QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hộitải về 27.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích27.25 Kb.
#3806

QUỐC HỘI KHÓA XI

Uỷ ban về các vấn đề xã hội

***

Số: 2679 BC/UBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2007BÁO CÁO THẨM TRA

DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội
Uỷ ban về các vấn đề xã hội được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI phân công chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động về việc cho phép người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Căn cứ tờ trình số 08/TTr-CP ngày 08/02/2007 của Chính phủ về việc cho người lao động nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và với ý kiến tham gia của đại diện Hội đồng dân tộc, một số Uỷ ban của Quốc hội, Ban công tác lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, một số Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ngày 07/3/2007 Thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã trình xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 47 về việc cho người lao động nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Trên cơ sở Tờ trình số 24/TTr-CP ngày 12/03/2007 của Chính phủ về việc đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động, cho người lao động nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 20 tháng 03 năm 2007 Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã họp toàn thể để thẩm tra dự án luật này. Qua tổng hợp và phân tích ý kiến đóng góp, Uỷ ban về các vấn đề xã hội xin kính trình Quốc hội ý kiến như sau:

1/ Về sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động để cho phép người lao động nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương:

Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn mang bản sắc văn hoá dân tộc, có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, là dịp để nhân dân ta hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng đã có công dựng nước, chính vì vậy mà ngày 18 tháng 2 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 22 CNV/CC cho công chức nghỉ làm việc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, sau đó cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và phục hồi kinh tế sau chiến tranh chưa cho phép chúng ta thực hiện sắc lệnh này. Năm 1994, khi thảo luận dự án Bộ luật lao động, một số đại biểu Quốc hội, tổ chức, cá nhân đã đề cập về ngày nghỉ này nhưng do khả năng kinh tế còn hạn hẹp, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy có tăng nhưng chưa vững chắc nên Bộ luật lao động chưa quy định cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch – ngày giỗ Tổ Hùng Vương, song hàng năm Đảng và nhà nước ta vẫn có nhiều văn bản chỉ đạo, hoạt động tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vương đảm bảo trang trọng, thành kính, đúng với ý nghĩa và tầm quan trọng của một ngày lễ lớn.

Xuất phát từ ý nghĩa to lớn đó, nhiều năm nay, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng nhiều cơ quan, tổ chức đã đề nghị cho phép lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, là ngày lễ lớn của cả nước và người lao động được nghỉ làm việc hưởng lương.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện nay người lao động hàng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 8 ngày lễ, tết (Tết dương lịch: 1 ngày, Tết âm lịch: 4 ngày, chiến thắng 30/4: 1 ngày, Quốc tế lao động 1/5: 1 ngày, Quốc khánh 2/9: 1 ngày). Việc quy định ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm – ngày giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ việc, hưởng lương sẽ nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm của người lao động lên 9 ngày. Uỷ ban chúng tôi thấy rằng, việc quy định để người lao động nghỉ thêm 1 ngày được hưởng lương có thể ít nhiều ảnh hưởng tới chi phí tiền lương, tiền công và tổ chức sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, song ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành tình cảm, tâm linh của người Việt Nam, có ý nghĩa chính trị đặc biệt, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, hướng về cội nguồn và cũng phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của người lao động. Hơn nữa khi nền kinh tế đã khởi sắc và dần đi vào thế ổn định thì việc quy định tăng thêm 1 ngày nghỉ cũng là hợp lý, có lợi nhiều mặt đối với người lao động và thu hút phát triển du lịch1. Vả lại 9 ngày nghỉ lễ, tết trong một năm cũng không phải quá nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, Uỷ ban về các vấn đề xã hội nhất trí với tờ trình của Chính phủ quy định ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng lương.2/ Về tên gọi của ngày nghỉ:

Qua thảo luận, vấn đề này còn có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị lấy theo tên gọi được quy định trong Sắc Lệnh số 22 CNV/CC ngày 18/02/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: “ngày Hùng Vương”.

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị tên gọi “ngày giỗ Tổ Hùng Vương” theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 26/7/1999 của Bộ Chính trị.

Uỷ ban chúng tôi cho rằng, tên gọi “ngày giỗ Tổ Hùng Vương” theo loại ý kiến thứ hai thực chất trên cơ sở tên gọi của loại ý kiến thứ nhất chỉ thêm cụm từ “giỗ Tổ” thể hiện hình thức tổ chức ngày lễ một cách trang trọng mang tính dân tộc. Vì vậy, tuyệt đại đa số ý kiến đề nghị dùng tên gọi “ngày giỗ Tổ Hùng Vương”.

Về ngày nghỉ lễ, Uỷ ban về các vấn đề xã hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tương tự như quy định các ngày nghỉ tết âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị lý giải căn cứ vì sao lại chọn ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là vấn đề tương đối phức tạp thuộc về lịch sử, cần được tiếp tục nghiên cứu. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch có thể còn mang tính ước lệ về thời gian nhưng thực tế từ nhiều năm và nhiều thế hệ, ngày này đã đi vào tiềm thức, tâm khảm của mọi người dân Việt Nam từ Bắc vào Nam, đã trở thành ca dao để nhắc nhở toàn thể nhân dân đoàn kết, thống nhất hướng về cội nguồn. Vì vậy, việc chọn ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Tổ Hùng Vương cũng có tính kế thừa và hoàn toàn hợp lý.3/ Về hiệu lực thi hành:

Về hiệu lực thi hành, đa số ý kiến thống nhất với đề nghị của Chính phủ, thời điểm thực hiện ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương - ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được thực hiện từ năm 2007. Vì vậy, Uỷ ban về các vấn đề xã hội đề nghị Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành ngay.4/ Một số ý kiến khác:

Trong quá trình thảo luận, một số đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu kỹ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung có liên quan đến nội dung của Bộ luật lao động để trình Quốc hội xem xét sửa đổi Bộ luật lao động một cách toàn diện, tránh tình trạng sửa đổi, bổ sung nhiều lần như trong năm 2006 và 2007.

*

* *


Trên đây là báo cáo thẩm tra của Uỷ ban về các vấn đề xã hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động về việc cho phép người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Kính trình Quốc hội xem xét quyết định./.Nơi nhận:

- Các vị đại biểu Quốc hội

- Chính phủ

- Các bộ, ngành liên quan- Lưu VP, Vụ CVĐXH


TM. ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hoài Thu

(đã ký)
1 Theo kết quả lấy ý kiến thăm dò các nhà đầu tư của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam, trong 3 Hiệp hội và 48 doanh nghiệp trả lời trực tiếp bằng văn bản thì trên 94% (48 đơn vị) đồng ý với đề nghị của Chính phủ và trong 12.483 ý kiến tham gia của các doanh nghiệp trên báo điện tử thì có gần 97% ý kiến đồng ý với đề nghị của Chính phủ.
Каталог: content -> vankien -> Lists -> DanhSachVanKien -> Attachments
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)
Attachments -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
Attachments -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
Attachments -> QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 1588

tải về 27.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương