UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 48.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích48.53 Kb.


UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Soá 1083/QÑ-UBND Ñoàng Xoaøi, ngaøy 04 thaùng 5 naêm 2009.QUYEÁT ÑÒNH
Ban haønh Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng
cuûa Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät tænh Bình PhöôùcCHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHƯỚC

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Thoâng tö lieân tòch soá 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngaøy 15/5/2008 cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân vaø Boä Noäi vuï veà vieäc höôùng daãn chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø cô caáu toå chöùc cuûa cô quan chuyeân moân thuoäc UÛy ban nhaân daân caáp tænh, caáp huyeän vaø nhieäm vuï quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa UÛy ban nhaân daân caáp xaõ veà noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân;

Caên cöù Thoâng tö soá 73/2006/TT-BNN ngaøy 18/9/2006 cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân veà vieäc höôùng daãn nhieäm vuï, quyeàn haïn, toå chöùc vaø bieân cheá cuûa Thanh tra Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ôû ñòa phöông vaø toå chöùc thanh tra trong caùc cô quan, ñôn vò thuoäc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 32/2008/QÑ-UBND ngaøy 14/7/2008 cuûa UBND tænh veà vieäc ban haønh Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân taïi Coâng vaên soá 58/SNN-VP ngaøy 09/02/2009 vaø ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 292/TTr-SNV ngaøy 27/4/2009,QUYEÁT ÑÒNH:
Ñieàu 1. Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh naøy Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät tænh Bình Phöôùc.

Ñieàu 2. Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy kyù vaø thay theá Quyeát ñònh soá 1006/QÑ-UB ngaøy 03/7/1997 cuûa UBND tænh veà vieäc ban haønh Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät tænh Bình Phöôùc.

Ñieàu 3. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, Chi cuïc tröôûng Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät, Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ, Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy./.

CHUÛ TÒCH

Trương Tấn Thiệu
UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


QUY CHEÁ

Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät

tænh Bình Phöôùc.

(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 1083/QÑ-UBND

ngaøy 04/5/2009 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc).Chöông I

VÒ TRÍ, CHÖÙC NAÊNG
Ñieàu 1. Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät tænh Bình Phöôùc (sau ñaây goïi taét laø Chi cuïc) laø cô quan quaûn lyù chuyeân ngaønh tröïc thuoäc Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, Chi cuïc chòu söï chæ ñaïo, quaûn lyù tröïc tieáp vaø toaøn dieän cuûa Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân (döôùi ñaây goïi taét laø Giaùm ñoác Sôû); ñoàng thôøi chòu söï höôùng daãn, kieåm tra, thanh tra veà chuyeân moân, nghieäp vuï cuûa Cuïc Baûo veä thöïc vaät vaø Cuïc Troàng troït thuoäc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân.

Chi cuïc coù tö caùch phaùp nhaân, coù con daáu rieâng, ñöôïc döï toaùn kinh phí ñeå hoaït ñoäng vaø ñöôïc môû taøi khoaûn taïi Kho baïc Nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.Ñieàu 2. Chi cuïc coù chöùc naêng giuùp Giaùm ñoác Sôû thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc vaø trieån khai caùc nhieäm vuï veà chuyeân ngaønh baûo veä thöïc vaät vaø troàng troït; thöïc hieän coâng vieäc taùc nghieäp thöôøng xuyeân, ñoàng thôøi ñeà xuaát veà cô cheá chính saùch ñoái vôùi lónh vöïc baûo veä thöïc vaät vaø troàng troït treân ñòa baøn tænh.

Chöông II

NHIEÄM VUÏ VAØ QUYEÀN HAÏN
Ñieàu 3. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Chi cuïc:

1. Tham möu, giuùp Giaùm ñoác Sôû döï thaûo quyeát ñònh, chæ thò thuoäc thaåm quyeàn ban haønh cuûa UBND tænh, Chuû tòch UBND tænh veà lónh vöïc: Troàng troït, baûo veä thöïc vaät, kieåm dòch thöïc vaät treân ñòa baøn tænh.

2. Tham möu, giuùp Giaùm ñoác Sôû ban haønh Quy cheá quaûn lyù, phoái hôïp coâng taùc vaø cheá ñoä thoâng tin baùo caùo cuûa Traïm Baûo veä thöïc vaät ñaët taïi ñòa baøn caáp huyeän vôùi UBND caáp huyeän; caùc nhaân vieân kyõ thuaät baûo veä thöïc vaät treân ñòa baøn caáp xaõ vôùi UBND caáp xaõ.

3. Giuùp Giaùm ñoác Sôû toå chöùc thöïc hieän phöông aùn söû duïng ñaát daønh cho troàng troït sau khi ñöôïc pheâ duyeät vaø bieän phaùp choáng thoaùi hoaù ñaát noâng nghieäp treân ñòa baøn tænh.

4. Tham möu Giaùm ñoác Sôû trình UBND tænh chæ ñaïo saûn xuaát noâng nghieäp, thöïc hieän cô caáu gioáng, thôøi vuï, kyõ thuaät canh taùc, troàng troït; thu hoaïch, baûo quaûn, cheá bieán saûn phaåm noâng nghieäp. Toå chöùc phoøng choáng vaø khaéc phuïc haäu quaû thieân tai, saâu beänh, dòch beänh caây troàng trong saûn xuaát noâng nghieäp.

5. Giuùp Giaùm ñoác Sôû quaûn lyù vaø döï tröõ ñòa phöông veà gioáng caây troàng, thuoác baûo veä thöïc vaät, vaät tö haøng hoaù thuoäc lónh vöïc troàng troït treân ñòa baøn tænh sau khi ñöôïc UBND tænh pheâ duyeät.

6. Höôùng daãn, kieåm tra vaø toå chöùc thöïc hieän caùc quy ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc veà: Troàng troït, gioáng caây troàng, phaân boùn, thuoác baûo veä thöïc vaät vaø caùc vaät tö phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

7. Tham möu, giuùp Giaùm ñoác Sôû höôùng daãn Phoøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân caùc huyeän, Phoøng Kinh teá thò xaõ thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà troàng troït, baûo veä thöïc vaät, kieåm dòch thöïc vaät treân ñòa baøn huyeän, thò xaõ.

8. Toå chöùc coâng taùc baûo veä thöïc vaät:

a) Thöïc hieän ñieàu tra, phaùt hieän, döï tính, döï baùo thôøi gian phaùt sinh, phaïm vi vaø möùc ñoä gaây haïi cuûa nhöõng sinh vaät gaây haïi chính treân moät soá caây troàng chuû yeáu; thoâng baùo kòp thôøi tình hình dieãn bieán cuûa sinh vaät gaây haïi;

b) Ñeà xuaát chuû tröông vaø höôùng daãn bieän phaùp kyõ thuaät phoøng, choáng vaø khaéc phuïc haäu quaû sinh vaät gaây haïi taøi nguyeân thöïc vaät;

c) Thöïc hieän caäp nhaät, löu tröõ vaø khai thaùc thoâng tin veà baûo veä thöïc vaät phuïc vuï cho coâng taùc chæ ñaïo.

9. Thöïc hieän khaûo saùt, thöïc nghieäm vaø öùng duïng nhöõng tieán boä kyõ thuaät coâng ngheä chuyeân ngaønh phuïc vuï cho saûn xuaát cuûa ñòa phöông.

10. Toå chöùc vaø thöïc hieän coâng taùc kieåm dòch thöïc vaät treân ñòa baøn tænh bao goàm: coâng taùc kieåm dòch thöïc vaät noäi ñòa; coâng taùc kieåm dòch thöïc vaät nhaäp khaåu, xuaát khaåu cuûa tænh qua caùc cöûa khaåu bieân giôùi treân ñòa baøn tænh vaø caùc ñaàu moái giao thoâng khaùc coù trao ñoåi haøng hoaù laø thöïc vaät, saûn phaåm thöïc vaät trong phaïm vi hai tænh bieân giôùi theo phaân caáp vaø höôùng daãn cuûa Cuïc Baûo veä thöïc vaät; thöïc hieän moät soá khaâu cuûa coâng taùc kieåm dòch thöïc vaät xuaát nhaäp khaåu quoác gia vaø quaù caûnh qua caùc cöûa khaåu ñòa phöông hoaëc cöûa khaåu quoác gia theo uûy nhieäm cuûa cô quan kieåm dòch thöïc vaät Trung öông.

11. Toå chöùc vaø quaûn lyù coâng taùc khöû truøng saûn phaåm thöïc vaät baûo quaûn treân ñòa baøn tænh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

12. Xaây döïng vaø chæ ñaïo thöïc hieän coâng taùc chaát löôïng vaø veä sinh an toaøn thöïc phaåm theo quy ñònh, caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng trong saûn xuaát noâng nghieäp coù lieân quan ñeán baûo veä thöïc vaät theo söï phaân coâng cuûa Giaùm ñoác Sôû.

13. Höôùng daãn, kieåm tra thöïc hieän caùc quy ñònh quaûn lyù Nhaø nöôùc veà thuoác baûo veä thöïc vaät; hoaït ñoäng cuûa caùc hoäi, toå chöùc phi Chính phuû; hoaït ñoäng söï nghieäp vaø dòch vuï baûo veä thöïc vaät treân ñòa baøn tænh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

14. Thöïc hieän vaø chòu traùch nhieäm veà caáp, thu hoài giaáy pheùp laøm dòch vuï baûo veä thöïc vaät, thuoác baûo veä thöïc vaät, khöû truøng saûn phaåm thöïc vaät theo uûy quyeàn cuûa Giaùm ñoác Sôû; ñöôïc thu leä phí vaø phí toån veà coâng taùc baûo veä vaø kieåm dòch thöïc vaät theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

15. Toå chöùc vaø thöïc hieän coâng taùc thanh tra, kieåm tra vaø giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo, choáng tham nhuõng, tieâu cöïc vaø xöû lyù vi phaïm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà vieäc chaáp haønh phaùp luaät Baûo veä vaø Kieåm dòch thöïc vaät (Phaùp leänh Gioáng caây troàng, Phaùp leänh Phaân boùn) cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng lieân quan ñeán coâng taùc baûo veä thöïc vaät vaø troàng troït treân ñòa baøn tænh.

16. Thöïc hieän hôïp ñoàng vaø quaûn lyù nhaân vieân kyõ thuaät caáp cô sôû theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

17. Höôùng daãn chuyeân moân, nghieäp vuï ñoái vôùi nhaân vieân kyõ thuaät caáp xaõ, nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc baûo veä thöïc vaät trong caùc ñôn vò kinh teá vaø noâng daân coù hoaït ñoäng troàng troït vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän quy cheá quaûn lyù, phoái hôïp coâng taùc vaø cheá ñoä thoâng tin baùo caùo cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc Chi cuïc ñaët treân ñòa baøn caáp huyeän, caáp xaõ.

18. Thöïc hieän quaûn lyù taøi chính, taøi saûn, cô sôû vaät chaát cuûa cô quan; quaûn lyù caùn boä coâng chöùc, vieân chöùc vaø ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø phaân caáp cuûa Giaùm ñoác Sôû; toå chöùc ñaøo taïo, boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï veà baûo veä thöïc vaät vaø troàng troït cho caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc thuoäc ngaønh theo quy ñònh cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân vaø UBND tænh.

19. Thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo tình hình coâng taùc baûo veä thöïc vaät, kieåm dòch thöïc vaät vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan ôû ñòa phöông ñònh kyø vaø ñoät xuaát theo quy ñònh cuûa ngaønh.
Chöông III

TOÅ CHÖÙC, BOÄ MAÙY VAØ CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC
Ñieàu 4. Toå chöùc vaø boä maùy

1. Laõnh ñaïo Chi cuïc:

Chi cuïc do Chi cuïc tröôûng ñieàu haønh vaø coù khoâng quaù 02 Phoù Chi cuïc tröôûng giuùp Chi cuïc tröôûng. Chöùc vuï Chi cuïc tröôûng do Chuû tòch UBND tænh boå nhieäm, mieãn nhieäm, theo ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân vaø theo caùc quy ñònh cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc veà coâng taùc quaûn lyù caùn boä. Chöùc vuï Phoù Chi cuïc tröôûng do Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân boå nhieäm, mieãn nhieäm sau khi coù yù kieán thoaû thuaän baèng vaên baûn cuûa Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï.

2. Cô caáu toå chöùc cuûa Chi cuïc:

a) Caùc phoøng chuyeân moân, nghieäp vuï:

- Phoøng Haønh chính-Toång hôïp;

- Phoøng Troàng troït vaø Baûo veä thöïc vaät;

- Thanh tra chuyeân ngaønh baûo veä thöïc vaät.

Moãi phoøng coù Tröôûng phoøng vaø 01 Phoù Tröôûng phoøng. Chöùc vuï Tröôûng phoøng do Chi cuïc tröôûng boå nhieäm, mieãn nhieäm sau khi coù vaên baûn thoáng nhaát cuûa Giaùm ñoác Sôû noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân. Chöùc vuï Phoù Tröôûng phoøng do Chi cuïc tröôûng boå nhieäm, mieãn nhieäm. Thanh tra chuyeân ngaønh coù Chaùnh thanh tra vaø coù 01 Phoù Chaùnh thanh tra. Chöùc vuï Chaùnh Thanh tra do Giaùm ñoác Sôû boå nhieäm, mieãn nhieäm theo ñeà nghò cuûa Chi cuïc tröôûng sau khi coù yù kieán thoáng nhaát vôùi Chaùnh Thanh tra Sôû. Chöùc vuï Phoù Chaùnh Thanh tra do Chi cuïc tröôûng boå nhieäm, mieãn nhieäm.

b) Caùc ñôn vò söï nghieäp tröïc thuoäc:

- Traïm Baûo veä thöïc vaät caùc huyeän, thò xaõ (goïi taét laø caáp huyeän): Ñoàng Phuù, Chôn Thaønh, Bình Long, Loäc Ninh, Buø Ñoáp, Phöôùc Long, Buø Ñaêng vaø Ñoàng Xoaøi.

- Traïm Kieåm dòch thöïc vaät cöûa khaåu Hoa Lö (coù Quyeát ñònh thaønh laäp rieâng cuûa UBND tænh).

Traïm Baûo veä thöïc vaät caùc huyeän, thò xaõ coù tö caùch phaùp nhaân, coù con daáu rieâng, ñöôïc môû taøi khoaûn taïi Kho baïc nhaø nöôùc caáp huyeän. Moãi traïm coù Tröôûng traïm vaø coù 01 Phoù Tröôûng traïm. Chöùc vuï Tröôûng traïm do Chi cuïc tröôûng boå nhieäm, mieãn nhieäm sau khi coù söï thoûa thuaän baèng vaên baûn cuûa Chuû tòch UBND caáp huyeän. Chöùc vuï Phoù Tröôûng traïm do Chi cuïc tröôûng boå nhieäm, mieãn nhieäm. Tröôûng traïm chòu traùch nhieäm veà toaøn boä hoaït ñoäng cuûa traïm tröôùc Chi cuïc tröôûng vaø Chuû tòch UBND caáp huyeän.

3. Nhieäm vuï cuï theå cuûa caùc phoøng chuyeân moân vaø töông ñöông do Chi cuïc tröôûng quy ñònh. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuï theå cuûa Traïm Baûo veä thöïc vaät caáp huyeän do Giaùm ñoác Sôû quy ñònh theo höôùng ñaãn cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân.

4. Bieân cheá cuûa Chi cuïc thuoäc bieân cheá haønh chính, bieân cheá cuûa caùc traïm thuoäc bieân cheá söï nghieäp cuûa Chi cuïc ñöôïc UBND tænh giao haøng naêm.

Ñieàu 5. Cheá ñoä laøm vieäc:

1. Chi cuïc laøm vieäc theo cheá ñoä thuû tröôûng. Chi cuïc tröôûng quyeát ñònh moïi vaán ñeà thuoäc phaïm vi chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Chi cuïc vaø laø ngöôøi chòu traùch nhieäm cao nhaát tröôùc Giaùm ñoác Sôû veà toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Chi cuïc, ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm tröôùc Cuïc Baûo veä thöïc vaät vaø Cuïc Troàng troït veà caùc lónh vöïc coâng taùc chuyeân moân, nghieäp vuï cuûa Chi cuïc vaø tröôùc phaùp luaät. Caùc Phoù Chi cuïc tröôûng ñöôïc Chi cuïc tröôûng phaân coâng phuï traùch moät soá lónh vöïc coâng taùc. Phoù Chi cuïc tröôûng chòu traùch nhieäm tröôùc Chi cuïc tröôûng, ñoàng thôøi cuøng Chi cuïc tröôûng lieân ñôùi chòu traùch nhieäm tröôùc caáp treân vaø tröôùc phaùp luaät veà phaàn vieäc ñöôïc phaân coâng phuï traùch.

2. Tröôûng phoøng vaø töông ñöông chòu traùch nhieäm tröôùc Chi cuïc tröôûng veà toaøn boä coâng vieäc ñöôïc giao.

3. Chi cuïc toå chöùc hoïp giao ban theo ñònh kyø, ñoàng thôøi toå chöùc caùc cuoäc hoïp baát thöôøng ñeå trieån khai nhieäm vuï ñoät xuaát do Giaùm ñoác Sôû vaø UBND tænh giao.


Chöông IV

MOÁI QUAN HEÄ COÂNG TAÙC
Ñieàu 6. Chi cuïc coù moái quan heä coâng taùc vôùi caùc ngaønh, caùc caáp, caùc ñôn vò tröïc thuoäc Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân nhö sau:

1. Ñoái vôùi Cuïc Baûo veä thöïc vaät vaø Cuïc Troàng troït thuoäc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân:

Chi cuïc chòu söï chæ ñaïo, höôùng daãn, kieåm tra vaø thanh tra veà coâng taùc chuyeân moân, nghieäp vuï cuûa Cuïc Baûo veä thöïc vaät vaø Cuïc Troàng troït. Chi cuïc tröôûng coù traùch nhieäm baùo caùo tình hình coâng taùc chuyeân moân, nghieäp vuï cuûa ngaønh taïi ñòa phöông vôùi Cuïc tröôûng Cuïc Baûo veä thöïc vaät vaø Cuïc tröôûng Cuïc Troàng troït theo ñònh kyø vaø yeâu caàu ñoät xuaát.

2. Ñoái vôùi Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân:

Chi cuïc chòu söï chæ ñaïo, quaûn lyù tröïc tieáp vaø toaøn dieän cuûa Giaùm ñoác Sôû. Chi cuc tröôûng phaûi thöôøng xuyeân baùo caùo coâng taùc vôùi Giaùm ñoác Sôû theo quy ñònh vaø yeâu caàu ñoät xuaát. Khi thöïc hieän nhieäm vuï cuûa caùc Boä, ngaønh Trung öông giao coù lieân quan ñeán chuû tröông, keá hoaïch chung cuûa tænh, Chi cuïc tröôûng phaûi xin yù kieán chæ ñaïo cuûa Giaùm ñoác Sôû.

3. Ñoái vôùi sôû, ban, ngaønh:

Chi cuïc xaây döïng moái quan heä phoái hôïp vôùi caùc Sôû, ban, ngaønh, caùc ñôn vò tröïc thuoäc Sôû trong phaïm vi chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao, coù quyeàn ñeà nghò caùc Sôû, ban, ngaønh, caùc ñôn vò tröïc thuoäc Sôû cung caáp soá lieäu, nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán caùc lónh vöïc baûo veä thöïc vaät vaø troàng troït baèng vaên baûn hoaëc tröïc tieáp trao ñoåi ñeå trieån khai nhieäm vuï ñöôïc giao.

4. Ñoái vôùi UBND caùc huyeän, thò xaõ:Chi cuïc taêng cöôøng moái quan heä vôùi UBND caùc huyeän, thò xaõ trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï thuoäc lónh vöïc baûo veä thöïc vaät vaø troàng troït, cuøng nhau giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän treân tinh thaàn hôïp taùc vaø toân troïng laãn nhau. Tröôøng hôïp coù nhöõng vaán ñeà chöa nhaát trí thì Chi cuïc tröôûng coù traùch nhieäm baùo caùo Giaùm ñoác Sôû ñeå xin yù kieán chæ ñaïo cuûa UBND tænh xem xeùt, giaûi quyeát.

Chöông V

TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN

Ñieàu 7. Chi cuïc tröôûng Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät coù traùch nhieäm phoå bieán Quy cheá naøy ñeán toaøn theå caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc cuûa Chi cuïc. Vieäc söûa ñoåi, boå sung Quy cheá naøy do Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân phoái hôïp vôùi Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï ñeà nghò UBND tænh xem xeùt, quyeát ñònh./.


CHUÛ TÒCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương