CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 66.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích66.54 Kb.

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC

THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 1127/BC-UBVHGDTTN13


Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014 của Ủy ban Văn hoá,

Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội


Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014; Nghị quyết số: 47/2013/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014; Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy ban trân trọng báo cáo Quốc hội về kết quả hoạt động của Ủy ban từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014, như sau:A – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN TỪ KỲ HỌP THỨ 6 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 7

1. Công tác lập pháp

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.Về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật dạy nghề:

Thường trực Ủy ban đã làm việc với Ban soạn thảo dự án Luật để nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị và những nội dung chính của dự án Luật; tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các chuyên gia và kết quả khảo sát thực tiễn tại một số địa phương, Thường trực Ủy ban tổ chức thẩm tra sơ bộ theo Tờ trình số 25/TTr-CP của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Ngày 25/4/2014 tại Hà Nội, Ủy ban đã tổ chức Phiên họp toàn thể thảo luận, thông qua báo cáo thẩm tra Dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII.Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ủy ban đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban soạn thảo Đề án để nghe báo cáo về tiến độ của dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; Ngày 21/2/2014 Thường trực Ủy ban đã tổ chức thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Tờ trình số 41/TTr-CP của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại Phiên họp ngày 14/4/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và đề nghị Ban soạn thảo của Chính phủ chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ Đề án và Dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban VHGDTNTN&NĐ thẩm tra chính thức. Tuy nhiên hiện nay, Chính phủ có công văn gửi UBTVQH đề nghị xin chưa trình Dự thảo Đề án và Nghị quyết vào Phiên họp tháng 5/2014 để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tham gia đóng góp ý kiến đối với một số dự án luật do các Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra.

2. Về công tác giám sát, khảo sát

Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban năm 2014, Ủy ban đã tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát như sau:2.1. Giám sát tổng hợp

Uỷ ban tổ chức giám sát tổng hợp việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực do Uỷ ban phụ trách tại Khánh Hòa (từ 10-11/4/2014). Tại địa phương, Đoàn đã làm việc với các sở (Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Giáo dục - Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội); làm việc với Ủy ban nhân dân và khảo sát một số di tích lịch sử, cơ sở giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em ở huyện Diên Khánh1 và thị xã Ninh Hòa2; nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và đề xuất kiến nghị của địa phương. Đoàn giám sát đã tổng hợp tình hình, ghi nhận những kiến nghị của địa phương để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan.2.2. Giám sát chuyên đề

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non

Thường trực Ủy ban đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non; tổ chức khảo sát một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội (tháng 2/2014).- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí

Thường trực Ủy ban làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí; khảo sát một số cơ quan báo chí tại Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề tại một số cơ sở dạy nghề trọng điểm ở Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

2.3. Hoạt động khảo sát

- Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực Thể thao thành tích cao

Ủy ban đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ; tổ chức Hội nghị về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, làm việc với một số chuyên gia để nghe ý kiến về việc Việt Nam đăng cai Asiad 18; ngày 18/3/214 tại Hà Nội, Ủy ban đã tổ chức Phiên giải trình của Chính phủ tại Ủy ban về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao.- Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em tại Vĩnh Long, Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

- Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục trong thanh niên

Ủy ban đã làm việc với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam, Trung ương Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam để nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục trong thanh niên.

Việc giám sát và khảo sát các chuyên đề trên được Ủy ban tiếp tục thực hiện tại một số địa phương sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội .

Ngoài việc thực hiện kế hoạch giám sát, khảo sát của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và các ủy viên Ủy ban còn tham gia các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn giám sát theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đoàn đại biểu quốc hội địa phương.3. Về các công tác khác

3.1 Tổ chức Phiên họp Ủy ban

Tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ sáu tại Hà Nội để thảo luận và thông qua một số dự thảo báo cáo của Ủy ban trình tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII tại Hà Nội.3.2 Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư dân nguyện

Từ tháng 11/2013 đến 25/4/2014, Ủy ban đã nhận được 116 lượt đơn thư của công dân liên quan đến các lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Thường trực Ủy ban đã chỉ đạo Vụ chuyên môn và các bộ phận chức năng phân loại, sơ bộ xử lý: chuyển 38 lượt đơn thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết; 18 đơn thư không thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách được chuyển đến các cơ quan hữu quan để xử lý; lưu 16 đơn, thư nặc danh, không có chữ ký, địa chỉ người gửi không rõ ràng.

Thường trực Ủy ban thường xuyên theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vụ việc nhạy cảm, khiếu kiện kéo dài để trả lời công dân.

Bên cạnh đó, các ủy viên Ủy ban với tư cách Đại biểu Quốc hội đã tham gia các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân bằng nhiều hình thức như: chuyển đơn, gặp gỡ cơ quan có thẩm quyền, tiếp xúc với đương sự để nghe trình bày và hướng dẫn giải quyết.3.3. Công tác đối ngoại

Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2014, từ ngày 29/3 đến 07/4 Uỷ ban đã tổ chức đoàn công tác đi Mỹ nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách với các cơ quan tương ứng của Nghị viện Mỹ; làm việc với cơ quan quản lý giáo dục, văn hóa; thăm một số cơ sở văn hóa, giáo dục đại học của Mỹ.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban cử đại diện tham gia đoàn công tác nước ngoài do các cơ quan của Quốc hôi, Chính phủ và các bộ ngành tổ chức; tham gia cùng lãnh đạo Quốc hội đón tiếp và làm việc với một số đoàn đại biểu quốc tế đến làm việc tại Việt Nam.

3.4. Các hoạt động của Dự án

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực đại biểu dân cử trong việc giám sát việc thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tài trợ, Thường trực Uỷ ban đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình hợp tác giữa Ủy ban và tổ chức UNICEF năm 2013, triển khai kế hoạch hoạt động 2014; ký kết hợp đồng trách nhiệm năm 2014 giữa Ban Quản lý Dự án của Uỷ ban với các cơ quan đồng thực hiện Dự án; tổ chức diễn đàn tại Hà Nội để thảo luận về một số nội dung liên quan đến trẻ em trong dự án Luật bảo vệ môi trường và việc thành lập Tòa án chuyên trách về trẻ em ở Việt Nam; xây dựng Tờ tin Đại biểu dân cử với trẻ em số 13 cho đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân;

Phối hợp với UNPFA tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục trong thanh niên tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Lâm Đồng và TP Hà Nội.

3.5. Hoạt động khác

Chỉ đạo Vụ chuyên môn thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ, từng bước chuyên môn hóa công việc, giúp Thường trực Ủy ban điều phối và tổ chức triển khai các hoạt động của Ủy ban; chỉ đạo kiện toàn tổ chức Vụ và bổ sung quy hoạch lãnh đạo Vụ giai đoạn 2011- 2016 theo hướng dẫn của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014, Thường trực Ủy ban tổ chức đi thăm và tặng quà các trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, một số tổ chức, cá nhân có đóng góp và cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

4. Nhận xét, đánh giá chung

Trong thời gian qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã thực hiện tốt Chương trình công tác của Ủy ban và hoàn thành nhiệm vụ do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công.

Thường trực Uỷ ban đã chủ động bố trí thời gian, cân đối nguồn lực một cách hợp lý, hạn chế trùng lắp, chồng chéo, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động giám sát, khảo sát và các hoạt động khác được triển khai tích cực, hỗ trợ cho công tác lập pháp của Uỷ ban.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm đối với địa phương và đơn vị, đa số các Ủy viên Ủy ban đã tích cực tham gia các hoạt động do Uỷ ban tổ chức như: hoạt động giám sát, khảo sát, tham gia hội nghị, hội thảo cũng như các phiên họp toàn thể của Ủy ban. Qua các hoạt động của Ủy ban, thành viên Uỷ ban đã nâng cao được kiến thức, bổ sung nhiều kinh nghiệm về công tác lập pháp và giám sát, từ đó thực hiện tốt hơn công tác của Ủy ban cũng như trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; Ủy ban cũng đã phối hợp có hiệu quả với HĐND và Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các hoạt động của mình.

Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ủy ban, Vụ chuyên môn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ của mình, từng bước chuyên nghiệp, chuyên môn hóa công việc, giúp Thường trực Ủy ban điều phối và tổ chức triển khai các hoạt động, tạo mối quan hệ tốt với các thành viên Ủy ban nói riêng và các đại biểu Quốc hội nói chung, giữ mối liên hệ với các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội, các Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình hoạt động, vì lý do khách quan, một số thành viên Uỷ ban chưa tham gia đầy đủ các phiên họp, các hoạt động của Ủy ban, do đó ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chung của Ủy ban.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban thông báo cho các thành viên Ủy ban kế hoạch hoạt động chi tiết từng quý, từng tháng để các thành viên chủ động sắp xếp công việc và đăng ký tham gia các hoạt động do Ủy ban tổ chức.

II . DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG TỪ SAU KỲ HỌP THỨ BẢY ĐẾN HẾT NĂM 2014

1. Về công tác lập pháp

Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, Ủy ban được phân công giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII; tiếp tục chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.Về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Sau kỳ họp thứ bảy, thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban sẽ làm việc với Ban soạn thảo, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để thống nhất phương án giải trình, tiếp thu và chỉnh lý những nội dung các đại biểu Quốc hội cho ý kiến; tổ chức tọa đàm, thảo luận về một số nội dung quan trọng còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật; tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia để hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.Về dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban sẽ làm việc với Ban soạn thảo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia để tiếp tục xem xét và thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.2. Về công tác giám sát, khảo sát

Căn cứ nhiệm vụ giám sát của Ủy ban, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2014, Chương trình giám sát chung của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2014, Uỷ ban dự kiến nội dung, kế hoạch hoạt động khảo sát, giám sát như sau:2.1. Giám sát tổng hợp về các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin; Giáo dục, đào tạo; Thanh niên, Thể thao và Trẻ em

Ủy ban tổ chức giám sát tổng hợp việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin; Giáo dục, Đào tạo; Thanh niên, Thể thao; Thiếu niên và Nhi đồng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu2.2. Đối với lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non tại tỉnh Cao Bằng, Đắk Nông, Hậu Giang và TP Hồ Chí Minh; tập hợp, tổng hợp tư liệu để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non”; tổ chức các hội nghị tham vấn chuyên gia tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát để thảo luận, thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ bảy và gửi đến các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII;

Khảo sát việc kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông

Tổ chức khảo sát tại một số cơ sở giáo dục và dạy nghề để chuẩn bị cho Phiên giải trình về hai nội dung: Việc ban hành và chất lượng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục đại học; vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.2.3. Đối với lĩnh vực Văn hóa, Thông tin.

Tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Báo chí tại TP Cần Thơ và Vĩnh Long; tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban thảo luận, thông qua tại Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ bảy và gửi đến các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII.2.4. Đối với lĩnh vực Thanh niên, Thể thao

Phối hợp với UNFPA tiếp tục tổ chức khảo sát chuyên đề về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục trong thanh niên tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.2.5. Đối với lĩnh vực Trẻ em

Phối hợp với UNICEF tiếp tục tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em tại Lào Cai; tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia nhằm hoàn thiện Báo cáo kết quả khảo sát về vấn đề này tại Hà Nội.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban và các ủy viên Ủy ban tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Các công tác khác

3.1. Họp toàn thể Uỷ ban và làm việc với các Bộ, ngành hữu quan

Tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ bảy để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; thảo luận và thông qua Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Luật Báo chí; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban từ Kỳ họp thứ bảy đến hết năm 2014 và dự kiến công tác năm 2015.

Làm việc với các bộ, ngành (Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền Thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính) về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và dự kiến chương trình công tác năm 2015; tình hình phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2014 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 đối với các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

3.2 Tổ chức các hoạt động do các tổ chức Quốc tế tài trợ

Tổ chức diễn đàn thảo luận về một số nội dung liên quan đến trẻ em trong các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến năm 2014; tổ chức hội nghị giới thiệu các khuyến nghị của Uỷ ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc và kế hoạch thực hiện các khuyến nghị; điều phối hoạt động của các cơ quan đồng thực hiện dự án Unicef; xây dựng Tờ tin Đại biểu dân cử với trẻ em số 14;

Phối hợp với UNFPA tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục trong thanh niên tại Hà Nội, Khánh Hoà và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện công tác dân nguyện và các công tác khác.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác từ sau kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2014 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, xin kính trình Quốc hội.Nơi nhận:

- Các vị đại biểu Quốc hội;

- Lưu HC, VHGDTTN;

- E-Pas: 29261
TM. ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC,

THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Đào Trọng Thi
1 Tại huyện Diên Khánh : khảo sát khu di tích lịch sử Quốc gia Văn miếu, khu di tích lịch sử Am Chúa;

2 Tại thị xã Ninh Hòa : khảo sát Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa; thăm và tặng quà Trung tâm mái ấm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật Anh Đào,

: content -> vankien -> Lists -> DanhSachVanKien -> Attachments
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)
Attachments -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
Attachments -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
Attachments -> QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hội
Attachments -> QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương