TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm số: /tb đhl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 21.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích21.22 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Số: /TB - ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016


THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy

năm học 2015-2016
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn một số điều Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 như sau:


 1. ĐỐI TƯỢNG XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với chách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn Phòng Quốc hội. Cụ thể:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đối tượng 2: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng 3: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Chính Phủ.

Đối tượng 4: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.

- Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016.

Đối tượng 5: Giảm 70% học phí cho sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư 09/2016);

- Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này (trừ các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).

Đối tượng 6: Giảm 50% học phí cho sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.


 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (Mẫu đơn theo phụ lục IV, nhận tại Phòng CTCT-SV) và Bản sao giấy khai sinh, đồng thời sinh viên phải nộp Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sau:

Đối tượng 1: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng;

Đối tượng 2: Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận.

Đối tượng 3: Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận.

Đối tượng 4: Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

Đối tượng 5: Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

Đối tượng 6: Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

 1. Thời gian, địa điểm nộp:

 • Thời gian: Từ ngày 04/5 đến 25/5/2016 (nộp trong giờ hành chính)

 • Địa điểm: Phòng CTCT – SV A.103 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

3. Thời điểm hiệu lực thi hành Thông tư:

 • Thời điểm thực hiện việc miễn, giảm học phí của Thông tư 09/2016 được tính từ ngày 01/12/2015. Do vậy, tất cả sinh viên khóa K36 - QTL, 37, 38, 39 và 40 nộp hồ sơ mới lại để được hưởng trong suốt quá trình học.

 • Từ 9/2015 đến ngày 30/11/2015 (03 tháng đầu của học kỳ 1 năm học 2015 – 2016, thời điểm trước ngày Thông tư 09/2016 có hiệu lực) sinh viên được xét miễn giảm học phí mà không phải nộp lại hồ sơ (xét dựa trên hồ sơ cũ). Riêng đối với K40 vì chưa nộp hồ sơ nên phải nộp hồ sơ mới để được xét.

Lưu ý:

- Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

- Các đối tượng thuộc diện được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2016 mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

- Sinh viên hệ cử tuyển: các địa phương thực hiện chi trả kinh phí đào tạo trên cơ sở hợp đồng với nhà trường.

Nơi nhận:

 • BGH (Báo cáo)

 • Các lớp khóa 36-QTL, 37, 38, 39 và 40

 • Lưu VT, P CTCT-SV

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mạnh Hùng





: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> p-congtacchinhtrisinhvien
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
dhluat -> TRƯỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh
dhluat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
dhluat -> MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
p-congtacchinhtrisinhvien -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương