Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậNtải về 24.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích24.78 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
_______________________________________

Số: 1274/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 4 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

cho Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi năm 2007

_______________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí - tiền nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi tại Tờ trình số 01/TTr/KTTL-KH ngày 22/02/2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 431/KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi năm 2007 theo biểu chi tiết đính kèm.
Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng quy định Nhà nước hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.CHỦ TỊCH


Hoàng Thị Út Lan
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
_______________________________________CHỈ TIÊU NHIỆN VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA

CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI NĂM 2007

(ban hành kèm theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 03/4/2007

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

____________________________________CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ TÍNH

KẾ HOẠCH

NĂM 2007

1. Diện tích tưới quản lý thu thuỷ lợi phí.

- Vụ Đông Xuân;

- Vụ Hè Thu;

- Vụ mùa.

2. Doanh thu thuỷ lợi phí, tiền nước.

3. Đầu tư bằng nguồn vốn thuỷ lợi phí (1)

- Chi phí tu sửa công trình;

- Chi phí nạo vét kênh mương;

- Chi phí lập định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Chi phí trả tiền điện các trạm bơm (2).

5. Nộp ngân sách Nhà nước.


ha

ha

haha

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng33.000

13.000


11.000

8.100


6.100

1.100


450

400


250

757


350


Ghi chú:

- (1) Danh mục công trình đầu tư do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và thực hiện theo Quyết định số 211/1998/QĐ-BNN-QLN ngày 19/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.- (2) Riêng chỉ tiêu ngân sách cấp bù chi phí trả tiền điện các trạm bơm sẽ thực hiện khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương