UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 646/QĐ-ubndtải về 13.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.39 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH


Số: 646/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 09 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 302/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh;

Xét Tờ trình số 131/TTr-SNV ngày 01/6/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đào Quang Khải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

2. Ông Nguyễn Nhân Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

4. Bà Mầu Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

5. Ông Lê Tiến Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;- Lưu: VT, NC, NN&TNMT, CVP.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tử Quỳnh: documents -> 20182
20182 -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1256/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1284/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương