Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 15.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích15.31 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1733/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Tờ trình số 3395/TTr-NHPT ngày 28 tháng 9 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1707/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hà, 10b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1733/QĐ-TTgngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________
1. Ông Nguyễn Đăng Doanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Hoàng Phượng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai;

3. Bà Trần Xuân Nga, Phó Giám đốc Sở Giao dịch II;

4. Bà Hà Thúy Cầm, Phó Trưởng phòng Tín dụng 1, Sở Giao dịch II;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Phước;

6. Bà Bành Thị Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Hành chính - Quản lý nhân sự, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển An Giang;

7. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu;

8. Bà Phạm Thị Hoa, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Trị;9. Ông Đặng Văn Tâm, Trưởng phòng Tín dụng 1, Sở Giao dịch I,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương