UỶ ban nhân dân thị XÃ BỈm sơNtải về 23.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích23.37 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ BỈM SƠN


Số: 2553 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bỉm Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng

tổng mặt bằng xây dựng Bệnh Viện ACA Bỉm Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ - CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ văn bản số: 6204/UBND-CN ngày 16/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v điều chỉnh QHCT Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn để xây dựng Bệnh viện đa khoa ACA Bỉm Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại văn bản số: 152/QLĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011 v/v báo cáo kết quả thẩm định mặt bằng xây dựng Bệnh viện đa khoa ACA Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng Bệnh viện đa khoa ACA Bỉm Sơn với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Về phạm vi ranh giới và diện tích khu đất:

- Phía Bắc giáp : Đường quy hoạch;

- Phía Nam giáp : Đường Nam Bỉm Sơn 3;

- Phía Tây giáp : Đường Nam Bỉm Sơn 7;

- Phía Đông giáp : Đường Nguyễn Huệ (Quốc lộ 1A);

- Diện tích lô đất: 25.800m2, trong đó:

+ Diện tích đã cấp GCN QSD đất cho doanh nghiệp là: 19.000 m2.

+ Diện tích đất mở rộng là: 6.800 m2;2. Tính chất, chức năng khu đất:

Đất quy hoạch dịch vụ Y tế, theo văn bản số 6204/UBND-CN ngày 16/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v điều chỉnh QHCT Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn để xây dựng Bệnh viện đa khoa ACA Bỉm Sơn và Giấy phép quy hoạch số 01/GPQH ngày 03/10/2011 của UBND thị xã Bỉm Sơn;3. Tổng mặt bằng sử dụng đất:

Tổng diện tích đất sử dụng: 25.800 m2

Gồm có 25 hạng mục: Bao gồm có nhà Nhà Quản trị nghiên cứu đào tạo, Khu điều trị nội trú, khu điều trị nội trú đa khoa, Nhà điều trị theo yêu cầu, Nhà ăn, Nhà khán điều trị khoa bệnh nhiệt đới, Nhà điều dưỡng, Nhà tang lễ, nhà giặt sấy, sân vườn, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác;

Diện tích xây dựng là: 7.404m2

Tầng cao trung bình: từ 1 đến 7 tầng;

Mật độ xây dựng là 28,7%;

Hệ số sử dụng đất: 0,88 (lần)4. Các giải pháp hạ tầng kỹ thuật:

a. San nền tiêu thuỷ:

Căn cứ theo cao độ san nền đã thực hiện tại phần diện tích đã được cấp GCN quyền sử dụng đất (đã được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số: 2155/SXD-TĐ ngày 02/10/2007 với cao độ thiết kế 3,43 hướng dốc Đông Bắc – Tây Nam); triển khai thực hiện việc san nền phần diện tích mở rộng;b. Thoát nước:

Nước mưa từ các khối nhà cùng với nước mưa từ sân vườn được thu vào hệ thống mương có nắp đan BTCT (B=40x60) độ dốc i=0,2% được bố trí quanh các khu vực hạng mục và thoát ra Hệ thống thoát nước chung;

Nước thải được thu vào trạm xử lý nước thải (G) và xử lý sạch sẽ trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thị xã;

c. Cấp nước:

Theo quy hoạch lấy từ đường ống cấp nước dọc Quốc lộ 1A cấp vào bể nước và được cấp cho các tòa nhà;

Bố trí 04 họng cứu hỏa để phòng cháy chữa cháy.

d. Cấp điện:

Điện sinh hoạt:Xây dựng mới 01 TBA để phục vụ cấp điện cho khu vực; Nguồn điện được lấy trực tiếp từ đường dây 35 KV;

Hệ thống dây dẫn dùng cáp Cu/XPLE/DSTA/PVC chôn ngầm;Điện chiếu sáng:

Hệ thống cột điện chiếu sáng được bố trí phù hợp với mục đích sử dụng; dây dẫn dùng cáp chôn ngầm;Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm: Triển khai lập các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành; Thiết kế công trình phải đúng theo tổng mặt quy hoạch được duyệt;

Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND phường Phú Sơn quản lý thực hiện đúng Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các chính sách hiện hành.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã; Trưởng phòng Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Phú Sơn; Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 /QĐ (để thực hiện);

- Cty Dịch vụ Ytế ACA;- Lưu: VT, QLĐT.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Dũng ( đã ký)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương