TL. chủ TỊch chánh văn phòNGtải về 8.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.04 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1437/UBND-NC


V/v giải quyết đơn của ông

Trương Công Hùng, xã Quỳnh PhúCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:


Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Trương Công Hùng, thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình khiếu nại về việc thi hành án trái pháp luật của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình đối với tài sản của ông và con trai Trương Công Hiếu (đã chết);

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét theo nội dung đơn, đề xuất biện pháp giải quyết, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng qui định của pháp luật (đính kèm tài liệu liên quan)./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Ban TCD (đôn đốc);

- Ông Trương Công Hùng (để biết);

- Lưu: VT, NC, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương