Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 26.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích26.18 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 146/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2350/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 12 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 tập thể và 30 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kon Tum,

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). LHN, 10b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 146/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

I. TẬP THỂ

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

2. Ban Tổ chức Huyện ủy Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Kon Tum;

4. Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

5. Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;

6. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum;

7. Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum;

8. Khoa Cơ khí, Trường Trung cấp nghề Kon Tum;

9. Trường Trung cấp nghề Kon Tum.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN

10. Ông Trịnh Văn Tâm, Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum;

2. Bà Phạm Thị Nên, Trưởng phòng Biên tập chương trình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum;

3. Ông Nguyễn Tất Thắng, chuyên viên phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum;

4. Ông Lương Thanh Tịnh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

5. Ông An Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

6. Ông Phạm Thanh Minh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

7. Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

8. Ông Mai Văn Bay, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum;

9. Bà Nguyễn Thị Vận, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum;

10. Ông A Nhơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

11. Ông Trần Văn Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

12. Bà Bùi Thị Chọn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

13. Ông Võ Văn Lương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

14. Ông Trần Quốc Tuấn, Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

15. Ông Trương Quốc Việt, Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;

16. Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum;

17. Ông Hoàng Nghĩa Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

18. Ông Hà Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

19. Bà Y Thọ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

20. Ông Đặng Thế Quyết, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

21. Ông Đặng Hùng Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

22. Ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng Phòng Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

23. Ông Nguyễn Quang Thủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Kon Tum;

24. Ông Nguyễn Lâm Cảnh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ Kon Tum;

25. Ông Ngô Văn Hồng, Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ Kon Tum;

26. Ông Văn Tất Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum;

27. Ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum;

28. Ông A Brao Bim, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

29. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum;

30. Bà Siu HBia, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum.

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương