file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1210
  Số: 1213/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Bùi Văn Thạch để nhận nhiệm vụ mới
  Phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Phạm Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
  Ông Ngô Xuân Thứ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
  Về việc kiện toàn Nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20. 000 lít hoá chất sát trùng Benkocid; 5
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 05 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và yêu nước của tỉnh Đồng Tháp năm 2011
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Võ Thị Hảo, Việt kiều Canada, đã có thành tích trong công tác xã hội từ thiện tại tỉnh Bến Tre từ năm 2006 đến năm 2011
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  QuyếT ĐỊnh về việc bổ nhiệm đồng chí Cao Xuân Thành, giữ chức Trợ lý
  QuyếT ĐỊnh về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Hoan, giữ chức Trợ lý
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/04
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng thủ TƯỚng chính phủ
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1419
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1426
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/04
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 15. 000 lít hoá chất sát trùng Benkocid; 15
  Phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Hồ Thanh Tự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/04
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 108/TTr-ubnd ngày 13 tháng 09 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6338/TTr-ubnd
  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  BỘ TÀi chính số: 147/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1474/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1502
  Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1511
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1554
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1556
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1557
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 000 lít hoá chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch bệnh tai xanh
  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 238/pclbtw ngày 01 tháng 10 năm 2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
  Số: 1598/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1626/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Nghệ thuật Tình thương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1646/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Số: 166/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Số: 1714/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và 25 cá nhân thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1738/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  1. Trường Trung học cơ sở xã Bum Nưa, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng Sơn La, tỉnh Sơn La, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La năm học 2011-2012
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 13 cá nhân thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  BỘ TÀi chính số: 179/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Kon Tum năm 2011
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Số: 1820/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Căn cứ Nghị định số 28/NĐ-cp ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quy định người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 10126/TTr-bct ngày 23 tháng 10 năm 2012
  Về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2013
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1896
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1908/QĐ ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Số: 1912/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Số: 198/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm học 2011-2012 của tỉnh Lào Cai
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/pl-ubtvqh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 29 tháng 6 năm 2005 về Ưu đãi Người có công với cách mạng
  Số: 2059/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 2060/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 2061/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Căn cứ Nghị quyết số 47-nq/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2067/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2068
  QuyếT ĐỊnh truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2091
  Số: 2101/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  BỘ TÀi chính bộ khoa học và CÔng nghệ
  BỘ TÀi chính-bộ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
  Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/04
  Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  BỘ XÂy dựng số: 03/2012/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Phụ lục II danh mục các chú giảI ĐÍnh chính ban hành kèm theo Quyết định số 2914
directory file-remote-v2 DownloadServlet  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương