Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâMtải về 81.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích81.2 Kb.

UBND TỈNH NINH THUẬN

BCĐ PHÒNG CHỐNG AIDS VÀ

PC TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

_________________Số: 1232/KH-BCĐ
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 4 năm 2007


KẾ HOẠCH

Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận năm 2007


__________________________
Căn cứ Kế hoạch số 776/KH ngày 28/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số 95/BYT-KH-TC ngày 05/01/2007 của Bộ Y tế về việc thông báo chỉ tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2007;

Thực hiện Công văn số 1541/BYT-UBQG61 ngày 15/3/2007 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm;

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm tỉnh lập Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận năm 2007 như sau:I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung: Bước đầu thực hiện kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm hạn chế tốc độ lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng và giảm các ảnh hưởng kinh tế - xã hội của đại dịch HIV/AIDS.


2. Mục tiêu cụ thể:

- Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS trong toàn tỉnh (Chỉ thị số 54/CT-TW; Luật, chiến lược và các chương trình hành động của chiến lược, …);

- Tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi; tập trung cho những đối tượng có hành vi nguy cơ cao, nhóm dân di biến động, thanh niên, phụ nữ, … nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS;

- Đẩy mạnh các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại với đối tượng có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, tập trung cho nhóm nghiện chích ma túy, mại dâm, phạm nhân ngăn ngừa sự lan truyền HIV/AIDS ra cộng đồng;

- Thực hiện tốt công tác tư vấn, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường tiếp cận thuốc điều trị đặc hiệu kháng vi rút HIV (ARV) cho bệnh nhân AIDS;

- Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS qua các dịch vụ y tế: giám sát, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, đảm bảo an toàn truyền máu và các chế phẩm máu; thực hiện đúng quy định về vô khuẩn, sát khuẩn phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở y tế;

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS; tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống phòng chống HIV/AIDS và củng cố hệ thống báo cáo các cấp, các ngành.
II. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2007:

1. Nhóm chỉ tiêu về xã hội:

1.1. Truyền thông thay đổi hành vi và can thiệp giảm tác hại:

- 100% các huyện, thành phố, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh thường xuyên triển khai hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phòng chống HIV/AIDS và thực hiện 2 tháng chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS nhân ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Phòng chống HIV/AIDS (31/5) và Ngày thế giới phòng chống AIDS (01/12).

- 90% nhân dân khu vực thành thị và 80% nhân dân ở khu vực nông thôn, miền núi hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

- 100% xã, phường trọng điểm thường xuyên triển khai hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi và chăm sóc HIV/AIDS tại cộng đồng.

- 100% các đơn vị có nhiều người nhiễm HIV/AIDS như Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội tỉnh (TT 05, 06), trại giam Sông Cái (Cục V26), các trại tạm giam được tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS và có các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại nhằm ngăn ngừa sự lan truyền HIV/AIDS từ các nhóm đối tượng có nguy cơ cao ra cộng đồng;

1.2. Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và tư vấn xét nghiệm tự nguyện: 80% người nhiễm HIV/AIDS được quản lý và có địa chỉ cụ thể được tiếp cận với dịch vụ y tế, chăm sóc và tư vấn.

2. Nhóm chỉ tiêu về chuyên môn kỹ thuật:

2.1. Công tác giám sát HIV/AIDS:

- Giám sát HIV/AIDS đạt 5000 mẫu theo quy định của Bộ Y tế cho tỉnh giám sát trọng điểm.

- Đảm bảo 100% thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự được giám sát HIV sau khi có kết luận đủ sức khoẻ của Hội đồng khám tuyển quân;

2.2. Công tác điều trị AIDS: trong năm 2007, triển khai thực hiện điều trị theo chỉ đạo của Bộ Y tế cho 30 bệnh nhân AIDS với thuốc điều trị đặc hiệu kháng vi rút HIV (ARV);

2.3. Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong các dịch vụ y tế, tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

- 100% cán bộ bị phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được điều trị dự phòng lây nhiễm HIV.

- Đẩy mạnh kết hợp Đông Tây y trong điều trị HIV/AIDS.

- Đảm bảo an toàn trong các dịch vụ y tế, hạn chế tối đa sự lây nhiễm HIV qua các dịch vụ y tế và các dịch vụ xã hội có liên quan;

2.4. An toàn truyền máu:

- Đảm bảo 100% các đơn vị máu và chế phẩm máu đều được sàng lọc HIV trước khi truyền.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo đạt trên 35% trong tổng số máu lấy được trong năm;

2.5. Phòng chống HIV/AIDS trong hệ thống sản khoa, nhi khoa:

- 100% bà mẹ mang thai phát hiện bị nhiễm HIV/AIDS được quản lý, tư vấn, chăm sóc và điều trị.

- 100% trẻ nhi phát hiện bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận với các loại thuốc điều trị;

2.6. Phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục:

- Thực hiện tốt “thường quy giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở Việt Nam” đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2691/2002/QĐ-BYT ngày 19/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tăng cường công tác quản lý, tư vấn và điều trị bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở y tế Nhà nước và y tế tư nhân.3. Nhóm chỉ tiêu về tổ chức của hệ thống phòng chống AIDS:

- Củng cố và kiện toàn hệ thống phòng chống HIV/AIDS các cấp trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống phòng chống HIV/AIDS các cấp, tổ chức tốt việc quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình;

- Đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS cho 45 xã, phường trọng điểm phòng chống HIV/AIDS trong tỉnh.


III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT:

(Bảng tổng hợp đính kèm)


IV. KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2007:

Căn cứ kinh phí chương trình mục tiêu hoạt động phòng chống HIV/AIDS được cấp 867 triệu đồng, nội dung hoạt động và phân công trách nhiệm; kinh phí phòng chống HIV/AIDS năm 2007 được phân bổ đến các sở, ban, ngành, đoàn thể như sau:


1. Kinh phí cho hoạt động: 612 triệu đồng.


STT

ĐƠN VỊ

SỐ KINH PHÍ CẤP (triệu đồng)

1

Sở Văn hoá - Thông tin

10

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

08

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08

4

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

10

5

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

10

6

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

10

7

Đoàn Dân Chính Đảng

10

8

Trại giam Sông Cái

12

9

Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội

12

10

Sở Y tế

60

11

Bệnh viện tỉnh

40

12

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

05

13

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

61

14

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe

30

15

Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em

và Kế hoạch hoá gia đình15

16

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

15

17

Trung tâm Y tế Phan Rang

81

18

Trung tâm Y tế Ninh Phước

67

19

Trung tâm Y tế Ninh Hải

53

20

Trung tâm Y tế Ninh Sơn

49

21

Trung tâm Y tế Bác Ái

23

22

Trung tâm Y tế Thuận Bắc

23
TỔNG CỘNG

612


2. Kinh phí chi cho mua sắm trang thiết bị, thuốc, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm HIV/AIDS tại địa phương: 255 triệu đồng.

Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kinh phí phòng chống HIV/AIDS năm 2007 cho các đơn vị theo kế hoạch.

Trên cơ sở quyết định phân bổ kinh phí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế ký kết hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị được phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2007. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm đề xuất cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều tiết các mục chi cho hợp lý, sử dụng hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ hoạt động.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thanh

: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương