TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcmtải về 30.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích30.92 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Số: 1092 /TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01/07/2014


THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy

năm học 2013-2014
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP. Phòng Công tác CT – SV thông báo đến sinh viên hệ chính quy thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014 như sau:


  1. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM:

  1. Miễn học phí:

1. Khoản 1 Điều 4: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2. Khoản 2 điều 4: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (thuộc hộ nghèo và cận nghèo)

3. Khoản 8 Điều 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

4. Khoản 11 điều 4: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.  1. Giảm học phí 50%:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

  1. Sinh viên hệ cử tuyển:

Khoản 2 Điều 17: Đối với đối tượng thuộc diện được miễn học phí là sinh viên hệ cử tuyển, các địa phương thực hiện chi trả kinh phí đào tạo (bao gồm tiền học phí, học bổng và trợ cấp) trên cơ sở hợp đồng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thời hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Công tác CTCT-SV (A103 – Cơ sở NTT) từ ngày 01/7/2014 đến ngày 20/7/2014. Sinh viên nộp sau thời hạn trên sẽ xét cho năm học 2014 – 2015.

2. Thủ tục, hồ sơ miễn giảm:

2.1 Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin miễn,giảm học phí (Mẫu đơn pl III, nhận tại Phòng CTCT-SV)

- Bản sao quyết định, Giấy chứng nhận, sổ quản lý đối tượng…

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng hoặc UNND xã xác nhận2.2 Một số trường hợp cụ thể:

a/ Thương binh, Người hưởng chính sách như thương binh, Bệnh binh:

- Bản sao Giấy chứng nhận Thương binh do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc thẻ thương binh…(Điều 28 Nghị đinh 31/2013/NĐ-CP).

- Bản sao Quyết định cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp (điểm b, khoản 3 Điều 28 Nghị đinh 31/2013/NĐ-CP)

- Bản sao Giấy chứng nhận bệnh binh do Thủ trưởng cấp trung đoàn đối với quân nhân, Giám đốc công an tỉnh đối với công an (khoản 1 Điều 34 Nghị đinh 31/2013/NĐ-CP)

- Bản sao Giấy khai sinh (Con của người có công)

b/ Con liệt sỹ:

- Quyết định , Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (khoản 3 Điều 19 Nghị đinh 31/2013/NĐ-CP)

- Bản sao giấy khai sinh

c/ Hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, từ ngày 01/01/1945 đến trước CMT8 1945

- Quyết định của UBND tỉnh (điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị đinh 31/2013/NĐ-CP)

- Bản sao Giấy khai sinh (Con của người có công)

d/ Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến:

- Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng Anh hùng Bằng Anh hùng do Sở Lao động – Thương binh xã hội cấp

- Bản sao Giấy khai sinh (Con của người có công)

e/ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

- Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do cơ quan thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp đối với quân nhân và công an viên, Sở y tế cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Điều 40 Nghị đinh 31/2013/NĐ-CP)

- Bản sao Giấy khai sinh (Con của người có công)

f/ Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã cho sinh viên mồ côi không nơi nương tựa

- Giấy khai sinh

- Bản sao giấy chứng tử của cả cha và mẹ

g/ Tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo

- Kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (Mẫu số 01- ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012).

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp cho đối tượng, kèm theo bản sao Sồ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

h/ Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

- Giấy khai sinh

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp cho đối tượng, kèm theo bản sao Sồ hộ nghèo, hộ cận nghèo.2.3 Xét duyệt và thầm định hồ sơ:

Phòng Công tác CT- SV tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ sinh viên, trình Hiệu trưởng ký quyết định miễn, giảm học phí đối với sinh viên; đồng thời lập danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục VII, XI báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.

- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí.

- Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được tính trong dự toán để cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

- Các đối tượng thuộc diện được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư liên tịch này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

- Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

- Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học (trừ đối tượng quy định tại Khoản 10 Điều 4 Thông tư liên tịch này).  1. CẤP BÙ HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

- Thời điểm thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

- Mức cấp bù học phí cho sinh viên hệ chính quy không vượt quá mức trần học phí quy định tại Nghị định 49.

- Sau khi nhà trường nhận được ngân sách cấp bù, Phòng CTCT-SV sẽ có thông báo cho sinh viên nhận lại học phí năm học 2013 – 2014. Sinh viên đã đóng học phí mang biên lai liên hệ với phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại tiền. (những trường hợp mất biên lai sẽ không được xem xét giải quyết).

Đề nghị các Khoa, Cố vấn học tập, Ban các sự triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp.Nơi nhận:

  • BGH (Báo cáo)

  • Các lớp khóa 35,36,37,38; QTL34

  • Lưu VT, P CTCT-SV

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCTSVPHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Mạnh Hùng: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> p-congtacchinhtrisinhvien
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
dhluat -> TRƯỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh
dhluat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
dhluat -> MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
p-congtacchinhtrisinhvien -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm số: /tb đhl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương