Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 22.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích22.36 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1803/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1963/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 14 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). LHN,10b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1803/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ)

__________________
I. Tập thể

  1. Trường Tiểu học Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  2. Trường Tiểu học Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  3. Trường Mầm non 1/6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  4. Trường Trung học Cơ sở Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  5. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

  6. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. Cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Vân, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3. Ông Nguyễn Khắc Luân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4. Bà Phạm Thị Vỵ Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Đằng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thành Duy, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

6. Ông Trương Đình Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Dương Văn Mạnh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

7. Bà Phan Thị Hồng Cẩm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dương Văn Mạnh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

8. Ông Trần Hữu Hoà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Lợi, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

9. Bà Nguyễn Thị Nào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

10. Bà Dương Kim Tuyết, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

11. Ông Nguyễn Dương Nhật Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

12. Ông Hồ Sỹ Nhật Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

13. Ông Ngô Minh Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

14. Ông Lê Văn Tuyền, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./._________________________
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương