VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014tải về 1.15 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích1.15 Mb.
#41
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Đặng Vũ Bình, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Công Oánh. 2008. Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(Yorkshire x Móng Cái) Phối với đực giống Landrace, Duroc và (Pietrain x Duroc). Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI. Số 4: 326 - 330.

Đặng Vũ Bình. 1992. Khả năng lặp lại và chỉ số chọn lọc các tính trạng sức sinh sản của lợn nái móng cái. Tạp chí Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm. Số 12/1992. Trang: 466 - 468.

Đặng Vũ Bình. 1999. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới các tính trạng năng suất sinh sản trong một lứa đẻ của lợn nái ngoại. Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa Chăn nuôi - Thú y (1996 - 1998). Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội - 1999. Trang: 5 - 8.

Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực và Đặng Vũ Bình. 2011. Đánh giá phẩm chất tinh dịch của lợn Pietrain kháng stress nhập từ Bỉ nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập 9, số 5: 766 - 771.

Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Bùi Văn Định, Bùi Hữu Đoàn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình. 2013a. Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress nuôi tại trung tâm giống chất lượng cao - Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập XI, số 2: 194 - 199.

Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình. 2013. Ảnh hưởng của kiểu gen halothane, tính biệt đến năng suất thịt và chất lượng thịt lợn Pietrain kháng stress. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11, số 8: 1126 -1133.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2002. Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2008. Quyết định số 1712/QĐ-BNN về việc ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi.

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. 2014. Quyết định 657/QĐ-BNN-CN về việc phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho các đàn vật nuôi giống gốc.

Trần Văn Chính. 2004. Xác định giá trị giống trong chọn lọc để nâng cao tiến bộ di truyền của một số tính trạng sản xuất ở lợn. Tạp chí Chăn nuôi. Số 4(62): 4-6.

Nguyễn Quế Côi, Võ Hồng Hạnh. 2000. Xây dựng chỉ số chọn lọc trong chọn lọc lợn đực hậu bị giống ngoại Landrace và Yorkshire. Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước KHCN 08-06. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.

Lê Xuân Cương. 1986. Năng suất sinh sản của lợn nái. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 48 - 53.

Phạm Thị Đào, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Tôn, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình. 2013. Năng suất sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống (Pietrain x Duroc) có thành phần Piétrain kháng stress khác nhau. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập XI, số 2: 200 - 208.

Nguyễn Văn Đức, Bùi Quang Hộ, Giang Hồng Tuyến, Đặng Đình Trung, Nguyễn Văn Trung, Trần Quốc Việt và Nguyễn Thị Viễn. 2010. Năng suất sinh sản, sản xuất của lợn Móng cái, Pietrain, Landrace, Yorkshire và ưu thế lai của lợn lai F1(LRxMC), F1(YxMC) và F1(PixMC). Tạp chí Khoa học công nghệ Chăn nuôi, 22, 29 - 36.

Phạm Thị Kim Dung và Tạ Thị Bích Duyên. 2009. Giá trị giống ước tính về tính trạng số con sơ sinh sống/lứa của 5 dòng cụ kỵ nuôi tại trại giống hạt nhân Tam Điệp. Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp & PTNT. Số 18 (6/2009). Trang 17 - 22.

Phạm Thị Kim Dung và Trần Thị Minh Hoàng. 2009. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất sinh sản của 5 dòng cụ kỵ tại trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp. Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi. Số 16/2009. Trang: 8 - 14.

Phạm Thị Kim Dung. 2005. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới một số tính trạng về sinh trưởng, cho thịt của lợn lai F1(LY), F1(YL), D(LY) và D(YL) ở miền Bắc Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp.

Tạ Thị Bích Duyên, Nguyễn Quế Côi, Trần Thị Minh Hoàng và Lê Thị Kim Ngọc. 2009. Giá trị giống và khuynh hướng di truyền của đàn lợn giống Landrace và Yorkshire nuôi tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 16: 15 - 20.

Tạ Thị Bích Duyên. 2003. Xác định mốt số đặc điểm di truyền, giá trị giống về khả năng sinh sản của lợn Yorkshire và Landrace nuôi tại các cơ sở An Khánh, Thụy Phương và Đông Á. Tóm tắt luận án Tiến sĩ Nông nghiệp - Hà Nội.

Tạ Thị Bích Duyên; Nguyễn Quế Côi; Trần Thị Minh Hoàng và Lê Thị Kim Ngọc. 2007. Giá trị giống và khuynh hướng di truyền của đàn lợn giống Landrace và Yorkshire nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn thụy phương. Theo http//www.vcn.vnn.vn

Evans L., Britt J., Kirkbride C., Levis D. 1996. Giải quyết các tồn tại trong sinh sản của lợn. Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp, Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 195 - 200.

Fortin, F. 2007. Quebec genetic evaluation program. Hội thảo khoa học tại Viện KHKTNN Miền Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2007

Đoàn Văn Giải và Vũ Đình Tường. 2004. Kết quả bước đầu về cải tiến phương pháp đánh giá di truyền và chọn lọc các tính trạng sinh sản tại Xí nghiệp lợn giống Đông Á. Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y. NXB Nông nghiệp. Trang 282 - 291.

Lê Thanh Hải, Chế Quang Tuyến và Lê Phạm Đại. 1998. Tiến bộ di truyền của lợn đực giống qua kiểm tra năng suất cá thể trong 5 năm tại TTNC và PTCN Bình Thắng. Tạp chí nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Số 429: 100 - 101.

Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thuý. 2009. Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Piétrain và Duroc (PiDu). Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 7(3): 269 - 275.

Phan Xuân Hảo và Nguyễn Văn Chi. 2010. Thành phần thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực lai Landrace x Duroc (Omega) và Pietrain x Duroc (PiDu). Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập VIII, số 3: 439 - 447.

Phan Xuân Hảo. 2002. Xác định một số chỉ tiêu về sinh sản, năng suất và chất lượng thịt của lợn Landrace và Yorkshire có các kiểu gen Halothane khác nhau. Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Hà Nội, 2002.

Phan Xuân Hảo. 2007. Đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt ở lợn Landrace, Yorkshire và F1(Landrae x Yorkshire). Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 5(1): 31 - 35.

Trần Thị Minh Hoàng, Nguyễn Quế Côi và Nguyễn Văn Đức. 2006. Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của đàn lợn nái Landrace và Yorshire. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 6/2006, Trang: 60 - 62.

Trần Thị Minh Hoàng, Tạ Thị Bích Duyên và Nguyễn Quế Côi. 2008a. Giá trị giống ước tính của các tính trạng số con sơ sinh sống/lứa và khối lượng lợn con 21 ngày tuổi/lứa của đàn lợn giống Yorkshire và Landrace nuôi tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi, số 11: 1 - 8.

Trần Thị Minh Hoàng, Tạ Thị Bích Duyên và Nguyễn Quế Côi. 2008b. Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của đàn lợn nái Landrace và Yorshire nuôi tại Mỹ văn, Tam Điệp và Thụy Phương. Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi. Số 10/2008, Trang: 23 - 30.

Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Công Thành. 2006. Xây dựng chỉ số chọn lọc trong công tác giống lợn tại Trung tâm nghiên cứu và HLCN Bình Thắng. Tạp chí KHKT Chăn nuôi, 2006; Số 7, Trang 4 - 7.

Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình. 2008. Khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn đực Duroc, L19 với nái F1(LxY) và F1(YxL) nuôi tại Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập VI, số 6: 537 - 541.

John Mabry. 1998. Đánh giá lợn Quốc Gia sử dụng BLUP ở Hoa Kỳ. Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trang: 5 - 9.

Đỗ Đức Lực, Bùi Văn Định, Nguyễn Hoàng Định, Phạm Ngọc Thạch, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Văn Duy, V. Verleyen, F. Farnir, P.Leroy và Đặng Vũ Bình. 2008. Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn Pietrain kháng stress nuôi tại Hải Phòng (Việt Nam). Tạp chí Khoa học và Phát triển, 6(6): 549 - 555.

Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Farnir Frédéric, Pascal Leroy and Đặng Vũ Bình. 2013. Sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn đực Piétrain kháng stress thuần và đực lai với Duroc. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013. Tập 11, số 2: 217 - 222.

Đỗ Đức Lực, Nguyễn Chí Thành, Bùi Văn Định, Vũ Đình Tôn, F.Farnir, P.Leroy và Đặng Vũ Bình. 2011. Ảnh hưởng của Halothane đến khả năng sinh trưởng của lợn và sự xuất hiện tần số kiểu gen ở đời sau. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập IX, số 2: 225 - 232.

Kiều Minh Lực. 1999. Di truyền giống động vật. Chương trình nâng cao cho cán bộ kỹ thuật. Viện KHKT Miền Nam. Trang 1 - 9; 45 - 68.

Kiều Minh Lực. 2001. Ảnh hưởng của thông số di truyền và mô hình phân tích thống kê đến giá trị giống của tính trạng tăng trọng và dày mỡ lưng ở heo bằng phương pháp BLUP. Đánh giá giá trị di truyền một số tính trạng kinh tế quan trọng ở lợn. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, trang: 16 - 24.

Mabry J., Isler G., Ahlschwede W. 1996. Những hướng dẫn cho các nhà chọn giống. Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp, Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 123 - 130.

Minh Nhật. 2004. Xây dựng chỉ số chọn lọc và đánh giá tiến bộ di truyền của một số tính trạng sản xuất trên đàn lợn nái và lợn đực thuần chủng tại xí nghiệp chăn nuôi lợn Phú Sơn. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình. 2010. Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(Landrace x Yorkshire), F1(Yorkshire x Landrace) phối giống với đực Duroc và L19. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập VIII, số 5: 807 - 813.

Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Quế Côi, Trịnh Quang Tuyên, Lê Thị Thúy, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Ngọc Phục, Nguyễn Tiến Thông, Nguyễn Hữu Xa, Ngô Văn Tấp và Vũ Văn Quang. 2012. Khả năng sản xuất của lợn đực lai (Pietrain x Duroc) và (Duroc x Pietrain). Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 35, tháng 4 - 2012, trang 23 - 31.

Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình. 2006. Năng suất sinh sản, sinh trưởng, chất lượng thân thịt của các công thức lai giữa lợn nái F1(L×Y) phối với đực Duroc và Pietrain. Tạp trí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp. Trường Đại học học Nông nghiệp Hà Nội, IV (6): 48 - 55.

Trịnh Công Thành và Dương Minh Nhật. 2005. Đánh giá tiến bộ di truyền của một số tính trạng sản xuất trên đàn lợn nái và đực thuần tại xí nghiệp chăn nuôi lợn Phú Sơn. Tạp chí chăn nuôi, số 6(76): 4 - 6.

Trịnh Công Thành. 2002. Bước đầu xây dựng hệ thống đánh giá di truyền heo ở Tp. Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học. Sở NN & PTNT Tp. HCM.

Nguyễn Văn Thiện, Trần Thế Thông, Nguyễn Thiện, Đinh Hồng Luận, Lê Thanh Hải, Đặng Vũ Bình, Nguyễn Quế Côi, Trần Kim Anh, Võ Hồng Hạnh, Võ Văn Sự và Tạ Thị Bích Duyên. 1995. Nghiên cứu dụng chỉ số chọn lọc (SI) và dự đoán không chệch tuyến tính tốt nhất (BLUP) để xác định giá trị gây giống dự đóan (EBV) của lợn nuôi ở Việt nam. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi (1969 - 1995). Viện Chăn nuôi. Nhà xuất bản nông nghiệp: 60 - 65.

Nguyễn Văn Thiện. 1995. Di truyền học số lượng ứng dụng trong chăn nuôi. NXB Nông nghiệp. 1995.

Trần Thế Thông và Lê Thanh Hải. 1982. Xây dựng chỉ số chọn lọc đối với lợn đực hậu bị giống Móng Cái. Tạp chí KH và kỹ thuật nông nghiệp. Số 238: 167 - 170.

Nguyễn Hữu Tỉnh. 2009. Đánh giá di truyền đàn giống thuần Yorkshire và Landrace liên kết giữa các trại nhằm khai thác hiệu quả nguồn gen và nâng cao chất lượng giống. Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp.

Nguyễn Ngọc Tuân và Trần Thị Dân. 2001. Ứng dụng tin học trong quản lý thành tích và sức khoẻ của đàn heo sinh sản nuôi công nghiệp. Tập san KHKT Nông nghiệp. Số 3/2001. NXB Nông nghiệp. Trang: 62 - 70.

Chế Quang Tuyến, Vũ Thị Lan Phương, Huỳnh Thị Thi. 2001. Chọn lọc xây dựng đàn hạt nhân của 2 giống Yorkshire và Duroc nuôi tại Trung tâm nghiên cứu và HLCN Bình Thắng. Đề tài 08-06 (4/2001). 13.

Giang Hồng Tuyến. 2008. Nghiên cứu chọn lọc nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ổ đối với nhóm lợn MC3000, khả năng tăng khối lượng và tỉ lệ nạc đối với nhóm lợn MC15. Luận án tiến sỹ nông nghiệp. Hà Nội - 2008.

Phùng Thị Vân, Hoàng Hương Trà, Lê Thị Kim Ngọc, Trương Hữu Dũng. 2001. Nghiên cứu khả năng cho thịt của lợn lai giữa hai giống Landrace x Yorkshire, giữa 3 giống Landrace x Yorkshire x Duroc và ảnh hưởng của 2 chế độ nuôi tới khả năng cho thịt của lợn ngoại có tỉ lệ nạc > 52%. Báo cáo khoa học Chăn nuôi Thú y 1999 - 2000, Phần chăn nuôi gia súc, Tp Hồ Chí Minh, 217 - 219.

Nguyễn Thị Viễn. 2005. Giá trị kinh tế của tính trạng độ dày mỡ lưng và dày cơ thăn trong hệ thống sản xuất và phân phối thịt khu vực Tp. HCM. Tạp chí Chăn nuôi. Số 12 - 05: 4 - 6.

Zimmerman D.R., Purkinser E.D., Parker J.W. 1996. Quản lý lợn cái và lợn đực hậu bị để sinh sản có hiệu quả. Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp. Nhà xuất bản Bản đồ. Hà Nội, 185 - 190.

Tiếng nước ngoài

Alfonso, L., J.L. Noguera, D. Babot and J. Estany. 1997. Estimates of genetic parameters for litter size at different parities in pigs. Livest. Prod. Sci. 47: 149 - 156.

Alonso. V, M. M. Campo, S. Espaol, P. Roncal, J. A. Beltr¸n. 2009. Effect of crossbreeding and gender on meat quality and fatty acid composition in pork. Meat Science 81, 209 - 217.

Arango, J., I. Misztal, S. Tsuruta, M. Culbertson, and W. Herring. 2005. Threshold-linear estimation of genetic parameters for farrowing mortality, litter size, and test performance of Large White sows. J. Anim. Sci. 83: 499 - 506.

Bager, F., Emborg, H. D., Lund, S. L., Halgaard, C., & Thode, J. P. 1995. Control of Salmonella in Danish pork. Fleischwirtschaft, 75, 1000 - 1001.

Banaszewska D., S. Kondracki, A. Wysokinska. 2007. The influence of the season on the sperm morphology young boars used for insemination. Acta Scientiarum Polonorum - Zootechnica 6(2): 3 - 14.

Berger P. J., Christian L., Louis C. F. and Mickelson J. R. 1994. Estimation of genetic parameters for growth, muscle quality, and nutritional content of meat products for centrally tested purebred marked pigs. Research invesment report 1994, NPPC, Des Moines, Iowa, USA, 51 - 63.

Bidanel J. P., Bonneau M., Pointillart A., Gruand J., Mourot J. and Demade I. 1991. Effects of exogenous porcine somatotropin (pST) administration on growth performance, carcass traits, and pork meat quality of Meishan, Pietrain, and crossbred gilts. Journal of Animal Science, 69, 3511 - 3522.

Black, J. B., B. P. Mullan, M. L. Lorschy and L. R. Giles. 1993. Lactation in sow during heat stress. Livest. Prod. Sci. 35: 153 - 170.

Blasco A., Binadel J. P. and Haley C. S. 1995. Genetic and neonatal survial. The Neonatal pig. Development and Survial, Valey, M. A. (Ed.), CAB, International, Wallingford, Oxon, UK, 17 - 38.

Boyette. K. E., Ashwell. M. S. and Cassady. J. P. 2005. Characterization of follistatin as a candidate gene for litter size in Pigs. North Carolina State University. 40 - 48.

Bunter K.L. 1997. Genetics relationships between age at first farrowing, sow stayability, and other sow reproductive traits. Proc. Assoc. Admvt. Anim. Breed. Genet, 12. pp: 503 - 506.

Castro M. L. S., Deschamps J. C., Meinke W., Siewedt F., Cardelino R. A. 1997. Effect of season of semen collection for ejaculate volume, sperm mortility and semen doses in pigs. Animal Breeding Abstracts 65(9), ref., 4806.

Channon. H.A., Payne. A.M., Warner. R.D. 2003. Effect of stun duration and current level applied during head to back and head only electrial stunning of pigs on pork quality compared with pigs stunned with CO2, Meat Science, 65: 1325 - 1333.

Chen WengGuang, Li JiaQi, Yuan JianKang, Li Zhen Quan, Zhong AiWei, Li Xuejun. 1997. Selecsion of new strains of Duroc pigs, Journal of South China Agricultural University, (18), pp. 79-84.

Chen, P., T.J. Baas, J.W. Mabry, K.J. Koehler. 2003. Genetic parameters and tends for litter traits in U.S. Yorkshire, Duroc, Hampshire and Landrace pigs. J. Anim. Sci. 81: 46 - 53.

Ciereszko A., J. S. Ottobre, J. Glogowski. 2000. Effects of season and breed on sperm acrosin activity and semen quality of boars. Animal Reproduction Science 64, 89 - 96.

Cleveland, E. R., R. K. Johnson, and R. W. Mandigo. 1983. Index selection and feed intake restriction in swine. I. Effect on rate and composition of growth. Journal of Animal Science, Vol. 56. No. 3: 560 - 569

Clutter A. C. and Brascamp E. W. 1998. Genetic of performance traits. The genetics of the pig, Rothschild, M.F. and Ruvinsky, A. (eds). CAB International, 427 - 462.

Clutter A.C. 1998. Genetics of performance traits. In 'The genetics of the pig.' (Eds MF Rothschild, A Ruvinsky) pp. 325 - 344.

Cunningham P. J., England M. E., L. D. Young, R. D. Zimmerman. 1979. Selection for ovulation rate in swine: Correlated responses in litter size and weight. Journal of Animal Science. Vol. 48 . pp 509 - 516

Czarnecki R., Rozycki M., Udala J., Kawecka M., Kamyczek M., Pietruszka A., Delikator B. 2000. The growth rate, meatiness value and reproductive performance of young Duroc boars and their hybrids with the Peitrain breed. Animal Breeding Abstracts 68(8), ref., 4724.

Damgaard, L. H., L. Rydhmer, P. Løvendahl, and K. Grandinson. 2003. Genetic parameters for within-litter variation in piglet birth weight and change in within-litter variation during suckling. J. Anim. Sci. 81:604 -610.

Dan T. T and Summer P. M. 1995. Factors effecting farrowing rate and birth litter size in pigeries in Southern Vietnam and Queesland. Exploring apporoaches to research in ther animal science in Vietnam 8/1995, pp: 76 - 81.

Després P.; Martinal - BottÐ F.; Lagant H.; Terqui M. and Legault C. 1992. Comparison of reproduction perfomance of three genetic types of sows: Large White (LW), hyperprolific Large White (LWH), Meishan (MS) (in Frech). JournÐes de la Recherche Porcine en France 24. 1992. pp 25 - 30.

Ducos A. 1994. Genetic evaluation of pigs tested in central stations using a mutiple trait animal model, Doctoral Theris, Institut National Agromique Paris - Grigson, France.

Edwards, D.B., R. O. Bates, and W. N. Osburn. 2003. Evaluation of Duroc- vs. Pietrain-sired pigs for carcass and meat quality measures, Journal of Animal Science, 81, 1895 - 1899.

Eikelenboom, G., Bolink, A. H., & Sybesma, W. 1991. Effects of feed withdrawal before delivery on pork quality and carcass yield. Meat Science, 29, 25 - 30.

Ellis, M., J. P. Chadwick, W. C. Smith and R. Laird. 1988. Index selction for improved growth and carcass characteristics in a population of Large White pigs. Animal production, 46:265 - 275.

Falconer, D. S. and T. F. C. Mackay. 1996. Introduction to quantitative genetics. Fourth edition. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England. 462 pages.

Fischer, K., Augustini, C., & McCormick, R. 1988. Effect of fasting time before slaughter on the quality of pigmeat. Fleischwirtschaft, 68, 485 - 488.

Gourdine, J.L., J.K. Bidanel, J. Noblet and D. Renaudeau. 2006. Effects of breed and season on performance of lactating sows in a tropical humid climate. J. Anim. Sci. 84:360 - 369.

Grandinson, K., Rydhmer, L., Strandberg, E., Solanes, F.X. 2005. Genetic analysis of body condition in the sow during lactation, and its relation to piglet survival and growth. Anim. Sci. 80, 33 - 40.

Gu, Y., C. S. Haley, and R. Thompson. 1989. Estimates of genetic and phenotypic parameters of litter traits from closed line of pigs. Anim. Prod. 49:477 - 482.

Gunsett F.C. and Robison O.W. 1990. Crossbreeding effects on reproduction, growth and carcass traits. Genetics of Swine, Young L.D. (ed) NC - 103 Publication, 120 - 256.

Hamann, H., R. Steinheuer and O. Distl. 2004. Estimation of genetic parameters for litter size as a sow and boar trait in German herbook Landrace and Pietrain swine. Livest. Pro. Sci. 85, 201 - 207.

Hammell K., L., Laforest J.P. and Dufourt J.J. 1993. Evaluation of growth performence and carcass characteristics of commercial pigs produced in Quebec. Canadian J. of Animal science 73, 495 - 508.

Hanenberg, E.H.A.T, E.F. Knol and J.W.M. Merks. 2001. Estimates of genetic parameters for reproduction traits at different parities in Dutch Landrace pigs. Prod. Sci. 69: 179 - 186.

Hermesch S., Luxford B. and Graser H.U. 1995. Estimation of genetic parameters for reproductive traits, production, carcase and meat quality traits in Australia pigs. Prod. Aust. Assoc. Anim. Breed. Genet. No. 11. pp: 647 - 650.

Hermesch, S., B. G. Luxford and H. U. Graser. 2000. Genetic parameters for lean meat yield, meat quality, reproduction and feed efficiency traits for Australian pigs. 1. Description of traits and heritability estimates. Livest. Prod. Sci., 65: 239 - 248.

Heyer. A, Andersson . K, Leufven. S, Rydhmer. L and Lundstrom. K. 2005. The effects of breed cross on performance and meat quality of once - bred gilts in a seasonal outdoor rearing system, Arch. Tierz., Dummerstorf, 48 (4): 359 - 371.

Hick, C., M. Satoh, K. Ishii, S. Kuroki, T. Fujiwara and T. Furukawa. 1998. Estimates of genetic parameters for daily gain and carcass traits in swine. Animal Science and Technology (Jpn), 69 (12): 1094 - 1098.

Holl J. W. and Robison O. W. 2003. Results from nine generations of selection for increased litter size in swine. Journal of animal science, 81: 624 - 629.

Holm, B., Bakken M., Klemetsdal G., and Vangenet O. 2004. Genetic correlations between reproduction and production traits in swine. Journal of Animal Science, 82, 3458 - 3464.

Hoque M.A., Amin M.R. and Baik D.H. 2002. Genetics and non-genetic cause of variation ih gestation length, litter size and litter weight. Asian - Austrailan, Journal of aniaml Sciences, Vol. 15, No.6, 6-2002, pp. 772-775

Huang. S.Y., Kuo. Y.H., Lee. Y.T., Tsou. H.L., Lin. E.C., Ju.c.c., Lee. W. C. 2002. Association of heat shock protein 70 with semen quality in boars. Animal Reproduction Science 63, 231 - 240.

Imboonta, N., Rydhmer, L., and Tumwasorn, S. 2007. Genetic parameters for reproduction and production traits of Landrace sows in Thailand. Journal of Animal Science, 85, 53 - 59.

Johnson R. K. 1990. Inbreeding effects on reproduction, growth and carcass traits. Genetics of swine, Young, L, D (ed), NC - 103 publication, 257 - 280.

Johnston, L. J., D. E. Orr Jr, L. F. Tribble and J. R. Clarke. 1986. Effect of lactation and rebreeding phase energy intake on primiparous and multiparous sow performance. J. Anim. Sci. 63: 804 - 814.

Joo. S.T., Kauffmanf. R.G., Kim. B.C., Park. G. B. 1999. The relationship of sarcoplasmic and myofibrinllar protein solubility to colour and water - holding capacity in porcine longissimus muscle, Meat Science, 52: 291 - 297.

Kaplon, M.J., Rothschild, M.F., Berger, P. J. and Healey, M. 1991. Population parameter estimates for performance and reproductive traits in Polish Lager White nucleus herds. J. Anim. Sci., 69: 91- 98.

Kazuo Ishii Hiroshi Takahashi and Tsutomu Furukawa. 2005. The development of pig breeding system in Japan. International workshop on Improving total Farm Efficiency in swine production; 7-11/11/2005.

Kieu Minh Luc. 2008. Genetic (Co) variances and Genetic Trends for Number Born Alive, Farrowing Interval and Farrowing to Weaning Interval in Exotic Pig Breeds in Vietnam. Proceedings of the 13th AAAP, Hanoi, Vietnam, September 22 - 26, 2008.


Каталог: uploads -> files
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
files -> BẢng tóm tắt quyền lợI, phạm VI, CÁC ĐIỂm loại trừ VÀ HƯỚng dẫn thanh toán bảo hiểm của hợP ĐỒng nguyên tắc tập thể ngưỜi thân cbcnv vsp

tải về 1.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương