BÀI 1 : html cơ sở 1-Thành phần-Elementtải về 0.53 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu09.10.2016
Kích0.53 Mb.
BÀI 1 : HTML cơ sở

1-Thành phần-Element: Mỗi một trang HTML được tạo bởi nhiều thành phần. Thành phần như một hộp chứa từng nội dung của trang Web. Thành phần khai báo các đặc tính mà nội dung trong thành phần sẽ dựa vào đó. Để đi vào chi tiết của thành phần, trước hết bạn cần nắm một số thành phần chính của trang web sau đây:

: Bắt đầu và kết thúc của văn bản (bắt buộc có trong tất cả văn bản HTML).


: Bắt đầu và kết thúc phần lưu trữ các thông tin quan trọng của văn bản. Phần này không hiển thị trên trình duyệt.
: Cặp thẻ này chứa tiêu đề của trang. Tiêu đề này nằm trong trong phần và được hiển thị trên cùng của trình duyệt. Khai báo luôn có để Search Engine tìm trang.
:: Tag thường không cần khóa . Tag này dùng để khai báo các thông tin chi tiết về trang. Các khai báo bày thường bắt đầu như: , hoặc . Các khai báo này cũng được dùng cho Search Engine. (Nên có)
: Cặp Tag này dùng để liên kết tập tin ngòai vào trang Web, thường là tập tin Cascading style sheet với phần mở rộng là css.

Ví dụ:

Khi khai báo như vậy Tag này không cần tag đóng (sẽ đề cập trong phần CSS).


: Cặp Tag này dùng để nhúng phong cách Cascading Style Sheet. Có thể đặt trong phần hoặc đặt tại nơi phong cách được áp dụng.

Ví dụ:

: Cặp tag này dùng để nhúng ứng dụng Javascript, có thể đặt trong phần hoặc tại vị trí ứng dụng được gọi. (sẽ đề cập trong phần javascript).

Ví dụ:

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương