Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 14.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích14.21 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 2065/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2147/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 12 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Đồng Tháp năm học 2011 - 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đồng Tháp;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3 b). Hà, 10b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân PhúcDANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 2065/QĐ-TTgngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

2. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

3. Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Đồng Tháp năm học 2011 - 2012./.
___________________
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương