QuyếT ĐỊnh truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 11.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích11.54 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2082/QĐ - TTg
___________________________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 4572/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2272/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Vinh, ngư dân xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã có nhiều thành tích trong 20 năm xây dựng và phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và thân nhân người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. THỦ TƯỚNG

Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT; (Đã ký)

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà (10b).(Nguyễn Xuân Phúc)
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương