M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sungtải về 53.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích53.44 Kb.


M
Mẫu 2
ẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 2442 /2007/TT-TTCP
ngày  13 tháng11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ)

ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI(bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)

- Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập: ...........................................

- Chức vụ/chức danh công tác:................................................................

- Cơ quan/đơn vị công tác:.......................................................................

- Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................

STT

Loại tài sản

Thông tin mô tả về tài sản

 

1

Nhà, công trình xây dựng

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

+ Loại nhà

+ Diện tích:       m2

+ Địa chỉ:

+ Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không:

Có                      Không cóٱ

Từ nhà thứ 2 trở đi thì cũng kê khai như nhà thứ nhất. 

2

Quyền sử dụng đất

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

+ Loại đất:

+ Diện tích:       m2

+ Địa chỉ:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng không:

Có                    Không có 

Từ thửa đất thứ 2 trở đi thì cũng kê khai như thửa đất thứ nhất. 

3

Tài sản ở nước ngoài

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

3.1. Động sản

Có              Không có 

+ Tên:

+ Số lượng:3.2. Bất động sản:

Có              Không có 

+ Tên:

+ Địa chỉ: 

4

Tài khoản nước ngoài

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

- Ngân hàng mở tài khoản:

- Số dư tài khoản tại thời điểm kê khai:

- Số dư tài khoản tại thời điểm có giá trị cao nhất:


 

5

Thu nhập

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

- Lương: /tháng

- Thu nhập khác (nếu có) 

6

Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

- Chủng loại, nhãn hiệu:

- Số lượng: 

7

Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

Tổng giá trị ước tính:

 

8

Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

8.1. Tiền mặt:

Có              Không có 

Số lượng:


 

8.2. Tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng (tài khoản, sổ tiết kiệm, sổ tín dụng …);

Có              Không có 

Tổng giá trị:


 

8.3. Cổ phiếu:

Có              Không có 

Mệnh giá:

Số lượng:

Giá mua thực tế tại thời điểm mua:


 

8.4. Trái phiếu:

Có              Không có 

Tổng giá trị


 

9

Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Không có biến động phải kê khai

ٱ

Có biến động phải kê khai

ٱ

- Tên:

- Số lượng: 

 

…., ngày…. tháng … năm ….

Người kê khai tài sản, thu nhập

(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP RÚT GỌN

ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ BẦU, PHÊ CHUẨN CÁC CHỨC DANH TẠI QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN(bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)

- Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập: .................................................

- Chức vụ/chức danh công tác:......................................................................

- Cơ quan/đơn vị công tác:.............................................................................

- Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................

TT

Loại tài sản

Thông tin mô tả về tài sản

1

Nhà, công trình xây dựng

Có ٱ                                                              Không có ٱ

+ Loại nhà:………………………………………………………..

+ Diện tích: …………………………………………………m2

+ Địa chỉ: …………………………………………………………

…………………………………………………………………….

- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không: Có ٱ    Không có ٱ

Từ nhà thứ 2 trở đi thì cũng kê khai như nhà thứ nhất.


2

Quyền sử dụng đất

Có              Không có 

+ Loại đất:…………………………………………………………..

+ Diện tích: ……………………………………………………m2

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………….

- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không: Có ٱ    Không có ٱ

Từ thửa đất thứ 2 trở đi thì cũng kê khai như thửa đất thứ nhất.


3

Tài sản ở nước ngoài

- Động sản: Có              Không có 

+ Tên: ………………………………………………………………

+ Số lượng: ………………………………………………………..

- Bất động sản: Có              Không có 

+ Tên: ………………………………………………………………

+ Địa chỉ: ………………………………………………………..4

Tài khoản ở nước ngoài

Có              Không có 

- Ngân hàng mở tài khoản: ………………………………………

………………………………………………………………………

- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai: ………………………5

Thu nhập

- Lương: …………………………………………………/ tháng

- Thu nhập khác (nếu có): ……………………………………….

………………………………………………………………………


6

Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Có              Không có 

- Chủng loại, nhãn hiệu: ………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………..


7

Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Có              Không có 

- Tổng giá trị ước tính: ………………………………………..8

Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Tiền mặt: Có              Không có 

Số lượng ………………………………………………………….Tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng (tài khoản, sổ tiết kiệm, sổ tín dụng …):

Có              Không có 

Tổng giá trị: ………………………………………………………..


Cổ phiếu: Có              Không có 

Tổng giá trị ước tính: …………………………………………….Trái phiếu: Có              Không có 

Tổng giá trị: ………………………………………………..9

Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Có              Không có 

- Tên: ……………………………………………………..

- Số lượng: ……………………………………………….


 

…., ngày…. tháng … năm ….

Người kê khai tài sản, thu nhập(Ký, ghi rõ họ tên)
: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> tochuchanhchinh -> dinhkem
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
dhluat -> TRƯỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh
dhluat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
dhluat -> MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
dhluat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
dinhkem -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương