sinhvien/cq/khac/2013
  TRƯỜng đẠi học cần thơ
vie/userfiles/file/sinhvien
  BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
sites/default/files/2013/09/user29
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2
  TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
files/HoiSinhVien
  THỂ LỆ Chương trình “Hành trình bài ca sinh viên 2015”
sinhvien/cq/svtn/2014
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc danh sách sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệP
sinhvien/cq/khac/2014
  TRƯỜng đẠi học cần thơ
Resources/File/Sinhvien/Vanbanphapquy/vb25-9-11
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
hcmulaw/images/stories/dhluat/p-congtacchinhtrisinhvien/dinhkem/2014
  TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm
hcmulaw/images/stories/dhluat/p-congtacchinhtrisinhvien/chedochinhsach
  TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm số: /tb đhl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012/04
  MÔN : Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
modules/Downloads/pub_dir
  Số: 19/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/File/Sinhvien/Vanbanphapquy
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012/04
  Allium fistulosum L
Resources/File/Sinhvien/Vanbanphapquy/vb14-2-12
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
sites/default/files/2013/09/user29
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 57/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu
sites/default/files/2013/09/user29
  Tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/dm_vung_cao
  QuyếT ĐỊnh số 42/ub-qđ ngày 23-5-1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi Về việc công nhận 3 khu vực mn, vc
pic/FileLibrary
  Ban chấp hành trung ưƠng số: 282
  Ban chấp hành trung ưƠng số: 289-tb/TWĐtn-tnth đOÀn tncs hồ chí minh
  Ban chấp hành trung ưƠng số: 284-tb/TWĐtn-tnth đOÀn tncs hồ chí minh
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/dm_vung_cao
  CỦa uỷ ban dân tộc số 363/2005/QĐ-ubdt ngàY 15 tháng 8 NĂM 2005 VỀ việc công nhận các xã, huyệN, TỈnh là miền núI, VÙng cao
  Danh sách các xã thuộc khu vực vùng cao miền núI
pic/FileLibrary
  CHƯƠng trình hội nghị Ban Thư ký, Ban Chấp hành mở rộng, Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa IX
maubieu
  PHẦn I giới thiệu chung về trưỜng đẠi học công nghệ thông tin & truyềN thông đẠi học thái nguyên giới thiệu về Trường
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/dm_vung_mghp
  1. Phê duyệt danh sách 331 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/dm_vung_cao
  Ủy ban dân tộc số: 172/2006/QĐ-ubdt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/dm_vung_mghp
  Ủy ban dân tộC
images/stories/phong_ctct_sinhvien/thanh_tu
  PhiếU ĐĂng ký DỰ tuyểN
pic/FileLibrary
  Ban chấp hành trung ưƠng số: 226
upload/sinhvien
  NĐ-cp hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013 nghị ĐỊNH
forum/attachment/32068/1388741936
  Trên thực tế có nhiều bài toán liên quan tới một tập các đối tượng và những mối liên hệ giữa chúng, đòi hỏi toán học phải đặt ra một mô hình biểu diễn một cách chặt chẽ và tổng quát bằng ngôn ngữ ký hiệu, đó là đồ thị
forum/attachment/26811/1357561747
  CHƯƠng I: LẮp ráp và CÀI ĐẶt máy tíNH
Resources/File/Sinhvien/Vanbanphapquy/vb25-9-11
  Số: 85/2010/tt-bqp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_fr/1
  TRƯỜng cđn gtvt đƯỜng thủy II
pic/FileLibrary
  KẾ hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
_fr/1
  1 Giới thiệu về phiên bản kế toán và các tính năng
2012/04
  ĐỀ CƯƠng miễn dịch câU 1: Miễn dịch là gì? trình bày hiểu biết về miễn dịch tiếp thu chủ động ?
forum/attachment/31419/1384781848
  BÀi tập lớn môn: Kiến trúc máy tính Yêu cầu: Tìm hiểu kiến trúc mips
Portals/0/SINHVIEN/Vanban_BieuMau
  Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường CĐn cơ điện Hà Nội; Phòng Đào tạo
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14
  Ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
2012/04
  Giáo trình dược liệu I một số khái niệm c
  Định nghĩa Chất độc (poinsons)
forum/attachment/15345/1317573221
  BÀI 1 : html cơ sở 1-Thành phần-Element
_fr/1
  3. Program: Win32/MalwareBurn
truyen/nguyennhatanh/thangquynho
  Thằng Quỷ Nhỏ
Portals/7/ThongBaoSinhVien/NamHoc2014-20015
  TÌm hiểu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng trò chơI
sites/default/files/2014/09/user30
  New zealand-việt nam kỷ niệM 40 NĂm thiết lập quan hệ ngoại giao “new zealand chàO ĐÓn những đIỀu mới mẻ”
data/file/de tai SV
  BẢng kê ĐỀ TÀi nghiên cứu khoa học sinh viên năM 2012 nhận kinh phí trưỜNG
wp-content/uploads/2011/11
  Viện quản trị kinh doanh – Trường Đại Học fpt tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm giám sát trong kỳ thi osMonitor Client
123.21.33.242=_3883219-TN DSP-2015-01-18-SinhVien (1).pdf
  Xử LÝ SỐ TÍn hiệU
directory sinhvien  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương