Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 14.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích14.98 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1302/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1383/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 8 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đồng Tháp;

- Ban TĐKT TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà (9b)KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1302/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

1. Khu Di tích Xẻo Quýt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp;

2. Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp;

3. Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp;

4. Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp;

5. Thanh tra huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp;

6. Đài Truyền thanh huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp;

7. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

8. Hội Nông dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

10. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

12. Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./._________________
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương