Quy trình nhập hồ SƠ nhân sự MỚi vào phần mềm quản lý nhân sự (pmis)tải về 1.74 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


QUY TRÌNH NHẬP HỒ SƠ NHÂN SỰ MỚI

VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ (PMIS)

Thực hiện Thông tư số 07/2009/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND Tỉnh An Giang phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư số 07/2009/TTLT/BGD&ĐT-BNV tại tỉnh An Giang, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được giao quyền tự chủ trong việc tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, để quản lý thống nhất dữ liệu nhân sự, Sở GDĐT An Giang tập trung nhập thông tin ban đầu và thống nhất cấp mã hồ sơ cho nhân sự mới. Quy trình thực hiện như sau :

1/- Khi tuyển dụng nhân sự mới, trường lập danh sách đề nghị nhập dữ liệu (theo mẫu) gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDĐT). Phòng GDĐT tập hợp danh sách các trường thuộc phạm vi quản lý chuyển về Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng TCCB) Sở đề nghị nhập dữ liệu. (Các đơn vị trực thuộc Sở nộp danh sách đề nghị nhập dữ liệu trực tiếp về Phòng TCCB Sở).

Đối với các trường hợp do Sở tổ chức tuyển dụng thì các đơn vị không cần phải lập danh sách đề nghị nhập dữ liệu.

2/- Phòng TCCB Sở căn cứ danh sách đề nghị của các đơn vị thực hiên cấp mã hồ sơ và nhập dữ liệu nhân sự vào CSDL nhân sự của Sở.

3/- Phòng TCCB Sở trích dữ liệu nhân sự đã nhập chuyển về cho các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện ghép vào CSDL nhân sự của đơn vị.

4/- Các Phòng GDDT trích dữ liệu nhân sự về cho các trường trực thuộc Phòng để ghép vào CSDL nhân sự của trường.

5/- Các trường thực hiện in Phiếu thông tin nhân sự từ phần mềm cho các đương sự khai bổ sung các thông tin theo quy định, cập nhật vào CSDL nhân sự của trường.

6/- Các trường báo cáo dữ liệu định kỳ về Phòng GDĐT (hoặc Sở - đối với các đơn vị trực thuộc Sở) theo quy định; Phòng GDĐT cập nhật dữ liệu báo cáo của các trường, trích toàn bộ dữ liệu gửi về Sở theo quy định 1 lần/quý.

7/- Sở cập nhật dữ liệu của các đơn vị vào CSDL nhân sự của Sở.


--------------------------------

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬP DỮ LIỆU NHÂN SỰ MỚI


Số TT

Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

Ngày vào ngành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ngày về cơ quan

Công việc/chức danh
được phân công


Trình độ CM

Môn đào tạo

Hình thức

Năm TN

Trường đào tạo

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mã ngạch

Bậc

Hệ số

Ngày tính mốc
nâng lương


Đơn vị công tác

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUY TRÌNH LÀM HỒ SƠ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM NGẠCH

(Có thể chọn 01 trong 02 cách sau)
I./ CÁCH LÀM THỦ CÔNG

1./ Các bước tiến hành:

Khi tiếp nhận viên chức đã trúng tuyển trong đợt tuyển viên chức, Thủ trưởng đơn vị làm các công việc sau:

- Thủ trưởng đơn vị ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

- Ban hành Quyết định phân công người hướng dẫn tập sự (chậm nhất sau 7 ngày làm việc, kể từ khi viên chức đến nhận việc).

- Thời gian tập sự của các ngạch:

+ Nhóm ngạch loại C (Có hệ số lương bậc 1 nhỏ hơn 1,86): 03 tháng

+ Nhóm ngạch loại B (Có hệ số lương bậc 1 là 1,86): 06 tháng

+ Nhóm ngạch loại A (Có hệ số lương bậc 1 là 2,10 hoặc 2,34): 12 tháng.

- Viên chức được phân công hướng dẫn tập sự tiến hành dự giờ, thăm lớp theo quy định, hướng dẫn viên chức xử lý các công việc có liên quan đến chuyên môn.

- Mỗi người được hướng dẫn 01 người tập sự trong cùng một thời gian, trường hợp đặc biệt không đủ người hướng dẫn tập sự phải có ý kiến đồng ý của đơn vị quản lý cấp trên.

- Trước khi kết thúc tập sự 01 tháng, người hướng dẫn yêu cầu người tập sự báo cáo kết quả tập sự và lập bản đánh giá nhận xét người tập sự

- Sau quá trình tập sự, thủ trưởng đơn vị tiến hành đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự thông qua Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức. Hội đồng gồm thành phần sau:

+ Thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch Hội đồng;

+ Thành viên là cấp phó, đại diện cấp ủy, Chủ tịch CĐCS, Tổ trưởng chuyên môn, người hướng dẫn tập sự, Bí thư đoàn trường hoặc Bí thư Đoàn TNCS.HCM.

- Hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp như sau: (Mẫu đính kèm)

1./ Quyết định bằng văn bản cử người hướng dẫn tập sự của thủ trưởng đơn vị.

2./ Bản báo cáo kết quả tập sự của người tập sự.

3./ Bản đánh giá, nhận xét của người hướng dẫn tập sự đối với người tập sự.

4./ Hồ sơ có liên quan trong quá trình hướng dẫn tập sự:

* Đối với giáo viên: 6 phiếu dự giờ + 2 biên bản kiểm tra hồ sơ, sổ sách.

* Đối với nhân viên: 2 biên bản kiểm tra hoạt động và hồ sơ sổ sách.

- Sau khi ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức, thủ trưởng đơn vị kẹp tất cả các hồ sơ trên và quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp lưu vào hồ sơ cá nhân của viên chức.

- Thủ trưởng đơn vị làm mẫu hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định (Theo Thông tư quy định).

- Nếu người tập sự không đạt yêu cầu, Thủ trưởng đơn vị ra quyết định Chấm dứt hợp đồng làm việc. Cần phải nêu rõ lý do Chấm dứt hợp đồng làm việc trong quyết định.* Một số điểm cần lưu ý:

- Chọn viên chức hướng dẫn tập sự phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, phải là viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có cùng chuyên ngành đào tạo, có khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự và có thời gian công tác tối thiểu là 05 năm. Trường hợp không có người có cùng chuyên ngành đào tạo thì người đứng đầu đơn vị hợp đồng viên chức có cùng chuyên ngành đào tạo ở đơn vị khác để hướng dẫn viên chức tập sự. Riêng đối với nhân viên thì người đứng đầu đơn vị có thể trực tiếp hướng dẫn.

- Người hướng dẫn tập sự phải theo dõi, hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự được quy định tại khoản 4 – Điều 20- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

- Tham gia dự giờ, góp ý cho người tập sự.

- Phải có bản đánh giá, nhận xét kết quả đối với người tập sự để báo cáo Thủ trưởng đơn vị và chịu trách nhiệm về việc đánh giá của mình.- Chế độ, chính sách đối với người tập sự và hướng dẫn tập sự được quy định tại Điều 22 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

- Người tập sự bị Chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được trợ cấp 01 tháng lương.

- Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2./ Các biểu mẫu đính kèm hồ sơ bổ nhiệm ngạch:

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TRƯỜNG …….. …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-…………

………………, ngày tháng năm


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ………………………..
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV;

Căn cứ Quyết định số ……., ngày tháng năm của ……………….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 201…- 201..

Xét năng lực công tác và tình hình thực tế của đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Ông (Bà) Nguyễn Văn A, sinh ngày …………….., trình độ chuyên môn …………. hướng dẫn tập sự cho Ông (Bà) Trần Thị C, sinh ngày ……….. , trình độ chuyên môn ……………. .

Điều 2. Thời gian hướng dẫn tập sự kể từ ngày ………… đến hết ngày ………., Ông (Bà) Nguyễn Văn A được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự.

Điều 3. Bộ phận kế toán của đơn vị và Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HSVC.


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc………………, ngày tháng năm


BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ

I./ Sơ yếu lý lịch của người tập sự:

Họ và tên: ……………………………………… Nam (Nữ):..………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………….

Ngày được tuyển dụng: ………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………….II./ Tự nhận xét kết quả tập sự: Bản thân xin tự nhận xét kết quả tập sự như sau:

1/ Nắm vững những quy định của Luật viên chức, quyển và nghĩa vụ của viên chức, những điều viên chức không được làm, chức năng, quyền hạn, nội quy, quy chế của đơn vị đang công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………2/ Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3/ Tự giải quyết, thực hiện các công việc được giao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4/ Tự nhận xét chung: ………………………….

Người viết


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc………………, ngày tháng nămBẢN ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

I./ Sơ yếu lý lịch của người hướng dẫn tập sự:

Họ và tên: ……………………………………… Nam(Nữ):…………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………….

Ngày được tuyển dụng: ………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công hướng dẫn tập sự: …………………………….II./ Đánh giá, nhận xét: Xin đánh giá, nhận xét kết quả tập sự của ……………. như sau:

1/ Nắm vững những quy định của Luật viên chức, quyển và nghĩa vụ của viên chức, những điều viên chức không được làm, chức năng, quyền hạn, nội quy, quy chế của đơn vị đang công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………2/ Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3/ Tự giải quyết, thực hiện các công việc được giao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4./ Kết luận và đề nghị: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người viết


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TRƯỜNG…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-…….

………………, ngày tháng năm


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ …………………….

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV;

Căn cứ Quyết định số ……., ngày tháng năm của ……………….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 201…- 201..

Xét biên bản họp xét công nhận hết thời gian tập sự của viên chức ngày …../…./201…,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Ông (Bà) Trần Thị C, sinh ngày ………….., trình độ chuyên môn ………… vào ngạch giáo viên …………. bậc 1 – Hệ số ……….. kể từ ngày 01/9/201…

Điều 2. Thời gian để tính nâng bậc lương lần sau của Ông (Bà) Trần Thị C kể từ ngày 01/9/201..

Điều 3. Bộ phận kế toán của đơn vị và Ông(Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HSVC.ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TRƯỜNG….. …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-…….

………………, ngày tháng năm


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ …………………….

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV;

Căn cứ Quyết định số ……., ngày tháng năm của ……………….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 201…- 201..

Xét biên bản họp xét đánh giá quá trình tập sự của viên chức ngày …../…./201…,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng làm việc Ông (Bà) ……………………………, sinh ngày ……………, giáo viên trường ………………., được tuyển dụng từ ngày ………… ngạch ………; bậc ….; hệ số …………(85%) kể từ ngày ………..…..

Lý do: ……………………………….Điều 2 . Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của đương sự được cấp phát đến hết ngày ……………. Đương sự được hưởng trợ cấp bằng 01 (một) tháng lương, các khoản phụ cấp (nếu có) và tiền tàu xe về nơi cư trú – (Nếu có thời gian công tác từ 06 tháng trở lên)

Điều 3. Bộ phận kế toán của đơn vị và Ông(Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HSVC

II./ CÁCH RA QUYẾT ĐỊNH TỪ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ (PMIS)

Vào chương trình PMIS chọn Nghiệp vụ → Bổ nhiệm ngạchSau khi nhấp chuột vào Bổ nhiệm ngạch, màn hình sẽ hiển thị
S
01/09/2012
au đó ta chọn vào cây thư mục tên của đơn vị mình và điền vào ô Tính đến ngày

thì màn hình sẽ hiển thị.Nhấp chuột đánh dấu vào ô trước tên người (nếu có nhiều người, chương trình cho phép bổ nhiệm cùng lúc nhiều hồ sơ, với điều kiện các hồ sơ có cùng mã ngạch và cùng ngày bổ nhiệm)

Sau đó nhấp chuột ô Bổ nhiệm ngạch, màn hình sẽ hiển thị

Và yêu cầu khai báo loại cán bộ, ta chọn loại “Hợp đồng không thời hạn”

Sau khi thực hiện, tên GV sẽ được chuyển từ Danh sách chờ bổ nhiệm sang Danh sách đã bổ nhiệm (đồng thời trong CSDL cũng đã được cập nhật thông tin mới về việc bổ nhiệm ngạch).

Lần lược thực hiện tiếp thao tác Bổ nhiệm ngạch cho đến khi không còn hồ sơ nào ở tag Danh sách chờ bổ nhiệm (tất cả đã chuyển sang tag Danh sách đã bổ nhiệm).Nhấp chuột vào ô “Chọn toàn bộ cán bộ” để chọn in tất cả các hồ sơ vừa bổ nhiệm ngạch, nhấp chuột vào nút In quyết định thì sẽ ra file Word các quyết định bổ nhiệm ngạch.


QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN
Nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo tháng (tháng trước ra quyết định cho tháng sau).

Vào đầu tháng cuối năm, Thủ trưởng đơn vị trích dữ liệu được nâng bậc lương năm sau (kể cả nâng phụ cấp thâm niên vượt khung) từ phần mềm PMIS và niêm yết cho công chức, viên chức biết ít nhất 5 ngày làm việc. Nếu có sai sót thì cá nhân phản ánh đển thủ trưởng đơn vị điều chỉnh danh sách nâng bậc lương chính thức của năm sau. Căn cứ dữ liệu chính thức, hằng tháng Thủ trưởng đơn vị ra quyết định nâng bậc lương cho viên chức hoặc đề nghị cấp trên ra quyết định (nếu không bị xử lý kỷ luật). Trích dữ liệu theo các bước sau:

- Vào chương trình Quản lý nhân sự PMIS;

- Chọn nghiệp vụ → Quản lý nâng lươngSau đó chọn vào cây thư mục chọn đơn vị và ngày cần xử lý quá trình nâng lương

V
30/09/2012
í dụ:
Trong ảnh là xử lý nâng lương Quý 3 năm 2012 của trường THPT Long Xuyên thì đánh số vào ô: Tính đến ngày: (Nếu lập danh sách theo năm thì cũng làm các bước tương tự)
Chương trình đã mặc định chọn tất cả và chọn toàn bộ loại cán bộ.

- Nhấp chuột vào ô Lập danh sách, màn hình sẽ hiển thị:Tiếp tục nhấp chuột vào ô chọn toàn bộ và sau đó nhấp chuột vào In quyết định, màn hình sẽ hiển thị Quyết định nâng lương của tất cả cán bộ viên chức. (tất cả nhũng người sẽ được nâng lương trong Quý)

Tuy nhiên, Thủ trưởng đơn vị cần lưu ý một số điểm như sau:

- Trước khi in quyết định, in danh sách dự kiến được nâng lương trong tháng và niêm yết danh sách cho cán bộ, công chức, viên chức xem trong thời gian 05 ngày làm việc. Để in được danh sách dự kiến nâng lương thì thực hiện như sau: Đóng file word của quyết định nâng lương, vào ổ đĩa C → Program File → SREM → PMIS → dsluong.

Nếu công chức viên chức báo có sai sót, vào chương trình PMIS chỉnh sửa cho đúng theo hồ sơ. (Vào phần thông tin lương, phụ cấpQuá trình hưởng lương để sửa).

- Sau đó lập danh sách của Thủ trưởng đơn vị và các Phó thủ trưởng đơn vị và Giáo viên trung học cao cấp (nếu có) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý) ra quyết định.

- Đối tượng hợp đồng theo nghị định 68 thì không ban hành quyết định nâng lương mà chỉ lập lại Hợp đồng và trong hợp đồng mới tăng lên 01 bậc lương. ( 02 năm hợp đồng 01 lần theo mẫu hợp đồng Nghị định 68).

Lưu ý: Những người đã được tuyển vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực, đang làm các công việc như lái xe, bảo vệ, tạp vụ… thì không thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định 68 mà thủ trưởng đơn vị vẫn ban hành quyết định nâng lương như những viên chức khác.

- Những người có thâm niên vượt khung thì có thể sử dụng từ chương trình hoặc làm thủ công như sau:

Sau khi chạy chương trình đến hiển thị quyết định nâng lương, đóng file word của quyết định nâng lương, vào ổ đĩa C → Program File → SREM → PMIS → dsluong. Sau đó cắt danh sách những người vượt khung sang sheet khác và làm các bước sau:

Mail merge giữa danh sách công chức, viên chức có thâm niên vượt khung với mẫu quyết định để in quyết định của những người có thâm niên vượt khung. (Mẫu quyết định vượt khung đính kèm)

Sau khi in quyết định xong. Trở lại chương trình sẽ nhấp chuột vào ô cập nhật để chương trình tự động cập nhật hết những người nâng lương trong tháng … của năm 2012. ( hoặc theo năm)

Ngoài ra, Hiệu trưởng có thể làm quyết định nâng lương thủ công (theo mẫu đính kèm)

Sau khi ban hành quyết định nâng lương theo tháng, Thủ trưởng đơn vị tổng hợp danh sách báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng GDĐT theo phân cấp quản lý theo Quý.

* Lưu ý: Thời gian kéo dài nâng lương khi viên chức bị kỷ luật:

- Khiển trách: 03 tháng;

- Cảnh cáo: 06 tháng;

- Cách chức: 12 tháng.

Mẫu áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TRƯỜNG……. …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-...............

………………, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………… …………………..

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV;

Xét điều kiện được nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương cho Ông (Bà): …………………

Đơn vị: ………………………….

Ngạch: …………………. - Mã ngạch : …………….

Từ bậc: ……… - Hệ số: ………………..

Lên bậc: …….. - Hệ số: ……….. kể từ ngày …………..

Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày …………….Điều 2. Bộ phận Kế toán của đơn vị và Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như điều 2;

- Lưu VT, HSVC.

Mẫu áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TRƯỜNG…….. …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-……

………………, ngày tháng nămQUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ………………………..

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV;

Xét điều kiện được nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: Ông (Bà): ……………………

Đơn vị: ………………- Ngạch: ……… - Bậc: …… - Hệ số: ……..

Phụ cấp thâm niên vượt khung cũ: ……….

Được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung mới: ……….

Kể từ ngày: ………………

Điều 2. Bộ phận kế toán của đơn vị và Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như điều 2;

- Lưu VT, HSVC.

Mẫu áp dụng đối với các Phòng GDĐT

UBND………………………….

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-PGDĐT

………………, ngày tháng năm


QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho công chức, viên chức
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………………..

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội Vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;: DesktopModules -> CMSP -> DinhKem
DinhKem -> Mã đề: 001 Họ tên: Lớp 12A
DinhKem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
DinhKem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
DinhKem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
DinhKem -> Năm học đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
DinhKem -> NHÀ thơ ANH thơ Tiểu sử
DinhKem -> Buổi họp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của ubnd tỉnh và cơ quan ban ngành: ông Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ubnd tỉnh; Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
DinhKem -> Môn: Tiếng Anh 10 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ và tên: lớp 10A …
DinhKem -> A. Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
DinhKem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương