Số: 1626/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích20.71 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1626/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2915/TTr-BNN-TCCB ngày 29 tháng 8 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1742/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 11 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3 b). Hào, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1626/QĐ-TTgngày 30 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

I. TẬP THỂ

1. Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Khoa Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6. Khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Khoa Điện - Điện tự động hoá, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Loan, Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Thạc sĩ Nguyễn Anh Xuân, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Thạc sĩ Hoàng Thị Nga, Trưởng khoa, Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Thạc sĩ Trần Đình Diễn, Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Thạc sĩ Phạm Ngọc Vũ, Trưởng khoa, Khoa Cơ khí động lực, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6. Kỹ sư Nguyễn Đức Vường, Trưởng khoa, Khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Ông Nguyễn Huy Bốn, Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8. Thạc sĩ Lê Đức Hinh, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt - Xô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

9. Thạc sĩ Nguyễn Văn Bình, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Thạc sĩ Nguyễn Thái Việt, Cán bộ, Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

11. Ông Chu Văn Thắng, Trưởng phòng, Phòng Quản trị - Đời sống, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.


: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương