KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)tải về 3.73 Mb.
trang1/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.73 Mb.
#107
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

BAN DÂN NGUYỆN


********

KỲ HỌP THỨ TÁM - QUỐC HỘI KHOÁ XII

(20/10/2010 - 26/11/2010)
TẬP HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN,

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHOÁ XII
(TẬP 2)

Hà Nội, tháng 11 năm 2010

BỘ TÀI CHÍNH
1. Cử tri tp Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đánh giá Báo cáo giám sát và Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã phản ánh sát tình hình thực tế, nêu ra được nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh tình trạng quản lý, sử dụng vốn nhà nước không đúng mục đích, không hiệu quả tại một số đơn vị. Cử tri đề nghị Chính phủ triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời kiên quyết xử lý, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty làm ăn thua lỗ kéo dài, làm thất thoát vốn, tài sản của nhà nước.

Trả lời: (Tại Công văn số 11638/BTC-TCDN ngày 31/8/2010)

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27/11/2009 của Quốc hội:

- Ngày 23/02/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27/11/2009 của Quốc hội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

- Theo đó, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã và đang triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước. Trong đó quy định cơ chế phân cấp việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước; đồng thời giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm chính thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

+ Sửa đổi quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

+ Sửa đổi quy định về Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

+ Ban hành quy định của Chính phủ về quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xây dựng đề án để thực hiện tách chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước.

+ Sắp xếp lại các tổng công ty nhà nước hoạt động không có hiệu quả; hình thành các tổng công ty nhà nước đủ mạnh để chi phối nền kinh tế.

+ Đánh giá lại giá trị vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

+ Đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng; quy định tiêu chuẩn để lựa chọn nhân sự quản lý của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

+ Sơ kết đánh giá mô hình tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; đồng thời ban hành Nghị định về tổ chức, hoạt động của Tổng công ty này.

- Về xử lý, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty làm ăn thua lỗ kéo dài, làm thất thoát vốn, tài sản của nhà nước:

- Thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thua lỗ kéo dài như: sáp nhập Tổng công ty Muối Việt Nam vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Xây dựng miền Trung sáp nhập vào Tổng công ty Đầu tư, phát triển đô thị và khu công nghiệp. Việc sáp nhập các Tổng công ty này để tiếp tục duy trì việc làm cho người lao động tại các vùng kinh tế khó khăn, giảm đầu mối quản lý.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ cùng với lực lượng Kiểm toán Nhà nước đã và đang tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài và có sai phạm trong quản lý tài sản, vốn nhà nước.2. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:Đề nghị các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hoặc trong vùng kinh tế trọng điểm được linh hoạt sử dụng vốn thu từ xổ số kiến thiết để đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế.

Trả lời: (Tại Công văn số 11672/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Nghị quyết số 68/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 10 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 đã quyết định: Từ năm 2007, số thu xổ số kiến thiết không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; thực hiện quản lý thu, chi số thu này qua ngân sách nhà nước. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ và sử dụng số thu này để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đầu tư các công trình về giáo dục, y tế; không sử dụng số thu này vào các mục đích khác. Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ tiếp tục khẳng định: Từ năm 2007, số thu từ xổ số kiến thiết không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc quản lý và sử dụng số thu này cho đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đầu tư các công trình về giáo dục và y tế; không sử dụng số thu này vào các mục đích khác.

Ngay sau khi có nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục và y tế theo đúng tinh thần các Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện một số địa phương có nguồn thu xổ số kiến thiết lớn đã đề nghị được dành một phần nguồn thu này để đầu tư vào mục đích khác. Để giải quyết kiến nghị của địa phương, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi quy định về phân bổ và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết, Thủ tướng Chính phủ quy định (văn bản số 1085/VPCP-KTTH ngày 22/02/2010 của Văn phòng Chính phủ): “Sử dụng toàn bộ nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 70% tổng nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và y tế. Sau khi đã bố trí vốn bảo đảm hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác của địa phương”.

Quy định trên đây được thực hiện từ năm 2010.3. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Từ năm 2008, 2009 được sự hỗ trợ từ nguồn vốn tạm ứng của Trung ương, tỉnh đã chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án định cư và cải thiện cuộc sống của dân vạn đò thành phố Huế; đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế… để phục vụ công tác tái định cư cho dân vạn đò. Năm 2009, tỉnh đã di dời 594 hộ lên bờ định cư, số hộ còn lại là 475 hộ tiếp tục định cư năm 2010. Do đa phần người dân vạn đò là hộ nghèo (thu nhập dưới 500.000 đồng/hộ/tháng), trong khi đó quỹ đất của thành phố Huế rất hạn chế nên việc xây dựng nhà chung cư liền kề để phục vụ công tác tái định cư dân vạn đò là cần thiết và phù hợp với thực tế của địa phương và quy hoạch đô thị. Để kịp thời triển khai dự án, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong mùa mưa bão sắp đến, đề nghị Bộ Tài chính cho chủ trương sử dụng nguồn hỗ trợ của Trung ương và bố trí vốn để xây dựng nhà ở tái định cư cho dân vạn đò thành phố Huế.

Trả lời: (Tại Công văn số 11655/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 phê duyệt dự án tái định cư dân vạn đò thành phố Huế với tổng mức đầu tư là 217,8 tỷ đồng, được đầu tư làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2009 đầu tư 148,7 tỷ đồng cho 4 tiểu dự án, trong đó tập trung chủ yếu xây dựng hạ tầng khu tái định cư và xây dựng các chung cư 3 - 4 tầng; giai đoạn 2 từ năm 2009 - 2010 đầu tư 99,1 tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 117/TT-KTTH ngày 22/10/2008 và Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 8/4/2009 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Tài chính ứng vốn theo tiến độ triển khai, thực hiện đầu tư hạ tầng thuộc dự án tái định cư dân vạn đò trên sông Hương; trên cơ sở báo cáo tiến độ thực hiện dự án của tỉnh năm 2008, 2009, 2010 Bộ Tài chính đã tạm ứng cho tỉnh 151,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư và xây dựng nhà ở cho dân vạn đò. Vì vậy, đề nghị tỉnh căn cứ quy hoạch chung, quỹ đất thực tế, phong tục tập quán của dân vạn đò và nguồn kinh phí (ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Trường hợp cần phải thực hiện các phương án đầu tư khác, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị:Trong hệ thống tiêu chí để tính định mức phân bổ ngân sách mới chỉ phân thành 4 loại, bao gồm: đô thị, đồng bằng, miền núi, vùng đồng bào dân tộc ở vùng đồng bằng, vùng sâu, vùng cao – hải đảo. Nay đề nghị bổ sung thêm tiêu chí “ Vùng cao – hải đảo có đặc thù riêng” về vị trí địa lý, mật độ dân số, biên giới, mật độ các cơ sở hạ tầng về giao thông lớn, thủy lợi phân tán nhỏ lẻ không tập trung, hệ thống sử dụng thấp.

Trả lời: (Tại Công văn số 11644/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về dự thảo Báo cáo đánh giá hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2007 và xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2011; Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2011; theo đó, hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2011 được xác định theo các tiêu chí cụ thể (gồm tiêu chí chính và các tiêu chí bổ sung), trong đó tiêu chí dân số là tiêu chí chính và tiếp tục được phân thành 4 vùng (đô thị; đồng bằng; vùng miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu; vùng cao - hải đảo). Đối với từng lĩnh vực chi theo định mức dân số đã tăng mức chi so với định mức theo Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ và nâng hệ số ưu tiên đối với khu vực miền núi; vùng cao - hải đảo để thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành (cụ thể như: Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục, dự kiến định mức dân số (vùng đồng bằng hệ số 1) tăng khoảng 120%; định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế tăng khoảng 80% so với định mức theo Quyết định 151/2006/QĐ-TTg và nâng hệ số ưu tiên đối với các khu vực, chẳng hạn như: Đối với lĩnh vực chi giáo dục, y tế khu vực miền núi hệ số ưu tiên 1,31; vùng cao - hải đảo hệ số ưu tiên 1,83 so với vùng đồng bằng (hệ số ưu tiên theo Quyết định 151/2006/QĐ-TTg: Đối với lĩnh vực giáo dục, khu vực miền núi hệ số ưu tiên 1,23; vùng cao - hải đảo hệ số ưu tiên 1,72 so với vùng đồng bằng; đối với lĩnh vực y tế khu vực miền núi hệ số ưu tiên 1,27; vùng cao - hải đảo hệ số ưu tiên 1,77 so với vùng đồng bằng). Đồng thời, nâng bình quân 1,5 – 2 lần định mức chi theo các tiêu chí bổ sung đối với từng lĩnh vực chi ngân sách để đảm bảo tính đặc thù đối với từng vùng, từng địa phương, như: chi giáo dục theo dân số từ 1 – 18 tuổi ở các thôn, xã thuộc Chương trình 135, các xã ngoài Chương trình 135 thuộc 62 huyện nghèo; .v.v. Như vậy, hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2011, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đã xác định được các yếu tố đặc thù và có sự ưu tiên đối với khu vực miền núi, vùng cao - hải đảo, vùng biên giới.5. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: Về định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước năm 2011 và những năm tiếp theo: do mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng thêm hàng năm, các chế độ, chính sách liên quan cũng tăng theo, các tỉnh có nguồn thu thấp khó có khả năng cân đối và quy định phải dành 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương là không phù hợp với các tỉnh này. Đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung vào định mức phân bổ kinh phí tăng thêm đối với chế độ chính sách có liên quan đến tăng mức lương tối thiểu như: sự nghiệp giao thông, sự nghiệp địa chính, nhuận bút… và bổ sung định mức chi cho công nghệ thông tin cùng với sự nghiệp thông tin thành sự nghiệp thông tin và truyền thông.

Trả lời: (Tại Công văn số 11677/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Báo cáo đánh giá hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2007 và xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2011; Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2011; trong đó đã tính đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước ban hành đến 31/5/2010 và nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng; đối với khu vực miền núi; vùng cao-hải đảo đã tính nâng hệ số ưu tiên để thực hiện các chế độ, chính sách nhà nước; như: đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục của vùng cao- hải đảo bằng 2,15 so với vùng đô thị (trước đây theo Quyết định 151/2007/QĐ-TTg chỉ bằng 2,02 lần), vùng miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu bằng 1,54 lần so vùng đô thị (trước đây là 1,45 lần); định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế của vùng cao- hải đảo bằng 2,47 lần so vùng đô thị (trước đây là 2,4 lần). Đồng thời, trong hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên đã bổ sung các tiêu chí bổ sung đối với từng lĩnh vực chi ngân sách để đảm bảo tính đặc thù đối với từng vùng, từng địa phương. Trong thời kỳ ổn định ngân sách, nếu phát sinh các chế độ chính sách mới về điều chỉnh tiền lương và các chế độ chính sách khác có liên quan đến tiền lương, đối với những tỉnh ngân sách khó khăn, ngân sách trung ương sẽ cấp bổ sung có mục tiêu cho địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện theo đúng quy định nhà nước.

Về nguồn 50% tăng thu làm lương, đây là chủ trương đã được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội có Nghị quyết để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình. Đối với các địa phương khó khăn, có nguồn tăng thu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao nhỏ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ để lại cho các địa phương một phần tăng thu ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện cơ chế sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương theo Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khoá X về cải cách tiền lương.

Về bổ sung định mức chi công nghệ thông tin thành sự nghiệp thông tin và truyền thông:

Chi công nghệ thông tin đã được bố trí trong các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quản lý nhà nước....; do vậy, không xây dựng thành định mức riêng. Đồng thời theo hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ thì các chế độ chính sách đối với công tác thông tin, truyền thông đã được xây dựng trong định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hoá- thông tin. Căn cứ khả năng ngân sách địa phương và tình hình thực tế địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên địa phương, trong đó có thể xây dựng định mức cho công nghệ thông tin trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

7. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Chi phí quản lý hành chính các cấp (bao gồm tỉnh, huyện, xã) của tất cả các tỉnh hầu như tương đương. Song định mức chi ngân sách giữa tỉnh có dân số dưới 400.000 dân chỉ bằng 68% đối với tỉnh có dân số trên 500.000 dân và bằng 1/3 so với tỉnh có dân số trên 1 triệu dân. Mặt khác, trong hệ thống tiêu chí định mức có tính đến trường hợp không đảm bảo thì được tính cơ cấu 70 – 30 như vậy chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo cơ sở. Do đó, đề nghị nâng cơ cấu là 50 – 50 giữa lương và các khoản chi chuyên môn nghiệp vụ, chi khác.

Trả lời: (Tại Công văn số 11644/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2011, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó, định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể được xác định theo quỹ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí công đoàn) tính theo quy định hiện hành; đối với chi cho hoạt động: Phân bổ theo định mức dân số và nâng hệ số ưu tiên đối với khu vực miền núi 1,48; vùng núi cao - hải đảo hệ số 1,8 so với vùng đồng bằng; nâng định mức theo tiêu chí số đơn vị hành chính cấp huyện, xã và đơn vị hành chính đặc thù gấp 1,5 lần so với định mức theo Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg. Đối với các địa phương có dân số thấp được tăng thêm hệ số định mức tính theo dân số (các tỉnh có dân số dưới 500 nghìn dân được phân bổ thêm 12%; các tỉnh có dân số từ 500 – 800 nghìn dân được phân bổ thêm 10%) so với các địa phương khác để đảm bảo nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước (chế độ công tác phí, hội nghị phí, chi phí đi lại,...) trên địa bàn rộng, mật độ dân số thấp. Đồng thời, nếu tỷ lệ chi hoạt động (không kể lương và các khoản có tính chất lương) nhỏ hơn 30% so với tổng chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể sẽ được bổ sung để đảm bảo đạt 30%; tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa là 70%. Như vậy, với định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể nêu trên đã thể hiện được mức độ ưu tiên đối với các tỉnh dân số thấp, điều kiện đi lại khó khăn và đảm bảo được các nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn.

Điều kiện ngân sách nhà nước hiện nay chưa thể đảm bảo theo tỷ lệ chi lương và các khoản có tính chất lương/chi khác là 50/50; tổng quỹ lương của ngân sách nhà nước hiện nay chiếm 53,3% tổng chi thường xuyên, trong khi ngân sách trung ương còn phải đảm bảo chi cho các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, đối ngoại,...

8. Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Đề nghị Chính phủ nên đổi mới phương thức quản lý và phân bổ ngân sách hiện nay, một số quy định của Luật ngân sách không phù hợp và sát với thực tế (như định mức chi thường xuyên, định mức chi giáo dục, y tế, văn hóa, phân bổ vốn đầu tư phát triển cho tỉnh nghèo, ít dân…).

Trả lời: (Tại Công văn số 11671/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Về bố trí chi cân đối ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010, trong đó có tỉnh Đắk Nông được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư, chi thường xuyên NSNN theo các Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010 và Quyết định 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007; theo đó đã ưu tiên cho các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có dân số thấp. Đồng thời, trong giai đoạn 2007-2010, khi Nhà nước đã ban hành các chế độ, chính sách mới, nhất là các chính sách về an sinh xã hội, ngân sách trung ương đã ưu tiên hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí cho tỉnh Đắk Nông để thực hiện như: chính sách mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, chính sách về bảo trợ xã hội, kinh phí phòng chống dịch, bệnh, miễn thu thuỷ lợi phí,… Chỉ tính riêng năm 2010, trung ương đã hỗ trợ tỉnh Đắk Nông là 1.271,4 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu là 809,4 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ do tỉnh mới chia tách là 145 tỷ đồng vốn đầu tư, 60 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên); vốn trái phiếu Chính phủ 462 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã xây dựng hệ thống tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách đầu tư phát triển và chi thường xuyên phục vụ cho xây dựng dự toán ngân sách năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, dự kiến sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ ngân sách cho tỉnh miền núi, Tây Nguyên, các tỉnh có dân số thấp (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) có tốc độ tăng chi cao hơn so với khu vực khác và so với thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010. Đồng thời, trong quá trình điều hành, ngân sách trung ương tiếp tục bổ sung thêm cho các địa phương trong khu vực để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới do Trung ương ban hành.

Ngày 28/8/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1390/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010, theo đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự án Luật NSNN (sửa đổi) trình Chính phủ tháng 11/2010; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 278/TTg-PL gửi các Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, trong đó đã tổng hợp ý kiến đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông để nghiên cứu nội dung xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) trình Chính phủ, trình Quốc hội.9. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Đề nghị Chính phủ cần có biện pháp tích cực hơn trong việc thu hồi ngân sách bị thất thoát vì theo báo cáo của Quốc hội tại các kỳ họp, số tiền thất thoát ngân sách nhà nước (xuất toán, chi sai nguyên tắc, cố ý làm sai quy định của nhà nước, các vấn đề về thuế, tham nhũng…) năm sau cao hơn năm trước nhưng đến nay chưa có chế tài thu hồi hiệu quả.

Trả lời: (Tại Công văn số 11676/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Theo quy định tại Điều 73 Luật Ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đối với các vi phạm cụ thể về từng lĩnh vực khi bị phát hiện đều đã có chế tài xử lý riêng như: Luật phòng chống tham nhũng, Luật thuế, Luật Kiểm toán...

Về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước: Nhìn chung các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc xử lý kiến nghị của kiểm toán (Tổng số kiến nghị liên quan đến ngân sách năm 2007 là 7.117 tỷ đồng, đến 06/5/2010 đã thực hiện được 90%). Đối với tỉnh Nghệ An, tổng số tiền phải thu nộp ngân sách nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán tiền, tài sản và ngân sách năm 2008 là 52.326 triệu đồng, đến 31/3/2010, số tiền đã xử lý là 21.567 triệu đồng (đạt 41,12%). Như vậy, số tiền chưa xử lý còn lớn, đề nghị tỉnh Nghệ An xử lý các sai phạm đúng tiến độ, xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc xử lý kỷ luật, báo cáo thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm.10. Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị: Việc chi nguồn dự phòng ngân sách hiện nay còn gặp khó khăn. Chính phủ cần có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trả lời: (Tại Công văn số 11675/BTC-NSNN ngày 31/8/2010)

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi của ngân sách mỗi cấp để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán trong năm ngân sách. Uỷ ban nhân dân quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Tuy nhiên, thực tế trong quá trình tổ chức thực hiện, một số địa phương cho rằng mỗi địa phương phát sinh những khoản chi đặc thù cấp bách ngoài dự toán trong năm ngân sách khác nhau. Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu tổng hợp, trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

11. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Để giúp tỉnh Quảng Ngãi có nguồn đầu tư một số công trình cấp bách trên địa bàn, đặc biệt là các dự án giải quyết ô nhiễm môi trường, các dự án tái định cư và bảo đảm đời sống, việc làm cho nhân dân khi thực hiện dự án tái định cư trước đây để xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất và những tác động, ảnh hưởng đến đời sống, môi trường khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động. Đề nghị Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ xem xét, phân bổ ngân sách hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2009 và năm 2010 cho tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời kỳ năm 2011 – 2015, Chính phủ cần điều tiết 50% tổng thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của nhà máy lọc dầu Dung Quất để tỉnh có điều kiện đầu tư phát triển.


Каталог: content -> vankien -> Lists -> DanhSachVanKien -> Attachments
Attachments -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
Attachments -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
Attachments -> QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hội
Attachments -> QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 1588

tải về 3.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương