Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 15.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích15.44 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1035/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 21 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt dự toán chi phí bồi thường bổ sung cho các hộ dân và

chi phí đo vẽ bản đồ giải thửa khu vực GPMB Dự án Khu Lâm viên

thị xã Đồng Xoài tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UB ngày 02/5/2002 của UBND tỉnh về việc thuận quy hoạch đất Lâm viên thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc khu vực giải tỏa để thực hiện dự án Khu Lâm viên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 621/STC-GCS ngày 13/5/2008, theo Tờ trình số 29/TTr-BCTBTGPMB ngày 03/12/2007 của Ban Chuyên trách Bồi thường GPMB thị xã Đồng Xoài,QUYẾT ĐỊNH:


Điu 1. Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường bổ sung cho các hộ dân và chi phí đo vẽ bản đồ giải thửa khu vực giải phóng mặt bằng Dự án Khu Lâm viên thị xã Đồng Xoài tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Danh sách các h được bi thường b sung:

- Gồm 28 hộ;

- Có 28 biên bản;

- Số hộ được bồi thường bổ sung : 28 hộ (có danh sách chi tiết kèm theo).2. Tng din tích đất gii ta : 15.490,6 m2

Trong đó:

- Đất thổ cư : 900 m2

- Đất nông nghiệp : 14.590,6 m2.

3. Tng chi phí bi thường b sung và chi phí đo v bn đồ gii tha: 807.753.214 đồng (Tám trăm l by triu, by trăm năm mươi ba ngàn, hai trăm mười bn đồng).

Trong đó:

- Số tiền bồi thường đất bổ sung : 395.769.000 đồng

(bằng số tiền bồi thường đất tính lại: 727.630.800 đồng trừ số tiền bồi thường đất đã phê duyệt : 331.861.800 đồng)

- Chi phí bồi thường nhà, VKT : 95.693.005 đồng

- Chi phí bồi thường cây trồng : 29.831.000 đồng

- Chính sách hỗ trợ : 34.800.000 đồng- Chi phí đo vẽ bản đồ giải thửa : 251.660.209 đồng.

Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Ban Chuyên trách Bồi thường GPMB thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CH TCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương