Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003tải về 15.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.58 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
_________________________________________________

Số: 1070/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký

mã số thuế và đăng ký khắc dấu theo cơ chế “một cửa liên thông”

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

__________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 304/TTr-SKHĐT ngày 28/02/2007 (kèm theo Đề án giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và đăng ký khắc dấu theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại Tờ trình số 84/TTr-SNV ngày 06/3/2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và đăng ký khắc dấu theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Tờ trình số 304/TTr-SKHĐT ngày 28/02/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện Đề án giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và đăng ký khắc dấu theo cơ chế “một cửa liên thông” được phê duyệt tại Điều 1.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan công khai thủ tục hành chính về giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và đăng ký khắc dấu theo cơ chế “một cửa liên thông” trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng theo quy định; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện đề án kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


CHỦ TỊCH


Hoàng Thị Út Lan


: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương