Ủy ban nhân dân huyện thuận namtải về 16.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích16.29 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
__________________________________________

Số: 1435/UBND-NC
Thuận Nam, ngày 05 tháng 10 năm 2012

Về việc đính chính, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện.


Kính gửi:

- Sở Tư pháp;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Trung tâm Công báo;

- Các cơ quan, các xã thuộc huyện.

Tiếp nhận văn bản số 1139/STP-PKTVB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Sở Tư pháp về việc đính chính, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật,

Sau khi kiểm tra, rà soát nội dung Quy chế tiếp công dân và xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân huyện Thuận Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, nay Ủy ban nhân dân huyện đính chính, sửa đổi, bổ sung một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Quy chế trên như sau:

1. Cuối khoản 2, Điều 7 (dòng thứ 4 từ trên xuống), sửa từ “xem xet” thành “xem xét”.

2. Cuối khoản 5, Điều 12 (dòng 1 từ dưới lên), sửa cụm từ “người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết” thành “và thông báo cho công dân biết kết quả giải quyết”.

3. Khoản 5, Điều 13 (dòng 13, 14 từ trên xuống), sửa cụm từ “công chức Trụ sở tiếp công dân phải ghi rõ nội tố cáo” thành “công chức của trụ sở tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo”.

4. Khoản 1, Điều 15 (dòng 13, 15 từ dưới lên), sửa cụm từ “Ùy ban nhân dân” thành “Ủy ban nhân dân”; và cụm từ “chuyển Phó Chánh Văn phòng” thành “chuyển cho Phó Chánh Văn phòng”.

5. Khoản 1, Điều 16 (dòng 2 từ trên xuống), sửa cụm từ “chuyển Phó Chánh Văn phòng” thành “chuyển cho Phó Chánh Văn phòng”.

6. Thay bố cục tiết “-” tại khoản 2, 3, Điều 17 thành: điểm a), b), c), d), đ), e), f) tương ứng;

Thay bố cục tiết “-” tại khoản 1, 2, Điều 19 thành: điểm a), b), ..tương ứng.

7. Sửa điểm d (tiết “-” thứ tư), khoản 2, Điều 17: “Tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai 2003” thành: “Tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại khoản 1 Điều 264 Luật Tố tụng hành chính năm 2010”.

8. Bổ sung, sửa đổi nội dung đoạn cuối điểm c, khoản 3, Điều 17, “…có nguyện vọng đăng ký gặp trực tiếp Chủ tịch ghi tên vào danh sách” thành “…có nguyện vọng đăng ký gặp Chủ tịch thì ghi tên vào danh sách”.

9. Bổ sung, sửa đối nội dung đoạn cuối khoản 5, Điều 18, “…người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết” thành “và thông báo cho công dân để biết kết quả giải quyết”.

10. Bổ sung, sửa đổi nội dung khoản 6, Điều 18 (dòng 14 từ trên xuống), “tham mưu văn bản Phó Chánh Văn phòng phụ trách tiếp công dân” thành: “tham mưu văn bản cho Phó Chánh Văn phòng phụ trách tiếp công dân”.

11. Sửa đổi từ “khẩn thiết” trên tiêu đề của Điều 19 thành: “cấp thiết”.

12. Tại điểm a (tiết thứ nhất), khoản 1, Điều 19, sửa cụm từ: “hành vi vi pham” thành: “hành vi vi phạm”; và bổ sung từ “tài sản” vào cụm từ: “… dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm phạm đến tính mạng, tài sản của công dân”.

13. Khoản 1, Điều 22 (dòng 7 từ dưới lên), sửa từ: “tố cao” thành: “tố cáo”.Kính đề nghị Quý cơ quan điều chỉnh, sửa đổi theo nội dung trên./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Điền Phong
: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương