cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E276FD81B979B2B547257FBE0015706B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3C7D8A639270296E47257EE3000EB89F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/E05D646DDA28ADAF472577D900130AFD/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file
  Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/82A7F3B7A44DDC8C472576A9001571F2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3085A6EA75845A334725738A0026C3BA/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/47D7613734502C5B4725738A0027133F/$file
  Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/17E64A6F332F8A854725738A002CEA38/$file
  Về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận thành công ty cổ phần
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/AAF08D49F6CE31524725776E002AFADC/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0C857730B02FA882472578BE00173448/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/51D0C59C8105A1504725738B0009ECDD/$file
  Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/832EE75B0717905D4725738B000616B0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0DCA79444AB79BF3472577850033D9B7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/FEC175E2B891BB904725738A0032602A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/73a336451611bd7e472573470025d5dc/06D4F478EE13FF53472574B0002A262A/$file
  Ủy ban nhân dân thành phố phan rang tháp chàM
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/0341DD1C353BD2094725738B0006525F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/36429827B329316047257785003485A2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/36CEF0956B2B69F14725738B00070604/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/02EF145BAD3A18E54725779800393A60/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/2B45AABFC7C633314725776E002B43DF/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/ba5fd225d8aec6cf472573470030b639/AC9D6D92F72065CD4725738B000F7848/$file
  Phụ lục: NỘi dung chưƠng trình hành đỘng và phân công thực hiệN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/1E65E983943DAAE2472577B200368D17/$file
  TỈnh ninh thuậN
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/8449569858C0C5B9472575C8000A9448/$file
  TỈnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E0F5693FBEE7C7B94725738B000F28E6/$file
  TỈnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3765B469D9C98C7347257AA700115DE5/$file
  Ủy ban nhân dân huyện thuận nam
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/A34031F484BD624847257B950013E531/$file
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-ubnd ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/D560F6EE33888531472575C8000AD313/$file
  TỈnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/F9970050CD751D54472577B2003717C0/$file
  Về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/6020F328BE50D3DA472577B2003731A7/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/8275C2A9C707A77B472577BC00291996/$file
  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 285/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/83E924AB85FA8C404725738D00063ECE/$file
  NHÀ NÔng đua tàI
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/FC653C76674F3462472578E60014DF53/$file
  Căn cứ Nghị định số 10/cp ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/3C96C258B335A335472574800006FD51/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 25 tháng 6 năm 2008
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/98AC4981C271594D472577C8001551B1/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/BA4BF05219F1E773472579300052CF5A/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/97245FBC87597DCF47257ECF0016ED3D/$file
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/B96960F526B6C906472575DE00140D22/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/15E3AEFAD9D6F0EC472574A600326076/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 8 năm 2008
cbaont.nsf/ee53693dddba4e744725734700342807/B206D05CDF4D246A472576EA002F6559/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/E86247DAB88642A3472579A3000CB652/$file
  Căn cứ Quyết định số 61/2011/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/AB1AF20351A42185472576F1000C99FA/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/9E451B163223DEBB472577EA002A2355/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/5C41E9C6D30074254725736E00263526/$file
  Về việc bổ sung Quyết định số 466/2005/QĐ-ubnd ngày 30/12/2005
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/8140825B0AA085DC4725736F0027E9B4/$file
  Về việc ban hành Chế độ nhuận bút tác giả, tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình Phát thanh và Truyền hình
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/3ED98B96CEFF3B52472576390030D384/$file
  Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 8 năm 2006
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/2864BB6EA444D9974725764E000B80F9/$file
  Về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/3538AC9F83B4259A47257E190014747F/$file
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2848/TTr-sxd ngày 05 tháng 12 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại công văn số 1933/stp-kstthc ngày 02 tháng 12 năm 2014
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/FAFCCE72E870F8624725736F000A1319/$file
  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/6AA5E894E55B199947257C540034629F/$file
  Về việc Quy định đánh giá, xếp loại hằng năm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/130BEF25479ECD5A4725736F00295688/$file
  Được ban hành kèm theo Quyết định số 114/2003/QĐ-ub ngày 10/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/D0316CF0ABE0572E4725736F0029BD6C/$file
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05/2005/nq-cp
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/D1BD6A922E659E27472573BD00274827/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 11 năm 2007
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0326F2149192E954472573BD00278DB4/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 27 tháng 11 năm 2007
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/D6EABF501BCC412047257558002E5BBD/$file
  Kính gởi: Các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/C4019167A27DD76E47257519002E59CB/$file
  Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 411/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/29CE7B22A53B61B447257519002F0156/$file
  Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/F60FB45F07AB504F47257513002EBCA0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậNCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namđộc lập Tự do Hạnh phúc
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/FEAA333470B3D6744725751900301CBF/$file
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/BF2B104D9E393CA4472573A2002A604B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/872288F3248D5A9F472573A2002A9CEE/$file
  TỈnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/8FFFD4A5667D7396472573D0000EBE0A/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 12 năm 2007
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/CCEC17C46FA93C9F472573D0000F507C/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 12 năm 2007
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/001159CD45070A03472573DA000E0CD9/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/DC521870B1BC5AB64725738500302DB0/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/DB6B56F5030CC3A347257ECF001931CD/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E3DE06DAC48B1787472576DC00193464/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/E61FCAB1AD0C4F2447257930005253BC/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/56547574C02046F34725765D005CA936/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/78C87E19EB88AE2F47257F8000319192/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/C3C9FDB49AE1EFB0472576EA002FD8BA/$file
  Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-ttg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 2010
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/B25FB85F763FD35347257F1D0025F973/$file
  Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-cp ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/02102F484A2E650C472576700027C8FB/$file
  Đã hết hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 53/2008/QĐ-btc ngày 14 tháng 7 năm 2008 và Quyết định số 94/QĐ-btc ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/D061325A42DDEC4447257676004889CA/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/ba0715da1891c78a4725734c00167f10/DA0141A89A1825DA472573850030AB6F/$file
  Về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến quản lý; thu hồi tổng thể đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại
cbaont.nsf/669867b7026b8ff1472573480003fe8c/8097F738596C9F29472574320013DBEE/$file
  Ủy ban nhân dân thành phố phan rang tháp chàM
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/6660A100AE04E9C44725743200141F90/$file
  Ủy ban nhân dân thành phố phan rang tháp chàM
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/71CA31B4E692F25B4725743200145F4D/$file
  Ủy ban nhân dân thành phố phan rang tháp chàM
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/943493D911E37C7C472573BD00287D78/$file
  CÔng an tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/4006746F12C65D2D472576FE000B5458/$file
  Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-­cp ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/BCF20FCCEB4090E3472577310009F63B/$file
  Xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/0CD7BF77CB686BC6472577450010B106/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/5C3B1A4D2FE511AF4725774500110BFC/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/AB45BFF39ED55AA747257C7F00158AFB/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/C9B5824BDFEEEEE447257745001125CC/$file
  Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
cbaont.nsf/f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89/6EEECD3C167159EC4725775800138D4F/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ
cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/7C8F5A83BB8C222347257384000FBF01/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/F11E9FCB95C59ACD4725738A00314535/$file
  Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạch
directory cbaont.nsf  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương