Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và yêu nước của tỉnh Đồng Tháp năm 2011tải về 12.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích12.59 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1303/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1376/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và yêu nước của tỉnh Đồng Tháp năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Đồng Tháp;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, (Đã ký)

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hà, 10b.Nguyễn Xuân Phúc
DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1303/QĐ-TTgngày 12 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________  1. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp;

  2. Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp,

Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và yêu nước của tỉnh Đồng Tháp năm 2011./.
__________________: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương