UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.23 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BA BỂ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1289 /UBND-VP Ba Bể, ngày 9 tháng 11 năm 2012

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết

định số 1508/2012/QĐ-UBND ngày

26/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện;

- UBND các xã, thị trấn.


Thực hiện Văn bản số: 637/STNMT-KS ngày 02/11/2012 của Sở Tài nguyên - Môi trường Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1508/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh (Văn bản đồng gửi UBND các xã, thị trấn).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1508/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài nguyên nước trên địa bàn, tổng hợp các công trình khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải xin phép nhưng phải đăng ký, báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

- Phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền trên địa bàn.

2. UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức triển khai Quyết định và thống kê, đăng ký các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, các trường hợp không phải xin phép, phải đăng ký theo quy định này.

- Niêm yết công khai Quyết định tại trụ sở UBND xã, thị trấn, tuyên truyền phổ biến nội dung quyết định trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân thuộc trường hợp phải khai thác nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước (quy định tại Điều 4 của Quyết định) các thủ tục theo quy định tại Điều 6 của Quyết định.

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc lập sổ theo dõi các công trình khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc trường hợp không phải xin cấp phép nhưng phải đăng ký theo quy định và báo cáo định kỳ hàng năm về phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Với nội dung trên, UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện./.


Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như trên (T/h); KT. CHỦ TỊCH

- TT UBND huyện; PHÓ CHỦ TỊCH

- LĐVP;


- Lưu: VT, Bảy.

Nguyễn Văn Dong
: DocumentLibrary -> 7a59edcbd70c974b
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
7a59edcbd70c974b -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương