cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E276FD81B979B2B547257FBE0015706B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3C7D8A639270296E47257EE3000EB89F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file
  Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/82A7F3B7A44DDC8C472576A9001571F2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3085A6EA75845A334725738A0026C3BA/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/AAF08D49F6CE31524725776E002AFADC/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0C857730B02FA882472578BE00173448/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/51D0C59C8105A1504725738B0009ECDD/$file
  Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0DCA79444AB79BF3472577850033D9B7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/FEC175E2B891BB904725738A0032602A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/36429827B329316047257785003485A2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/02EF145BAD3A18E54725779800393A60/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/1E65E983943DAAE2472577B200368D17/$file
  TỈnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E0F5693FBEE7C7B94725738B000F28E6/$file
  TỈnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3765B469D9C98C7347257AA700115DE5/$file
  Ủy ban nhân dân huyện thuận nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/F9970050CD751D54472577B2003717C0/$file
  Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/6020F328BE50D3DA472577B2003731A7/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/8275C2A9C707A77B472577BC00291996/$file
  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 285/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3C96C258B335A335472574800006FD51/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 25 tháng 6 năm 2008
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/BA4BF05219F1E773472579300052CF5A/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/15E3AEFAD9D6F0EC472574A600326076/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 8 năm 2008
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/AB1AF20351A42185472576F1000C99FA/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/5C41E9C6D30074254725736E00263526/$file
  Về việc bổ sung Quyết định số 466/2005/QĐ-ubnd ngày 30/12/2005
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/FAFCCE72E870F8624725736F000A1319/$file
  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/130BEF25479ECD5A4725736F00295688/$file
  Được ban hành kèm theo Quyết định số 114/2003/QĐ-ub ngày 10/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/D0316CF0ABE0572E4725736F0029BD6C/$file
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05/2005/nq-cp
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0326F2149192E954472573BD00278DB4/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 27 tháng 11 năm 2007
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/D6EABF501BCC412047257558002E5BBD/$file
  Kính gởi: Các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/C4019167A27DD76E47257519002E59CB/$file
  Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 411/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/F60FB45F07AB504F47257513002EBCA0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậNCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namđộc lập Tự do Hạnh phúc
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/BF2B104D9E393CA4472573A2002A604B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/8FFFD4A5667D7396472573D0000EBE0A/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 12 năm 2007
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/001159CD45070A03472573DA000E0CD9/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/DB6B56F5030CC3A347257ECF001931CD/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E3DE06DAC48B1787472576DC00193464/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E61FCAB1AD0C4F2447257930005253BC/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/56547574C02046F34725765D005CA936/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/C3C9FDB49AE1EFB0472576EA002FD8BA/$file
  Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-ttg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 2010
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/02102F484A2E650C472576700027C8FB/$file
  Đã hết hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 53/2008/QĐ-btc ngày 14 tháng 7 năm 2008 và Quyết định số 94/QĐ-btc ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/6660A100AE04E9C44725743200141F90/$file
  Ủy ban nhân dân thành phố phan rang tháp chàM
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/71CA31B4E692F25B4725743200145F4D/$file
  Ủy ban nhân dân thành phố phan rang tháp chàM
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/943493D911E37C7C472573BD00287D78/$file
  CÔng an tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/4006746F12C65D2D472576FE000B5458/$file
  Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-­cp ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/BCF20FCCEB4090E3472577310009F63B/$file
  Xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0CD7BF77CB686BC6472577450010B106/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/5C3B1A4D2FE511AF4725774500110BFC/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/AB45BFF39ED55AA747257C7F00158AFB/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/C9B5824BDFEEEEE447257745001125CC/$file
  Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/7C8F5A83BB8C222347257384000FBF01/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
directory cbaont.nsf a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương