hiện: Năm 2014 – năm 2016.

Phân kỳ bố trí vốn thực hiện như sau:ĐVT: Triệu đồng

Năm thực hiện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ghi chú

- Năm 2014

130

0

Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Năm 2015

2.584

1.128
- Năm 2016

2.584

1.128
- Dự phòng phí

795

339
Tổng cộng

6.093

2.595
15. Phương thức tổ chức thực hiện: Theo Luật đấu thầu.

16. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Mạnh.

17. Chủ nhiệm báo cáo kinh tế kỹ thuật: KTS. Lê Văn Mạnh, KS. Nguyễn Thanh Trung, KS. Nguyễn Thị Thanh Trúc.

18. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Phù hợp theo quy định.

19. Đánh giá tổng thể về hiệu quả kinh tế - xã hội: Việc đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ hoàn thành sẽ mang lại hiệu quả như sau: Tạo cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác dạy và học của Trường ngày càng tốt hơn. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của ngành giáo dục tỉnh An Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung BCKTKT theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chủ đầu tư thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Tờ trình số 634/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


- VP UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT; Sở GD&ĐT;

- Sở XD; Sở TC;

- Sở TN&MT; Kho bạc NN tỉnh AG;

- UBND huyện Chợ Mới;

- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)Võ Anh Kiệt: files -> common -> File
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học b mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
File ->  chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
File -> Ubnd tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương