Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hànhtải về 13.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13.11 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1310/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Tờ trình số 2962/TTr-BHXH ngày 25 tháng 7 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1318/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 8 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bảo hiểm Xã hội VN;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai 10KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1310/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình,

Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên giai đoạn 2009 – 2011;

2. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;3. Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

Đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2007 – 2011./.
: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương