Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 19.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.58 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 125/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 3598/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2052/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 9 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). LHN, 10b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 125/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

I. TẬP THỂ

1. Trường Trung học cơ sở Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

2. Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

3. Trường Mầm non Hoa Lan, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị;

4. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

6. Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN

1. Ông Ngô Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

2. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

4. Ông Võ Văn Hoa, Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

5. Bà Nguyễn Thị Phước Hòa, Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

6. Bà Hoàng Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

7. Ông Trương Đức Tú, Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

9. Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./._______________________________________
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương