THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1908/QĐ ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích17.67 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

straight connector 2

Số: 1908/QĐ - TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

straight connector 3
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về

Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính

____________________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ văn bản số 936/TTg-QHQT ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chương trình đánh giá khu vực tài chính - FSAP”;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP) là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến Chương trình FSAP.
Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP gồm:
- Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

- Phó Trưởng ban: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Các ủy viên: 01 Thứ trưởng của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; và Lãnh đạo của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
Điều 3. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình FSAP.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến Chương trình FSAP.


Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chương trình FSAP, chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện.

- Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định.


Điều 5. Các ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia được huy động và sử dụng bộ máy, cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị mình để phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia.
Điều 6. Công tác điều phối:
Các Bộ, ngành hữu quan tham gia Chương trình FSAP cử 01 lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các nội dung của Chương trình FSAP (có thể đồng thời là ủy viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia). Mỗi Bộ, cơ quan theo yêu cầu công việc có thể thành lập các Tiểu ban (chỉ đạo và điều phối) về Chương trình FSAP của Bộ, ngành mình để làm nhiệm vụ đầu mối phối hợp công tác một cách có hiệu quả với Ban Điều phối và Triển khai Chương trình FSAP đặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 7. Kinh phí hoạt động:
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP được bố trí từ kinh phí hoạt động hàng năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 9: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước; Vp Tổng Bí thư

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;

  các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TCCV, PL, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, QHQT (3b). 67


THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương