CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 39.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích39.89 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 2149 /QĐ-ĐHL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung định mức chi tiền bài viết trên Tạp chí KHPL

trong Quy chế thu chi nội bộ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ/TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 qui định quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ tình hình tài chính của trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Trưởng phòng TC-HC,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là bảng định mức chi tiền nhuận bút, biên tập, thẩm định và xử lý bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý của Trường trong Quy chế thu chi nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 1098/QĐ-ĐHL ngày 16/6/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Vụ KH-TC Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Kho bạc Quận 4 (để biết);

- Đảng ủy (để báo cáo);

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

Mai Hồng Quỳ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BẢNG ĐỊNH MỨC CHI TIỀN NHUẬN BÚT, BIÊN TẬP,

THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ VIẾT BÀI TRÊN TẠP CHI KHPL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-ĐHL ngày 11/12 /2013)
1. Định mức chi cao nhất cho nhuận bút bài viết:


STT

Nội dung

Từ 5 đến 7 trang

Từ 8 đến 10 trang

1

Bài viết của Giáo sư

1,500,000 đ/1 bài

1,800,000 đ/1 bài

2

Bài viết của Phó Giáo sư

1,300,000 đ/1 bài

1,600,000 đ/1 bài

3

Bài viết của Tiến sĩ

Từ 1,000,000 đ đến

1,200,000 đ/1 bàiTừ 1,300,000 đ đến

1,500,000 đ/1 bài4

Bài viết của Thạc sĩ

Từ 700,000 đ đến

900,000 đ/1 bàiTừ 1,000,000 đ đến

1,200,000 đ/1 bài5

Bài viết của tác giả ngoài nước

2,000,000 đ/1 bài

2,300,000 đ/1 bài

6

Dịch bài viết của tác giả nước ngoài

Theo mức quy định nhuận bút bài viết của tác giả trong nước

Theo mức quy định nhuận bút bài viết của tác giả trong nước

7

Duyệt tổng thể kỹ thuật bài biết

100,000 đ/1 bài

100,000 đ/1 bài

8

Duyệt tổng thể nội dung bài viết

100,000 đ/1 bài

100,000 đ/1 bài

9

Dịch mục lục và biên tập tóm tắt bài viết bằng tiếng anh

100,000 đ/1 bài

100,000 đ/1 bài

2. Định mức chi cao nhất cho tiền biên tập, thẩm định và xử lý đăng tải bài viết:

STT

Nội dung

Định mức chi

1

Biên tập kĩ thuật bài viết

200,000 đ/1 bài

2

Thẩm định nội dung bài viết

200,000 đ đến 600,000 đ/1 bài

3

Chế bản, dàn trang bài viết

100,000 đ/1 bài

4

Sửa bản in, đọc Morat

100,000 đ/1 bài

3. Căn cứ vào chất lượng của bài viết, mức tiền nhuận bút cụ thể của từng bài mỗi số do Tổng Biên tập đề xuất để Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công) quyết định cho từng số Tạp chí.

HIỆU TRƯỞNG

Mai Hồng Quỳ
: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> tracuuvanban
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
dhluat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tracuuvanban -> TRƯỜng đẠi học luật tp hcm
tracuuvanban -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm
tracuuvanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tracuuvanban -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tracuuvanban -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương