Môn: Tiếng Anh 10 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ và tên: lớp 10A …tải về 113.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích113.46 Kb.
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK II (10-11)

Môn: Tiếng Anh 10

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ………………………. Lớp 10A …..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Pronunciation: Hãy chọn từ mà phần ghạch chân của nó có cách phát âm khác với những từ còn lại. (0.75đ)

1.A. played B. cooked C. opened D. loved

2.A. cuts B. caps C. books D. pubs

3. A. music B. listen C. start D. sightStress: Hãy chọn từ mà có dấu nhấn chính ở vị trí khác so với những từ còn lại(0.75đ)

4.A. forest B. festival C. funeral D. emotion

5.A. music B. tropical C. dependent D. chemical

6.A. audience B. detective C. character D. fictionVocabulary: Hãy chọn đáp án đúng nhất (ứng với a, b, c hoặc d) để hoàn thành các câu sau: (1đ)

7. Folk music ________babies to sleep.

A. makes B. wakes C. lulls D. lets

8. Cuc Phuong National Park is __________ 160 km South West of Ha Noi.

A. located B. laid C. held D. surrounded

9. I haven’t been to the cinema for a decade.

A. five years B. seven year C. twenty years D. ten years

10. 'Tien Quan Ca', the Vietnam national_________ was written by Van Cao.

A. folk song B. music C. anthem D. pop song

Grammar: Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau: (2.75 đ)

11. It was not_______2002 that she _________ a teacher.

A. until – became B. until – has become

C. in – become D. in – had become

12. If you ________a choice, which country would you visit?

A. have B. had C. will have D. have had

13. If you__________hard, you wouldn’t have failed the exams

A. study B. studies C. have studied D. had studied

14. My shool_________next month.

A. will repair B. will be repaired C. has been repaired D. is repaired

15. Last night, I saw _________film at ________Rex Cinema.

A. the – the B. a – the C. a – Ø D. a – a

16. The movies on TV last night made me ____________.

A. bore B. boring C. bored D. boredom

17. I find horror films really________.

A. disgust B. disgusts C. disgusting D. disgusted

18. “ _______is it from here to the cinema?”

“ About 2 km.”

A. How much B. How long C. How far D. How often

19. “ _________are you learning Chinese for?”

_ “ To sing Chinese songs.”

A. What B. Why C. How D. Which

20. I was tired because I stayed up late last night.

A. If I had stayed up late last night, I would have been tired.

B. I hadn’t been tired if I wouldn’t have stayed up late last night.

C. If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t have been tired.

D. I wouldn’t be tired if I didn’t stay up late last night.

21. Peter ………….. English since he was 16.

A. studies B. have studied C. will study D. has studied

Mistakes: tìm lỗi sai cho các câu sau: (0.75đ)

22. The students were interesting in taking a field trip to the National Museum.

A B C D

23. If Mr. Black weren’t late, he wouldn’t have lost his job.A B C D

24. Do you know how getting to the post office from here.

A B C D

B.Phaàn töï luaän (4 ñ)

Reading: Ñoïc kyõ ñoaïn vaên vaø traû lôøi nhöõng caâu hoûi sau: (2ñieåm)

Country music is one of the most popular kinds of music in the United States today. Maybe country music is very popular because it is about simple but strong human feelings and events like love, sadness, good times and bad times. It tells real life stories and sounds the way people really talk. As life becomes more complicated and difficult, it is good to hear about simple ordinary people.

Country music is sometimes called country-western music. It comes from two kinds of music. One is the traditional music of the people in the Appalachian Mountains in the eastern of the United States. The other is traditional, cowboy music from the American West. The singers usually play guitars when they sing.

Country music became very popular in the South. During World War II, thousands of people from the South moved to the Northeast and the Midwest to work in factories. They took their music with them. Soldiers from the rest of the country went to army camps in the South and learned to enjoy country music there. Slowly, it became popular all over the United States.

1. Where is country music the most popular kinds of music?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Why does country music become popular?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. What do singers often play country music with?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. When did most people from the South move to the Northeast and the Midwest?

Writing : viết lại các câu sau theo yêu cầu: (2đ)

5 . The storm destroyed more than three hundred houses. (Đổi sang câu bị động)

…………………………………………………………………

6. I’m saving money. I want to go on an expensive holiday. (keát hôïp hai caâu laïi vôùi nhau söû duïng “to+Vo”)

 ………………..……………………………………………………………………..

7. My favorite musician is Tran Tien. (Haõy ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø gaïch döôùi )

…………………………………………………………………………………………

8. Nam didn't stop learning English until he was 24 year-old. (Haõy vieát laïi caâu söû duïng caáu truùc “It was not until…..that ……”)

 …………………………………………………………………………………………
………THE END!!!........

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK II (10-11)

Môn: Tiếng Anh 10

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ………………………. Lớp 10A …..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Vocabulary: Hãy chọn đáp án đúng nhất (ứng với a, b, c hoặc d) để hoàn thành các câu sau: (1đ)

1. Cuc Phuong National Park is __________ 160 km South West of Ha Noi.

A. laid B. located C. held D. surrounded

2. I haven’t been to the cinema for a decade.

A. ten years B. seven year C. twenty years D. five years

3. Folk music ________babies to sleep.

A. makes B. wakes C. lets D. lulls

4. 'Tien Quan Ca', the Vietnam national_________ was written by Van Cao.

A. folk song B. anthem C. music D. pop song

Pronunciation: Hãy chọn từ mà phần ghạch chân của nó có cách phát âm khác với những từ còn lại. (0.75đ)

5.A. cooked B. played C. opened D. loved

6.A. cuts B. caps C. pubs D. books

7. A. listen B. music C. start D. sightGrammar: Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau: (2.75 đ)

8. If you ________a choice, which country would you visit?

A. have B. will have C. had D. have had

9. If you__________hard, you wouldn’t have failed the exams

A. study B. studies C. have studied D. had studied

10. My shool_________next month.

A. will be repaired B. will repair C. has been repaired D. is repaired

11. Last night, I saw _________film at ________Rex Cinema.

A. the – the B a – a C. a – Ø D. a – the

12. It was not_______2002 that she _________ a teacher.

A. until – has become B. until – became

C. in – become D. in – had become

13. The movies on TV last night made me ____________.

A. bored B. boring C. bore D. boredom

14. I find horror films really________.

A. disgust B. disgusting C. disgusts D. disgusted

15. “ _______is it from here to the cinema?”

“ About 2 km.”

A. How much B. How long C. How often D. How far

16. “ _________are you learning Chinese for?”

_ “ To sing Chinese songs.”

A. What B. Why C. How D. Which

17. Peter ………….. English since he was 16.

A. studies B. have studied C. has studied D. will study

18. I was tired because I stayed up late last night.

A. If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t have been tired.

B. I hadn’t been tired if I wouldn’t have stayed up late last night.

C. If I had stayed up late last night, I would have been tired.

D. I wouldn’t be tired if I didn’t stay up late last night.

Stress: Hãy chọn từ mà có dấu nhấn chính ở vị trí khác so với những từ còn lại(0.75đ)

19.A. emotion B. festival C. funeral D. forest

20.A. music B. tropical C. chemical D. dependent

21.A. audience B. character C. detective D. fictionMistakes: tìm lỗi sai cho các câu sau: (0.75đ)

22. Do you know how getting to the post office from here.

A B C D

23. The students were interesting in taking a field trip to the National Museum.A B C D

24. If Mr. Black weren’t late, he wouldn’t have lost his job.

A B C D

B.Phaàn töï luaän (4 ñ)

Writing : viết lại các câu sau theo yêu cầu: (2đ)

1. My favorite musician is Tran Tien. (Haõy ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø gaïch döôùi )

…………………………………………………………………………………………

2. Nam didn't stop learning English until he was 24 year-old. (Haõy vieát laïi caâu söû duïng caáu truùc “It was not until…..that ..…”)

 …………………………………………………………………………………………

3 . The storm destroyed more than three hundred houses. (Đổi sang câu bị động)

………………………………………………………………………………………..

4. I’m saving money. I want to go on an expensive holiday. (keát hôïp hai caâu laïi vôùi nhau söû duïng “to+Vo”)

 ………………..……………………………………………………………………..

Reading:Ñoïc kyõ ñoaïn vaên vaø traû lôøi nhöõng caâu hoûi sau: (2ñieåm)

Country music is one of the most popular kinds of music in the United States today. Maybe country music is very popular because it is about simple but strong human feelings and events like love, sadness, good times and bad times. It tells real life stories and sounds the way people really talk. As life becomes more complicated and difficult, it is good to hear about simple ordinary people.

Country music is sometimes called country-western music. It comes from two kinds of music. One is the traditional music of the people in the Appalachian Mountains in the eastern of the United States. The other is traditional, cowboy music from the American West. The singers usually play guitars when they sing.

Country music became very popular in the South. During World War II, thousands of people from the South moved to the Northeast and the Midwest to work in factories. They took their music with them. Soldiers from the rest of the country went to army camps in the South and learned to enjoy country music there. Slowly, it became popular all over the United States.

5. Where is country music the most popular kinds of music?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Why does country music become popular?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7. What do singers often play country music with?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. When did most people from the South move to the Northeast and the Midwest?

……THE END!!!........ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK II (10-11)

Môn: Tiếng Anh 10

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ………………………. Lớp 10A …..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Stress: Hãy chọn từ mà có dấu nhấn chính ở vị trí khác so với những từ còn lại(0.75đ)

1.A. music B. tropical C. chemical D. dependent

2.A. detective B. audience C. character D. fiction

3.A. forest B. festival C. emotion D. funeralGrammar: Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau: (2.75 đ)

4. If you__________hard, you wouldn’t have failed the exams

A. had studied B. studies C. have studied D. study

5. My shool_________next month.

A. will repair B. is repaired C. has been repaired D. will be repaired

6. It was not_______2002 that she _________ a teacher.

A. until – has become B. until – became

C. in – become D. in – had become

7. If you ________a choice, which country would you visit?

A. have B. will have C. had D. have had

8. Last night, I saw _________film at ________Rex Cinema.

A. the – the B. a – the C. a – Ø D. a – a

9. The movies on TV last night made me ____________.

A. bored B. boring C. bore D. boredom

10. I find horror films really________.

A. disgust B. disgusts C. Disgusted D. disgusting

11. I was tired because I stayed up late last night.

A. If I had stayed up late last night, I would have been tired.

B. I hadn’t been tired if I wouldn’t have stayed up late last night.

C. If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t have been tired.

D. I wouldn’t be tired if I didn’t stay up late last night.

12. Peter ………….. English since he was 16.

A. has studied B. have studied C. will study D. studies

13. “ _______is it from here to the cinema?”

“ About 2 km.”

A. How much B. How far C. How long D. How often

14. “ _________are you learning Chinese for?”

_ “ To sing Chinese songs.”

A. How B. Why C. What D. Which

Vocabulary: Hãy chọn đáp án đúng nhất (ứng với a, b, c hoặc d) để hoàn thành các câu sau: (1đ)

15. Cuc Phuong National Park is __________ 160 km South West of Ha Noi.

A. located B. laid C. held D. surrounded

16. I haven’t been to the cinema for a decade.

A. five years B. seven year C. twenty years D. ten years

17. Folk music ________babies to sleep.

A. makes B. wakes C. lulls D. lets

18. 'Tien Quan Ca', the Vietnam national_________ was written by Van Cao.

A. folk song B. music C. anthem D. pop song

Mistakes: tìm lỗi sai cho các câu sau: (0.75đ)

19. The students were interesting in taking a field trip to the National Museum.

A B C D

20. If Mr. Black weren’t late, he wouldn’t have lost his job.A B C D

21. Do you know how getting to the post office from here.

A B C D

Pronunciation: Hãy chọn từ mà phần ghạch chân của nó có cách phát âm khác với những từ còn lại. (0.75đ)

22.A. played B. loved C. opened D. cooked

23.A. cuts B. caps C. books D. pubs

24. A. listen B. music C. start D. sightB.Phaàn töï luaän (4 ñ)

Writing : viết lại các câu sau theo yêu cầu: (2đ)

1 . The storm destroyed more than three hundred houses. (Đổi sang câu bị động)

…………………………………………………………………

2. I’m saving money. I want to go on an expensive holiday. (keát hôïp hai caâu laïi vôùi nhau söû duïng “to+Vo”)

 ………………..……………………………………………………………………..

3. Nam didn't stop learning English until he was 24 year-old. (Haõy vieát laïi caâu söû duïng caáu truùc “It was not until…that …”)

 …………………………………………………………………………………………

4. My favorite musician is Tran Tien. (Haõy ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø gaïch döôùi )

…………………………………………………………………………………………

Reading:Ñoïc kyõ ñoaïn vaên vaø traû lôøi nhöõng caâu hoûi sau: (2ñieåm)

Country music is one of the most popular kinds of music in the United States today. Maybe country music is very popular because it is about simple but strong human feelings and events like love, sadness, good times and bad times. It tells real life stories and sounds the way people really talk. As life becomes more complicated and difficult, it is good to hear about simple ordinary people.

Country music is sometimes called country-western music. It comes from two kinds of music. One is the traditional music of the people in the Appalachian Mountains in the eastern of the United States. The other is traditional, cowboy music from the American West. The singers usually play guitars when they sing.

Country music became very popular in the South. During World War II, thousands of people from the South moved to the Northeast and the Midwest to work in factories. They took their music with them. Soldiers from the rest of the country went to army camps in the South and learned to enjoy country music there. Slowly, it became popular all over the United States.

5. Where is country music the most popular kinds of music?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Why does country music become popular?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7. What do singers often play country music with?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. When did most people from the South move to the Northeast and the Midwest?

……THE END!!!........
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK II (10-11)

Môn: Tiếng Anh 10

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ………………………. Lớp 10A …..
A.Phaàn töï luaän (4 ñ)

Reading:Ñoïc kyõ ñoaïn vaên vaø traû lôøi nhöõng caâu hoûi sau: (2ñieåm)

Country music is one of the most popular kinds of music in the United States today. Maybe country music is very popular because it is about simple but strong human feelings and events like love, sadness, good times and bad times. It tells real life stories and sounds the way people really talk. As life becomes more complicated and difficult, it is good to hear about simple ordinary people.

Country music is sometimes called country-western music. It comes from two kinds of music. One is the traditional music of the people in the Appalachian Mountains in the eastern of the United States. The other is traditional, cowboy music from the American West. The singers usually play guitars when they sing.

Country music became very popular in the South. During World War II, thousands of people from the South moved to the Northeast and the Midwest to work in factories. They took their music with them. Soldiers from the rest of the country went to army camps in the South and learned to enjoy country music there. Slowly, it became popular all over the United States.

1. Where is country music the most popular kinds of music?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Why does country music become popular?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. What do singers often play country music with?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. When did most people from the South move to the Northeast and the Midwest?

Writing : viết lại các câu sau theo yêu cầu: (2đ)

5 . The storm destroyed more than three hundred houses. (Đổi sang câu bị động)

…………………………………………………………………

6. My favorite musician is Tran Tien. (Haõy ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø gaïch döôùi )

…………………………………………………………………………………………

7. Nam didn't stop learning English until he was 24 year-old. (Haõy vieát laïi caâu söû duïng caáu truùc “It was not until…that …”)

 …………………………………………………………………………………………

8. I’m saving money. I want to go on an expensive holiday. (keát hôïp hai caâu laïi vôùi nhau söû duïng “to+Vo”)

 ………………..……………………………………………………………………..

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Grammar: Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau: (2.75 đ)

1. If you ________a choice, which country would you visit?

A. have B. had C. will have D. have had

2. If you__________hard, you wouldn’t have failed the exams

A. study B. studies C. have studied D. had studied

3. Last night, I saw _________film at ________Rex Cinema.

A. the – the B. a – the C. a – Ø D. a – a

4. The movies on TV last night made me ____________.

A. bore B. boring C. bored D. boredom

5. I find horror films really________.

A. disgust B. disgusts C. disgusting D. disgusted

6. My shool_________next month.

A. will repair B. will be repaired C. has been repaired D. is repaired

7. It was not_______2002 that she _________ a teacher.

A. until – became B. until – has become

C. in – become D. in – had become

8. “ _______is it from here to the cinema?”

“ About 2 km.”

A. How much B. How long C. How far D. How often

9. Peter ………….. English since he was 16.

A. studies B. have studied C. will study D. has studied

10. “ _________are you learning Chinese for?”

_ “ To sing Chinese songs.”

A. What B. Why C. How D. Which

11. I was tired because I stayed up late last night.

A. If I had stayed up late last night, I would have been tired.

B. I hadn’t been tired if I wouldn’t have stayed up late last night.

C. If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t have been tired.

D. I wouldn’t be tired if I didn’t stay up late last night.

Stress: Hãy chọn từ mà có dấu nhấn chính ở vị trí khác so với những từ còn lại(0.75đ)

12.A. audience B. detective C. character D. fiction

13.A. music B. tropical C. dependent D. chemical

14.A. emotion B. festival C. forest D. funeralVocabulary: Hãy chọn đáp án đúng nhất (ứng với a, b, c hoặc d) để hoàn thành các câu sau: (1đ)

15. Cuc Phuong National Park is __________ 160 km South West of Ha Noi.

A. laid B. located C. held D. surrounded

16. I haven’t been to the cinema for a decade.

A. five years B. seven year C. ten years D. twenty years

17. 'Tien Quan Ca', the Vietnam national_________ was written by Van Cao.

A. anthem B. music C. folk song D. pop song

18. Folk music ________babies to sleep.

A. makes B. wakes C. lulls D. lets

Mistakes: tìm lỗi sai cho các câu sau: (0.75đ)

19. Do you know how getting to the post office from here.

A B C D

20. If Mr. Black weren’t late, he wouldn’t have lost his job.A B C D

21. The students were interesting in taking a field trip to the National Museum.

A B C D

Pronunciation: Hãy chọn từ mà phần ghạch chân của nó có cách phát âm khác với những từ còn lại. (0.75đ)

22. A. listen B. sight C. start D. music

23.A. pubs B. caps C. books D. cuts

24.A. played B. cooked C. opened D. loved


……THE END!!!........


Ñeà Kieåm Tra goàm coù 3 trang

: DesktopModules -> CMSP -> DinhKem
DinhKem -> Mã đề: 001 Họ tên: Lớp 12A
DinhKem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
DinhKem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
DinhKem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
DinhKem -> Năm học đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
DinhKem -> NHÀ thơ ANH thơ Tiểu sử
DinhKem -> Buổi họp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của ubnd tỉnh và cơ quan ban ngành: ông Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ubnd tỉnh; Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
DinhKem -> Quy trình nhập hồ SƠ nhân sự MỚi vào phần mềm quản lý nhân sự (pmis)
DinhKem -> A. Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
DinhKem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương