content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1703
  KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/2248
  Đa dạng sinh họC Ở việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/2257
  PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/2272
  CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/2128
  BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/2411
  QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hội
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1349
  QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1212
  210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1707
  KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1712
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1813
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 1588
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/3250
  QUỐc hộI ––––––––– Nghị quyết số: 104/2015/QH13 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1807
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ BẢY quốc hội khoá XII
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1020
  Rar!###ϐs## #######��t#N######�9##5��e t�B#3 # ###Tap hop kien nghi cu tri gui den Ky doc#�0�u #U#T��###9�Y1[�g?��� ##��Ɓ2u#��g�A��#O�&�
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1808
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ BẢY quốc hội khoá XII
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/3233
  Ủy ban kinh tế Số: 2802/bc-ubkt13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/628
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/3230
  Ủy ban về CÁc vấN ĐỀ XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/1773
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 338
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/3232
  Ủy ban đỐi ngoạI
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/832
  Ủy ban đỐi ngoại số: 3392/bc-ubđN13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/793
  Các nội dung chất vấn của Đbqh liên quan đến 13/22 lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành: Văn hóa cơ sở: 18 nội dung; Di sản văn hóa: 14 nội dung; Du lịch: 13 nội dung; Thể dục thể thao: 10 nội dung
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/522
  BỘ giao thông vận tải số: 12939/bgtvt-pc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/3378
  PHỤ LỤc III kết quả CỦa giám sát theo nghị quyếT 231/nq-ubtvqh14
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/3670
  Nghị ĐỊnh quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hàNH
content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/3423
  Ủy ban khoa họC, CÔng nghệ VÀ MÔi trưỜng số: 119/bc-ubkhcnmt14 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory content vankien  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương