QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phướctải về 19.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.06 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1171/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 27 tháng 6 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 41/2004/CT-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 122/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/2004/CT-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-CAT(PV11) ngày 04/6/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước (dưới dây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Giang Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban

2. Ông Bùi Ngọc Phúc - PGĐ Công an tỉnh - Phó Trưởng ban TT

3. Ông Nguyễn Thành Chương - PCVP UBND tỉnh - Phó Trưởng ban

4. Ông Dương Văn Dũng - Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên

5. Ông Điểu Điều - Phó Trưởng Ban Dân tộc - Thành viên

6. Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng Ban Tôn giáo - Thành viên

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Bà Trần Thị Tòa - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

2. Ông Nguyễn Văn Luyện - Phó Trưởng Ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy

3. Ông Đoàn Tấn Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

5. Ông Trần Văn Phụng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

* Nhiệm vụ:

1. Theo dõi tình hình, phân tích thông tin, dư luận trong và ngoài địa bàn tỉnh liên quan đến vấn đề nhân quyền; hướng dẫn việc đấu tranh, phê phán các luận điệu vu cáo, xuyên tạc vấn đề về nhân quyền; thu thập các tư liệu về quyền con người bị xâm hại do hành động xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động.

2. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các ý kiến của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Trung ương về những vấn đề lý luận, pháp lý, thông lệ quốc tế làm cơ sở cho cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các hình thức, biện pháp bảo vệ quyền hợp pháp của công dân.

3. Nghiên cứu, xem xét những vụ việc cụ thể có liên quan đến đối tượng đặc biệt để kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có chủ trương, biện pháp giải quyết.

4. Phối hợp hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân quyền.

5. Chỉ đạo xây dựng nội dung phục vụ công tác tuyên truyền, đối thoại về nhân quyền với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, các tổ chức quốc tế; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế đấu tranh về nhân quyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Trung ương.

6. Định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất họp Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, đề ra phương hướng công tác hoặc giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến nhân quyền cần xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác liên quan đến nhân quyền do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

* Quyền hạn:

1. Được quyền kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ, công tác về nhân quyền được giao của các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thị; yêu cầu các đơn vị này báo cáo tình hình chung hoặc các vụ việc nhạy cảm về nhân quyền trước khi có quyết định chính thức.

2. Trực tiếp, thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng và các huyện, thị về tình hình có liên quan đến nhân quyền để đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp, đối sách về nhân quyền.

3. Tham dự các cuộc họp của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh bàn về những vấn đề có liên quan đến công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền.

4. Ban Chỉ đạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về việc cử cán bộ tham gia các Đoàn của các cơ quan, ban, ngành đi công tác nước ngoài có liên quan đến công tác đấu tranh về nhân quyền.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Hưng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương