Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanhtải về 25.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích25.54 Kb.
Mẫu số 09-MST

TÌNH HÌNH NỘP THUẾ

CỦA ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Cục Thuế tỉnh/thành phố................................. xin thông báo đối tượng nộp thuế có mã số thuế dưới đây chuyển cơ sở kinh doanh từ tỉnh/thành phố:........................... đến tỉnh/thành phố:...............................................

Tên ĐTNT: Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở cũ:

Địa chỉ trụ sở mới:

Số điện thoại liên hệ mới:

1. Bảng liệt kê tình hình kê khai nộp thuế năm chuyển đi:


Loại thuế

Kỳ thuế

Số thuế nợ

đầu kỳ

Số thuế còn

được khấu

trừ kỳ trước

Số thuế

phải nộp

trong kỳ

Số thuế

được hoàn

trong kỳ

Số thuế được

miễn giảm

trong kỳ

Số thuế

đã nộp

trong kỳ

Số thuế

còn nợ

cuối kỳ

Số thuế

còn khấu trừ

chuyển kỳ sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ví dụ:

1. Thuế GTGT

2. Thuế TNDN

3. ...

Tháng 1

Quý 1


...

10.000

20.000

100.000
0

70.000

20.000


2. Tình hình kiểm tra quyết toán thuế các năm trước: ghi rõ đã kiểm tra quyết toán thuế, số thuế còn nợ, còn thừa.

3. Đã thanh, quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế.


Hướng dẫn:

Cột 3: “Số thuế nợ đầu kỳ” là số thuế nợ các kỳ trước.

Cột 4: “Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước” là số thuế còn khấu trừ các kỳ trước chuyển sang.

Cột 5: “Số thuế phải nộp trong kỳ” là số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ này.

Cột 6: “Số thuế được hoàn trong kỳ” là số thuế được hoàn theo quyết định của cơ quan thuế

Cột 7: “Số thuế được miễn giảm trong kỳ” là số thuế được miễn giảm theo quyết định của cơ quan thuế

Cột 8: “Số thuế đã nộp trong kỳ” là số thuế đã nộp của ĐTNT.

Cột 9: “Số thuế còn nợ cuối kỳ” là số thuế nợ kỳ trước và nợ kỳ này.Cột 10: “Số thuế còn khấu trừ chuyển kỳ sau” là số thuế chưa khấu trừ hết trong kỳ chuyển sang kỳ tiếp theo.
.........., ngày tháng năm

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ

(ký, ghi họ tên và đóng dấu): cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương