Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 18.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích18.9 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1857/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 9009/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2066/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Đồng Nai;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

I. TẬP THỂ.

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

2. Đài Truyền thanh huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

3. Hội Cựu chiến binh huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

4. Nhân dân và cán bộ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

6. Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

7. Trường Mầm non Phong Lan, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

8. Trường Tiểu học Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN.

1. Ông Phan Thành Chánh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

2. Bà Vũ Thị Mận, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

_____________________

: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương