Câu 1: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Khái niệmtải về 264.62 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu10.12.2022
Kích264.62 Kb.
#53960
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Đề cương học liệu6/22/2021
Ôn thi EZ- Ôn thi cuối kỳ - luyện tiếng Anh hiệu quả
https://www.onthiez.com/bai-tap/hoc-ly-thuyet.2696
1/7
Khóa học (https://www.onthiez.com/khoa-hoc)
 
/
TMU Tư tưởng Hồ Chí... (https://www.onthiez.com/khoa-hoc/tmu-tu-tuong-ho-chi-minh.55/tong-quan)
/
Đề cương mới / Lý thuyết

(https://www.onthiez.com/kho
hoc/tmu-tu-tuong-ho-chi-
minh.55/tong-quan)
Câu 1: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Khái niệm:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lenin vào
điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu
tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta,
mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.
Nội hàm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh:
Một là, khái niệm này đã nêu rõ bản chất khoa học và cách mạng cũng như nội dung cơ bản của tư
tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam
Hai là, nêu lên cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác- Lenin, giá trị cơ bản nhất
trong quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng đó. Đồng thời, tư tưởng Hồ Chí Minh còn bắt
nguồn từ việc Hồ Chí Minh tiếp thu các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa
nhân loại.
Ba là, khái niệm đó đã nêu lên ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chính Minh, khẳng định đây là tài sản tinh
thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta.
Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn bộ những quan điểm của Hồ Chí
Minh thể hiện trong di sản của người.
Đối tượng nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh còn là quá trình hệ thống quan điểm của Hồ
Chí Minh vận động trong thực tiễn. Hay nói cách khác, đó là quá trình hiện thực hóa hệ thống quan
điểm của Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

tải về 264.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương