Ủy ban dân tộCtải về 6.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích6.34 Kb.

ỦY BAN DÂN TỘC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 130/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2014 VÀ NĂM 2015BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung 03 thôn, bản, (gọi chung là thôn) vào diện đầu tư của Chương trình 135 gồm:

- Thôn Quyết Thắng và thôn Liên Minh, xã Xích Thố, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

- Thôn Chiềng Nưa, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

Ngân sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương.Điều 2: Điều chỉnh thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc thành thôn An Đổ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 3: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương