Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.9 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1065/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2012QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Phòng Y tế, Quản sinh và Dinh dưỡng thuộc

Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 679/TTr-SVHTTDL ngày 15/5/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 605/TTr-SNV ngày 18/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Phòng Y tế, Quản sinh và Dinh dưỡng (sau đây gọi tắt là Phòng) thuộc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.

Điều 2.

1. Phòng có Trưởng phòng và một (01) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Các chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành đã được UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Phòng là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế của Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương