THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155tải về 25.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích25.36 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 1155/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________


Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao châu Á

lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam

______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 (ASIAD 18-2019) tại Việt Nam, với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

a) Giành quyền đăng cai tổ chức ASIAD 18 tại Việt Nam nhằm thực hiện nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020.

b) Thông qua việc vận động đăng cai ASIAD 18 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam đến các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á và trên thế giới.

c) Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để xây dựng phương án tổ chức ASIAD 18 trong trường hợp Việt Nam giành được quyền đăng cai, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

2. Nội dung vận động đăng cai:

a) Triển khai vận động trong nước:

- Gửi hồ sơ cho OCA xin đăng cai ASIAD 18-2019 tại Việt Nam.

- Xin ý kiến đóng góp các Bộ, ngành, địa phương về Kế hoạch vận động đăng cai ASIAD 18-2019.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vận động đăng cai ASIAD 18-2019 tại Việt Nam.

- Chuẩn bị các ấn phẩm, phim, đĩa DVD, tài liệu quảng bá về thành phố Hà Nội, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam.

- Thành lập Ban vận động đăng cai ASIAD 18 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

- Hoàn thành Hồ sơ vận động đăng cai ASIAD gửi OCA gồm:

+ Thư cam kết của Chính phủ;

+ Thư cam kết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

+ Thư cam kết của Ủy ban Olympic Việt Nam;

+ Kế hoạch đăng cai tổ chức Đại hội cùng các báo cáo, phụ lục, sơ đồ, video, hình ảnh thuyết minh.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước và quốc tế; tổ chức đi bộ, đồng hành hưởng ứng Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18.

- Chuẩn bị các tài liệu và làm báo cáo thuyết minh về kế hoạch vận động đăng cai tổ chức ASIAD 18-2019 tại các phiên họp quốc tế.

b) Triển khai vận động ở nước ngoài:

- Tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam, các sản phẩm văn hóa của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, nhân dịp tham dự các Đại hội Thể thao châu lục, Olympic.

- Báo cáo công tác chuẩn bị và kế hoạch tuyên truyền vận động đăng cai ASIAD 18-2019 trong phiên họp Hội đồng OCA tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản (tháng 7 năm 2011) và Ma Cao, Trung Quốc (tháng 6 năm 2012).

- Triển khai chiến dịch vận động hành lang tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Cô oét, Quatar, Ảrập Xê út Kazakhstan, Ấn Độ... để tranh thủ sự ủng hộ trong việc giành quyền đăng cai Đại hội.

c) Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian dự kiến tháng 11 năm 2019 (khoảng 16 ngày).

- Địa điểm tổ chức chính: Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm tổ chức phụ: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam và Phú Thọ.

d) Quy mô:

- 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự Đại hội với số lượng khoảng 10.000 huấn luyện viên, vận động viên và 1.500 quan chức, khách mời, trọng tài của Hội đồng Olympic châu Á, Ủy ban Olympic các quốc gia và vùng lãnh thổ, các Liên đoàn Thể thao quốc tế.

- Tổ chức, thi đấu 35 môn thể thao bao gồm: Bắn cung, Thể dục, Điền kinh, Cầu lông, Xe đạp, Thể thao dưới nước, Kiếm, Judo, Bắn súng, Vật, Golf, Cầu mây, Kabaddi, Karatedo, Taekwondo, Bóng ném, Rowing, Canoe-kayak, Bóng rổ, Quyền anh, Bóng chuyền, Bóng đá, Thuyền buồm, Wushu, Bóng bàn, Cử tạ, Ba môn phối hợp, Squash, Đá cầu, Cờ, Quần vợt, Bóng chày, Hockey trên cỏ, Bóng bầu dục, 5 môn phối hợp hiện đại.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

- Xây dựng dự toán kinh phí vận động đăng cai ASIAD 18.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, Ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vận động đăng cai ASIAD 18.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, định hướng dư luận về việc đăng cai tổ chức ASIAD 18 tại Việt Nam.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ít nhất 1 năm 1 lần về kinh phí vận động cùng kế hoạch tổ chức ASIAD 18 vào thời điểm thích hợp để cân đối các nguồn lực, quỹ thời gian đủ để tổ chức ASIAD 18.

b) Ủy ban Olympic Việt Nam là đầu mối liên hệ với OCA và các tổ chức thể thao quốc tế, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai các nhiệm vụ trong quá trình vận động đăng cai ASIAD 18.

c) Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai vận động giành quyền đăng cai ASIAD 18.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam bố trí kinh phí và thực hiện việc thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn thực hiện, quyết toán kinh phí vận động đăng cai ASIAD 18 theo quy định hiện hành.

đ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành liên quan phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tổ chức ASIAD 18, chuẩn bị các báo cáo thuyết minh trong hồ sơ vận động đăng cai ASIAD theo quy định của Hội đồng Olympic châu Á.

4. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí thực hiện vận động đăng cai ASIAD 18 được trích từ nguồn chi thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan; các nguồn tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, Công báo;


- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH 190

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân : file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương