vbpq_hatinh.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/6D799BFEA22EB8E647257D4D002BC211/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D602C4F721BACCA24725772A00067FF3/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/62C0A0F61EAB3262472576960014FC61/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F5AF9C3049FF9745472570AF0009197B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B68BE5044D03B6B74725709A000B9ACF/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/BEF9E6111CB65D00472576960014FC6D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1365D762A4245DF24725709D0033455B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/289C868C2386958C4725709A000BEF8E/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0211B832BC15A5B94725729C002F1812/$file
  PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/9CF78C267127A32E47257A0D002B39C9/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5E34D4968B8858E2472576960026EE4A/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/42387F0DC417A6FC4725769600260EF9/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/97E0C11298FDDFE5472572FF002ED8EE/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D3FB4E64D5F6ACDB4725769600260EFF/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/45D193594DDA4D93472572FF002DF2D6/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A11FDAB68A0BBF26472572FF002DB629/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/77262CA9EDF926464725773B002E823D/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/9119FDCAD6401BC04725769600260EFE/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D255BD42D0F1248E4725769600260EFD/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
vbpq_hanam.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B82FA08183A5C04E47257BAA0024ADA0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/765B6847C1457151472570AD00290E77/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4ED6744795B3E1F3472570AF000BE309/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub
vbpq_thanhhoa.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4015DBE1877A2123472572B000104B83/$file
  Uû ban nhn dn TØnh Thanh Hãa
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E7067B17C2645CF3472571C6000A9225/$file
  Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D31A78F6E5897DD0472571C6000A41A5/$file
  Soá 1258/QÑ-ubnd ngaøy 19/7/2006 cuûa ubnd tænh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/23C3224085508C72472571C6000A6D8C/$file
  QuyếT ĐỊnh số 1260/QĐ-ubnd ngày 19/7/2006 của ubnd tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Phụ nữ với pháp luật”
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/FFAFD009DC1B945A4725769600260F05/$file
  Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 444/QĐ-ubnd ngày 12/3/2007 của ubnd tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F844212B0915032D472576960025F9E1/$file
  Về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng Trường tiểu học Minh Trung
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/75DEB96F691EA0DD472578B800275056/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh Quyết định 2939/QĐ-ubnd ngày 16/10/2009 của ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/8E940C9843FD1308472576960025F9E0/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B1AF9146C7C2E1A0472576960014D001/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc bổ sung quy định hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư trong Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
vbpq_hatinh.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1FA091564E92848847256FC1005FC643/$file
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/40FD4435D6FA25FA472576960026EE6F/$file
  KEÁ hoaïch ñAÁu thaàU
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/EC359E0893EB4F6747257A37000ED28D/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt phương án điều chỉnh và bổ sung tổng thể
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E7BD19385CF675B74725773B002F1BED/$file
  TỈnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/59D15553D55B046A4725773B002F3B32/$file
  TỈnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/9C550F32C04B38C34725773B002F4CBB/$file
  TỈnh bình phưỚC
vbpq_quangnam.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1B973966FE86D760472573BB0026A3CB/$file
  TỈnh quảng nam số: 4131 / ubnd-td cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CAEF3E4E15AA1E3C47257751000D1193/$file
  TỈnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/00331C06C97601A9472570AD002ADCAF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/43F83E7A8C1FC743472571DB002D20C5/$file
  Số 1396 /QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 15 tháng 8 năm 2006
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/990D627C014D76CD472571F60034F0AA/$file
  UÛy ban nhaândaâN
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0DF69B8DF52F1AB3472576960014CFE6/$file
  QuyếT ĐỊnh đổi tên Trường phổ thông trung học bán công An Lộc thành Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/C44F642C7FAEE2B0472576960025F9EC/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG
vbpq_hanam.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D101C30DCAD151BD4725752B001105CF/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đồng Văn thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/21DCA1B80495E85D472577490031C06B/$file
  Số: 1456/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 24 tháng 6 năm 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F563318E135F6858472576960014D023/$file
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài III xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/28054E71A4DCA3F4472576960026EE9D/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/3FD5D6873E3B1297472576960014D020/$file
  Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 2010, tầm nhìn đến
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E51819C910D07D81472578CE00329ACB/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D9C9776BC803CBE2472578CE0032DD63/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/6A559C0DCD28E23447257A4F000F62D4/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5197DB8B426A8932472571ED003182EB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CCE2FC166967661C47257A4F000F7C9B/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E0267A48F5815C51472576960025F9FA/$file
  Về việc phê duyệt phương án và chi phí bồi thường giải phóng
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/22E8378F662333E3472571ED00324F94/$file
  Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu 02: Đường giao thông và khu dân cư ven hồ, thuộc công trình đường vành đai và khu dân
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/AAF407F9891F823A472576960025F9F7/$file
  QuyếT ĐỊNH: Điều 1
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E890C340FDD25BB1472576960025FA09/$file
  Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu chuyển giao bò giống thuộc Dự án Chuyển giao bò giống hướng sản xuất thịt năng suất cao và
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/99252A88CF40F73A472576960025FA0B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/716AD370FE8D9432472571F8000ED633/$file
  UỶ ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/68715BF748EEFF7F472571F80013CDC8/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu kho bạc năm 2006 UỶ ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/485E6CED19164B474725777B000DB333/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1628/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/751EC1C0CC6E20594725777B000B3244/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1629/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4D093C2ED887BBEC472578E000081620/$file
  Về việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/9159AFB1E95FD244472576960025F9FE/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/74C7076DA63B82AB472576960026D48A/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tl1/2000 Khu công nghiệp Tân Khai II, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/443A3C3ED203FC3447257A64002BBBF1/$file
  QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F6FC8FE82B9800B7472570B0003315FB/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình s
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/93D25937E9B1DF22472578E00008745E/$file
  TÆnh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/40C4495807890981472576960026D495/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 -2012 trên địa bàn tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/BD529A58AE61B07E472576960025E652/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/670ECCD76B3578D4472576960014B31E/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Hội đồng thẩm định đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020”
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F9AB90623DD09163472576960025E673/$file
  Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Thiết kế quy hoạch Khu du lịch sinh thái Trảng cỏ Bàu Lạch xã Đồng Nai
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A56853E5DF2EA9A3472576960025E66E/$file
  Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của 3 Dự án ổn định dân dctd
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A55187D16868FA3247257A780026455D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5D0578CDAEE6996947257775000ECB69/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1810/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/7A010BCB0B27ABB547257A8600313206/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập ấp mới thuộc các xã: Tân Lợi, Tân Hưng, Minh Tâm huyện Hớn Quản chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/09AE9F250BD7CBFA47257A8600315D27/$file
  QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/6DE3F2794C361BBE472576960025E675/$file
  Thuộc Văn phòng ubnd tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CF94ACEE3AD4FFB3472577A000306B23/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/66D41292F5529E0047257226002849EE/$file
  Số: 1896/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 31 tháng 10 năm 2006
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/2BB251C283C1F0B44725760A0011517F/$file
  V/v phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/69878D1948E0B1EB47257226002860C9/$file
  UỶ ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0C26FDD0C44B023747257226002876B7/$file
  Số: 1912/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 06 tháng 11 năm 2006 quyếT ĐỊnh về chế độ nhuận bút cho Website Bình Phước Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4D2DAA406421DEFB472577A000325EBD/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/20B20F2B73068F04472579030033E5FF/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 2020 và
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/351787D6CB71841E472572260028E06E/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
  UÛy ban nhaân daân coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/6F6F2A53FB618198472572260028F672/$file
  Quy đỊnh về TỔ chức chia khối thi đUA
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5E1F8C5F12BF12C54725777D002F0424/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/90BB5D0E53C0398F472577A00031848E/$file
  Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-cp ngày 18/02/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc ubnd các cấp
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/C56ED26F1A734768472577AF000DB2CD/$file
  CHỦ TỊch ubnd tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A84DA38AF4ABD59A47257AA2000ADA20/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập các thôn mới và đổi tên 01 thôn của xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5D263C49408FB211472574B300264D0F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 2075/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/888AE0E951DA4BDC47257AA2000D594A/$file
  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm VI chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0AFAB2063D9EC8F3472577AF000DDDC9/$file
  Về việc công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước chủ TỊch ubnd tỉnh bình phưỚC
vbpq_longan.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CC19668963C648034725709D000CC691/$file
  6 tháng cuối năm 2002 của ubnd tỉnh Long An
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1A4DE28BEBCB1F6847257244000CD491/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chơn Thành chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0AD467FB17C4794D4725761700285805/$file
  Về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D30FF0A478A711E34725763A00071191/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 2195/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1C19D4C9173A3BF5472576390027E27B/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/3628BFAC4D78690747257292002970F2/$file
  Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-bnv ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1C956EDDA40E489A47257845000ABF71/$file
  Số: 269/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 26 tháng 01 năm 2010 quyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 2015, lâm phần
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E9784C69AD7162184725781E000C4C01/$file
  Số: 276/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 26 tháng 01 năm 2010 quyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 2015, lâm phần
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/9FC92BBDDFC9CC2F472576B90029C5B4/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập phương án
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/057E26E5188BFE81472576960027FF0D/$file
  Rừng sản xuất nghèo kiệt sang trồng rừng Cao su tại khoảnh: 2, 3, 4, 6,7 tiểu khu 97, Ban qlrph lộc Ninh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4117FBDF8CEA3E95472576960015E4DA/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/8BE6EE519098807C472579C3000BAB28/$file
  Điều chỉnh nội dung Quyết định số 412/QĐ-ubnd ngày 02/3/2010 của ubnd tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D5F735CFDA2E1B8747257299002E455A/$file
  Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F8A662239741A5D247257299002EF3E6/$file
  Số: 444/QĐ-ubnd
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CE3451695623D2E94725784E002F5E35/$file
  Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-ttg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B2DC52C85147DFAE472572AB00170F5A/$file
  Căn cứ Quyết định số 76/2006/QĐ-ubnd ngày 13/7/2006 của ubnd tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/08D0B4A1A196DB14472579D10024EB69/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 118/QĐ-ubnd ngày 14/01/2010 của ubnd tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/13E9233A3E798409472576E90033BD34/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/294EB7DEE0FA1BD9472576960014562D/$file
  Số: 2619/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 03 tháng 12 năm 2008
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/96B6BA74A72A2FD7472576F6000B2E00/$file
  Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-ubnd ngày 06/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư: Ổn định dân di cư tự do xã Đắk Ơ, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập), tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/69F6869B04F01BFC472572BF0036641C/$file
  Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-ub ngày 22/6/2004 của ubnd tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4BA5019738BC278A472579DD0030A260/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban soạn thảo Quy chuẩn
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/BCC6248F103260574725769600263123/$file
  Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-ttg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/DCF282913178B1EF472576960015B653/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D6C20B55DA04F35F4725770C000DEFA3/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 693/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/80DA47070388E38B4725747B001104E5/$file
  1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế (gdp) bằng và cao hơn kế hoạch 2008. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/2D2382A545BD40814725769600271FAE/$file
  Chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Lộc Hưng Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D72638E6DE87980B4725769600271FA8/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/20DBECF5784210344725769600271FB1/$file
  Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-cp ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-cp ngày 27/01/2006 của Chính phủ
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E0D57F878FC849034725769600271FB2/$file
  Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí cbđT xây dựng công trình: Tuyến đường nối liền khu tái định cư 80 ha với ql14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư Dự án Thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/7462E6F1D7159C0C47257696002705BD/$file
  Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/2E9A8C48E6C7BDEF47257447002BDCCB/$file
  Căn cứ Thông báo số 1345/KHĐt-th ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2008
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/9E6A8071B445F4A947257B74000876D2/$file
  QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A28DDD06242294D847257696002705C0/$file
  Số: 830/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 02 tháng 4 năm 2009
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/28F121ECBAEBA51F472576960015B672/$file
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/623307C21A819E7A472576960015B66E/$file
  Số: 887/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 29 tháng 4 năm 2008 quyếT ĐỊnh phê duyệt Phương án cải tạo rừng, thanh lý rừng tự nhiên để trồng Cao su trên lâm phần Ban qlrph bù Đốp
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B058325DB72BCA44472575AF002D00D1/$file
  Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-ttg, ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
vbpq_hatinh.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E1102DEAA3A333F147256FC50040F41A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 913 QĐ/UB
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/19F89EEAC6F777E7472570AF0008A27E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 931 /QĐ-ub
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A9F096575A258F4347257728000F0C05/$file
  Về việc thuận chủ trương và phê duyệt đề cương, dự toán lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Hớn Quản thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025-2030 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E23B3D630DCB1ACD472579FE0015B13A/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/75D3D0F26847E06B472579FE0015E372/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành quy định về quản lý quy hoạch
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/02EBA7F7BBE9AB9B4725709D0032A659/$file
  Về việc thành lập Hội đồng Định giá bán đấu giá tài sản sung công quỹ Nhà nước
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D2EB29361101AECF472577220033CAD9/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 969/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/80CE27601C238B9747257728000F2930/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/C1B2A6BCFFEC7AF6472576960014FC55/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/ECC9755F72C71299472579FE00163FF8/$file
  QuyếT ĐỊnh quy định điều kiện hưởng chế độ bán trú và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-ttg cho các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập và Bù Đốp chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_thanhhoa.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/8B4BE01903CC13C64725702F00125749/$file
  QuyÕt ®Þnh Giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých xy dùng ®­êng ®iÖn 220 kv rþa Thanh Ho¸ Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/FC4D66CC9F904B5D472579FE0016AA4A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/C0D91ABB83B7AA3A472576960014FC5C/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/783DCA7087749EA1472576960025AC42/$file
  Danh mục thuốC ĐỘc viên tiêm theo tên generic
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/AB6AC408829C5B3F4725769600266E4D/$file
  CÁc phụ LỤC ( Kèm theo Quyết định số 2872/QĐ-ubnd ngày 14/10/2008 của ubnd tỉnh Bình Phước ) Phụ lục 1
directory vbpq binhphuoc.nsf 64f0c917e087475547256f96002869cb  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương